MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2003 vp

MmVM 4/2003 vp - HE 82/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys metsälainsäädännön eräiden viittaussäännösten tarkistamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 7 päivänä lokakuuta 2003 lähettänyt maa- ja metsätalousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen metsälainsäädännön eräiden viittaussäännösten tarkistamisesta (HE 82/2003 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Vilppu Talvitie, maa- ja metsätalousministeriö

lakiasiainpäällikkö Ossi Malmberg, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio

lakimies Tommi Siivonen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry

asiamies Markku Väre, Metsäteollisuus ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan teknisesti muutettaviksi metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain, puutavaranmittauslain, metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain sekä kiinteistöjen yhteisomistajien osallistumisesta metsätalouden rahoituslainsäädännössä tarkoitettuun toimenpiteeseen annetun lain viittaussäännökset vastaamaan hallintolakia ja uutta kielilakia. Lisäksi kiinteistön yhteisomistajien osallistumisesta metsätalouden rahoituslainsäädännössä tarkoitettuun toimenpiteeseen annetun lain ja metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain muutoksenhakua koskevia säännöksiä täsmennettäisiin vastaamaan muuttunutta lainsäädäntöä.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2003

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • jäs. Nils-Anders Granvik /r
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Matti Kauppila /vas
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Reijo Paajanen /kok
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Lasse Virén /kok
 • vjäs. Unto Valpas /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Carl  Selenius

​​​​