MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 5/2003 vp

MmVM 5/2003 vp - HE 148/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys elintarvikkeiden ja maatalouden kasvigeenivaroja koskevan kansainvälisen sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 25 päivänä marraskuuta 2003 lähettänyt maa- ja metsätalousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen elintarvikkeiden ja maatalouden kasvigeenivaroja koskevan kansainvälisen sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 148/2003 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

vanhempi hallitussihteeri Susanna Paakkola ja maatalousneuvos Leena Hömmö, maa- ja metsätalousministeriö

johtaja Arto Vuori, maa- ja metsätalousministeriö, kasvinjalostajanoikeustoimisto

kaupallinen neuvos Leena Mannonen, kauppa- ja teollisuusministeriö

toimistopäällikkö Ritva Oinonen, Patentti- ja rekisterihallitus

kasvinjalostaja Leena Pietilä, Boreal Kasvinjalostus Oy

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • oikeusministeriö
 • ympäristöministeriö
 • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry
 • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund
 • Suomen luonnonsuojeluliitto ry
 • Siemenkauppiaitten Yhdistys ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että Eduskunta hyväksyy Roomassa marraskuussa 2001 tehdyn elintarvikkeiden ja maatalouden kasvigeenivaroja koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön alaisen kansainvälisen sopimuksen sekä lain sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Elintarvikkeiden ja maatalouden kasvigeenivaroja koskevan sopimuksen tavoitteena on näiden kasvigeenivarojen suojelu ja kestävä käyttö sekä niiden käytöstä aiheutuvien hyötyjen oikeudenmukaisen ja tasapuolisen jaon toteuttaminen sopusoinnussa biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen kanssa kestävän maatalouden ja elintarviketurvallisuuden saavuttamiseksi. Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimus tulee kansainvälisesti voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä siitä, kun neljäskymmenes ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirja on talletettu. Voimaantulon edellytyksenä on lisäksi, että mainittujen asiakirjojen tallettajista vähintään kaksikymmentä on Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön jäsenten tallettamia. Esitykseen sisältyvä laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan, kun sopimus tulee Suomen osalta voimaan.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esityksen ehdotuksia tarpeellisina ja tarkoituksenmukaisina. Valiokunta puoltaa niiden hyväksymistä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy Roomassa 3 päivänä marraskuuta 2001 tehdyn elintarvikkeiden ja maatalouden kasvigeenivaroja koskevan kansainvälisen sopimuksen siltä osin kuin sopimus kuuluu Suomen toimivaltaan ja

että hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2003

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • vpj. Harry Wallin /sd
 • jäs. Nils-Anders Granvik /r
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Matti Kauppila /vas
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Minna Lintonen /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Reijo Paajanen /kok
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Lasse Virén /kok
 • vjäs. Unto Valpas /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Carl Selenius

​​​​