MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2009 vp

MmVM 4/2009 vp - HE 60/2009 vp

Tarkistettu versio 2.1

Hallituksen esitys laiksi kalastuslain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 28 päivänä huhtikuuta 2009 lähettänyt maa- ja metsätalousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi kalastuslain muuttamisesta (HE 60/2009 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

kalastusneuvos Eija Kirjavainen, maa- ja metsätalousministeriö

kalatalouspäällikkö Markku Marttinen, Uudenmaan TE-keskus

lakimies Jenny Fredrikson, Kalatalouden Keskusliitto

toiminnanjohtaja Ilkka Mäkelä, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • oikeusministeriö
 • saamelaiskäräjät
 • Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kalastuslakia kalastusalueen kokoukseen osallistumaan oikeutettujen tahojen osalta siten, että virkistyskalastajia edustavilla järjestöillä olisi oikeus lähettää kalastusalueen kokoukseen yhteensä kaksi edustajaa. Aikaisemmin kalastusasetuksessa luetellut järjestöt ehdotetaan jatkossa vahvistettaviksi maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä. Esitykseen sisältyy lisäksi kalastuslakiin tehtävä, hallintolain säätämisestä johtuva tekninen muutos. Niin ikään ehdotetaan kumottavaksi kalastuslaissa tarkoitettujen rikosasioiden oikeuspaikkasäännös. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan vuoden 2009 syksyllä.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta toteaa, että kyse on teknisluonteisista muutoksista, jotka liittyvät lähinnä virkistyskalastusjärjestöjen yhdistymisprosessiin sekä hallintolaista johtuviin muutostarpeisiin. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana korostaen kuitenkin sitä, että vireillä olevan kalastuslain kokonaisuudistuksen yhteydessä tulee laajemmin tarkastella kalastusaluetoimintaa koskevan lainsäädännön kehittämistä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2009

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jari Leppä /kesk
 • vpj. Pertti Hemmilä /kok
 • jäs. Hannu Hoskonen /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Mats Nylund /r
 • Pentti Oinonen /ps
 • Klaus Pentti /kesk
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Kari Rajamäki /sd
 • Arto Satonen /kok
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • vjäs. Matti Kangas /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Jaakko Autio

VASTALAUSE

Perustelut

Vapaa-ajankalastuksen kannalta tärkeissä kalastusalueissa vapaa-ajankalastajilla on kokouksissa kolme edustajaa.

Monien kalastusalueiden vähäisempi edustajamäärä on johtunut siitä, että kaikkien kolmen järjestön toiminta ei kattanut kaikkia kalastusalueita eivätkä ne siksi ole nimenneet edustajia kaikkien kalastusalueiden kokouksiin. SVK:n toiminta kattaa kaikki kalastusalueet, ja järjestö voi useimmissa tapauksissa myös nimetä kolme edustajaa kalastusalueen kokoukseen. Vaikka kaikkiin kalastusalueisiin ei tulevaisuudessakaan löytyne kolmea kokousedustajaa, on tarpeetonta lailla rajoittaa vapaa-ajankalastajien edustusta niillä kalastusalueilla, joilla yhteistoiminnalla on saatu aikaan hyviä tuloksia.

Useimpien kalastusalueiden toiminnan perusongelma on toimintaan osallistuvien vähäinen määrä. Parhaimmillaan vapaa-ajankalastajien edustajat ovat voineet merkittävällä tavalla edistää kalastusalueiden toimintaa, tuoneet siihen vapaa-ajankalastuksen asiantuntemusta ja toisaalta myös lisänneet tietämystä kalastusaluetoiminnasta omissa järjestöissään. Tästä syystä on tarpeetonta lailla rajata muutenkin vähenevää kalastusaluetoimintaan osallistuvien joukkoa.

Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa tuli myös selkeästi esille, ettei kalastusalueiden kokouksissa ole äänestetty, vaan löydetty yhteiset ratkaisut, vaikka osallistumisoikeus kokouksiin on ollut kolmella vapaa-ajankalastajien edustajalla. Hallituksen esitys lietsoo turhaan vastakkainasettelua vapaa-ajan- ja ammattikalastajien välillä.

Ehdotus

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että lakiesitys hyväksytään muutoin valiokunnan mietinnön mukaisena paitsi 73 § muutettuna seuraavasti (Vastalauseen muutosehdotus).

Vastalauseen muutosehdotus
73 §

Kalastusalueen kokoukseen saavat kalastusalueen jäsenet lähettää edustajia seuraavasti:

(1 ja 2 kohta kuten MmVM)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5) virkistyskalastajia edustavat järjestöt saavat lähettää yhteensä kolme edustajaa.

(2 mom. kuten MmVM)

_______________

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2009

 • Esa Lahtela /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Pentti Oinonen /ps
 • Matti Kangas /vas