MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 5/2005 vp

MmVM 5/2005 vp - HE 174/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi luopumiseläkelain 13 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 25 päivänä lokakuuta 2005 lähettänyt maa- ja metsätalousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi luopumiseläkelain 13 §:n muuttamisesta (HE 174/2005 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

vanhempi hallitussihteeri Katriina Pessa, maa- ja metsätalousministeriö

jaostopäällikkö Maire Lumiaho, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry

lakiyksikön päällikkö Sonja Lilius, Maatalousyrittäjien eläkelaitos

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund rf

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luopumiseläkelakia siten, että luopumiseläkkeelle jäänyt maatalousyrittäjä, joka eläkkeen saamiseksi on aikanaan antanut pellon viljelemättömyys- ja myyntirajoitussitoumuksen, voisi luovuttaa sitoumuksen alaisia peltomaitaan ilman, että luovutuksella on vaikutusta eläkkeen maksamiseen. Ehdotetut muutokset antaisivat eläkkeensaajille mahdollisuuden tehdä sellaisia luopumiseläketilan omistusoikeutta koskevia järjestelyjä, jotka johtuvat eläkkeen myöntämisen jälkeen tapahtuneista olosuhteiden muutoksista ja joita ei voida pitää lain alkuperäisten tarkoitusten vastaisina.

Esityksen mukaan eläkkeensaaja voisi luovuttaa ilman seuraamuksia viljelykunnossa olevan peltoalueen omistusoikeuden pidättämällä itsellään elinikäisen hallintaoikeuden. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että kuolinpesän osakkaat voisivat tietyin edellytyksin jakaa kuolinpesään kuuluvan tilan tai tilan osan perinnönjaossa ilman, että jaolla on vaikutusta luopumiseläkettä vielä saavan eläkkeensaajan eläkkeeseen.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • vpj. Harry Wallin /sd
 • jäs. Nils-Anders Granvik /r
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Katri Komi /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Jari Leppä /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Pekka Vilkuna /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Carl  Selenius

​​​​