MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 3/2010 vp

MmVM 3/2010 vp - HE 271/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi lannoitevalmistelain 5 ja 7 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 9 päivänä helmikuuta 2010 lähettänyt maa- ja metsätalousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi lannoitevalmistelain 5 ja 7 §:n muuttamisesta (HE 271/2009 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Pirjo Salminen, maa- ja metsätalousministeriö

jaostopäällikkö, ylitarkastaja Arja Vuorinen, Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
 • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC
 • Biolaitosyhdistys ry
 • Kemianteollisuusliiton lannoite- ja kalkitustyöryhmä.

HALLITUKSEN ESITYS

Hallituksen esitys

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lannoitevalmistelakia. Ammoniumnitraattia sisältäviä lannoitevalmisteita koskevien vaatimusten osalta ei viitattaisi ainoastaan Euroopan yhteisön lannoiteasetukseen vaan myös kemikaaleja koskevaan niin sanottuun REACH-asetukseen. Lisäksi täsmennettäisiin Elintarviketurvallisuusviraston tehtäviä lannoitevalmisteiden tyyppinimen hakemisen vaatimuksia koskevissa asioissa ja siirrettäisiin maa- ja metsätalousministeriöllä olevia tehtäviä Elintarviketurvallisuusvirastolle.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 27 päivänä kesäkuuta 2010.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä jäljempänä esitettävin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Valiokunta toteaa, että vuoden 2006 heinäkuun alusta on metsässä tapahtuva lannoitevalmisteiden käyttö kuulunut kokonaisuudessaan lannoitevalmistelainsäädännön piiriin (Lannoitevalmistelaki, 539/2006). Jotta metsälannoituksesta ja siellä käytettävistä lannoitevalmisteista voidaan käydä jatkossa mahdollisimman laaja-alaista, kaikki sidosryhmät huomioon ottavaa keskustelua ja tehdä linjanvetoa metsänlannoittamisesta ja metsässä sallituista lannoitevalmisteista, on maa- ja metsätalousministeriö päättänyt perustaa metsälannoituksen kysymyksiä pohtimaan pysyvän työryhmän, jossa edustettuina ovat eri sidosryhmät. Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että se on mietinnössään hallituksen esityksestä lannoitelaiksi (MmVM 3/2006 vp — HE 71/2005 vp) pitänyt tärkeänä, että hyvälaatuisen puun ja turpeen poltosta syntyneen tuhkan käyttö metsänlannoitukseen samoin kuin siihen liittyvien uusien tuotteiden kehittäminen ja käyttöönotto ovat mahdollisia jatkossakin.

Viitaten valiokunnan aikaisempaan mietintöön valiokunta korostaa uudelleen sitä, että lannoitevalmisteiden sisältämien raskasmetallien ja muiden haitta-aineiden ylärajoja määrättäessä on otettava huomioon metsänlannoituksen erityispiirteet. Erityispiirteisiin kuuluu se, että metsiä ei lannoiteta vuosittain vaan yleensä vain kerran tai kahdesti 80—100 vuoden kiertoajan kuluessa. Sen vuoksi raskasmetallikuorma vuositasolla jää metsäkäytössä alhaisemmaksi, vaikka metsäkäytössä olevalle lannoitevalmisteelle hyväksyttäisiinkin korkeammat raskasmetallipitoisuudet kuin maatalouskäyttöön soveltuvalle lannoitteelle. Kaikkia raja-arvoja asetettaessa käyttönäkökohdat on otettava huomioon. Valiokunta toteaa, että tuhkalannoitus vähentää maaperän happamuutta, jolloin se vilkastuttaa pitkällä aikavälillä maaperän hajotustoimintaa ja typen vapautumista kasvien käyttöön. Siksi tuhkalannoitettu puusto voi parantaa kasvuaan myös niukkatyyppisillä turvemailla ja kangasmailla. Pelletöidyn tuhkan käyttö metsän lannoitteena vähentää ravinnepäästöjä vesistöihin.

Valiokunta edellyttää, että metsälannoitusta koskevat lakia alemmanasteiset säännökset laaditaan sen sisältöisiksi, että valiokunnan aikaisemmassa mietinnössä esitetyt kannanotot tulevat huomioon otetuiksi. (Valiokunnan lausumaehdotus)

Valiokunta toteaa lisäksi, että lannoitelain soveltamisala kattaa muun ohella myös kompostoinnin. Valiokunta pitää erittäin tärkeänä, ettei pienimuotoista, riskitöntä, tilan omaan käyttöön tapahtuvaa kompostointia rasiteta tarpeettomilla ilmoitus- tai hyväksymismenettelyillä taikka niihin liittyvillä maksuilla.

Yksityiskohtaiset perustelut

7 §. Lannoitevalmisteen tyyppinimen hakeminen.

Valiokunta katsoo, että lannoitevalmisteiden tyyppinimiryhmistä (kuten epäorgaaniset lannoitteet, orgaaniset lannoitteet, kalkitusaineet, maanparannusaineet, kasvualustat ja mikrobivalmisteet) samoin kuin ryhmäkohtaisista erityisvaatimuksista tulee säätää edelleen maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Asetuksen liitteessä tulee olla jatkossa luettelo kansallisista lannoitevalmisteiden tyyppinimiryhmistä ja niitä koskevista vaatimuksista. Näin varmistetaan, että lannoitevalmistealan toiminnanharjoittajat voivat tasapuolisesti vaikuttaa heitä koskevien tyyppinimiryhmäkohtaisten erityisvaatimusten valmisteluun. Valiokunta ehdottaa asiaa koskevan säännöksen lisäämistä pykälän 3 momenttiin.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 7 § muutettuna (Valiokunnan muutosehdotus) ja

että hyväksytään yksi lausuma (Valiokunnan lausumaehdotus).

Valiokunnan muutosehdotus
7 §

Lannoitevalmisteen tyyppinimen hakeminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(2 mom. kuten HE)

Elintarviketurvallisuusvirasto pitää kansallista luetteloa lannoitevalmisteiden tyyppinimistä. Kansallisessa lannoitevalmisteiden tyyppinimiluettelossa on tyyppinimiryhmäkohtaiset tiedot ja tyyppinimikohtaiset tiedot vaadittavista valmistusmenetelmistä, keskeisistä raaka-aineista, ravinteista ja niiden ilmoitustavasta, ravinteiden muodosta ja liukoisuudesta sekä kasvien kasvua ja rakennetta parantavista tai kasvuolosuhteita edistävistä ominaisuuksista. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella säädetään lannoitevalmisteiden tyyppinimiryhmistä ja tyyppinimiryhmäkohtaisista vaatimuksista.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Valiokunnan lausumaehdotus

Eduskunta edellyttää, että metsälannoitusta koskevat lakia alemmanasteiset säännökset laaditaan sen sisältöisiksi, että valiokunnan mietinnössä hallituksen esityksestä lannoitelaiksi (MmVM 3/2006 vp — HE 71/2005 vp) esitetyt kannanotot tulevat huomioon otetuiksi.

Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jari Leppä /kesk
 • vpj. Pertti Hemmilä /kok
 • jäs. Lasse Hautala /kesk
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Mats Nylund /r
 • Pentti Oinonen /ps
 • Klaus Pentti /kesk
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Kari Rajamäki /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Carl Selenius