MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2001 vp

MmVM 4/2001 vp - HE 205/2000 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi kolttalain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 6 päivänä helmikuuta 2001 lähettänyt maa- ja metsätalousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi kolttalain muuttamisesta (HE 205/2000 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Outi Kostama, maa- ja metsätalousministeriö

lainsäädäntöneuvos Marja Ekroos, oikeusministeriö

metsänhoitaja Seija Nevala, Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus

puheenjohtaja Pekka Aikio, Saamelaiskäräjät

kolttien luottamusmies Pekka Fofonoff

Lisäksi valtiovarainministeriö on antanut kirjallisen asiantuntijalausunnon.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan kolttalakia muutettavaksi muun muassa siten, että kolttalain nojalla myönnettävien lainojen korkoa alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä nykyisestä. Muutoksen jälkeen lainan korko olisi kolme prosenttia. Kyläkokouksen päätösvaltaisuutta koskevaa säännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että kyläkokous on päätösvaltainen, kun paikalla on 10 täysi-ikäistä kylässä vakituisesti asuvaa kolttaa. Vapaaehtoisen velkajärjestelymenettelyn osalta kolttalain säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi siten, että valtionlainojen ja -saamisten lyhennysten ja koron suorittamisessa voidaan myöntää maksuvapautusten lisäksi myös lykkäyksiä. Ehdotuksen mukaan vapaaehtoisessa velkajärjestelyssä voidaan lainan lyhennykselle myöntää maksuvapautusta erityisen painavasta syystä, vaikka lainan esinevakuus tai lainalle liike- tai siihen verrattavassa toiminnassa annettu takaus turvaisi lyhennyksen maksun. Jos lainansaaja lopettaa valtionlainalla tuetun elinkeinon harjoittamisen, voidaan maksuvapautus myös tietyin edellytyksin myöntää. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi lainojen koron tarkistamisesta vuoden 2002 alusta lukien.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana sen jälkeen, kun Euroopan yhteisöjen komissio on hyväksynyt esitykseen sisältyvät muutokset.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Timo Kalli /kesk
 • vpj. Kari Rajamäki /sd
 • jäs. Hannu Aho /kesk
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Matti Kangas /vas
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Marja-Leena Kemppainen /skl
 • Jari Koskinen /kok
 • Esa Lahtela /sd
 • Pertti Mäki-Hakola /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Unto Valpas /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Carl  Selenius

​​​​