MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 5/2007 vp

MmVM 5/2007 vp - HE 91/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain ja eräiden maatalouden luopumisjärjestelmiin liittyvien lakien muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 2 päivänä lokakuuta 2007 lähettänyt maa- ja metsätalousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain ja eräiden maatalouden luopumisjärjestelmiin liittyvien lakien muuttamisesta (HE 91/2007 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

vanhempi hallitussihteeri Heikki Koponen ja vanhempi hallitussihteeri Katriina Pessa, maa- ja metsätalousministeriö

yksikön päällikkö Sonja Lilius, Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA

jaostopäällikkö Maire Lumiaho, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • oikeusministeriö
 • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC
 • Paliskuntain yhdistys
 • Saamelaiskäräjät

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annettua lakia muutettavaksi siten, että tuen myöntämisen edellytykset muuttuisivat. Maatalousyrittäjän luopuessa maatalouden harjoittamisesta luovuttamalla maatilansa pellot lisäalueeksi luovutuksensaajan ikärajaa alennettaisiin viidellä vuodella siten, että luovutuksensaajan tulisi olla alle 50-vuotias luopumisen tapahtuessa. Lisäksi esityksessä ehdotetaan tehtäviksi luopumistukijärjestelmään ja sitä edeltäviin maatalouden luopumisjärjestelmiin muutokset, jotka johtuvat vuoden 2008 alusta voimaan tulevasta kansaneläkelainsäädännöstä.

Esitys liittyy vuoden 2008 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluihin viitaten valiokunta toteaa, että maatalousyrittäjien luopumistukijärjestelmä uudistettiin vuoden 2007 alusta voimaan tulleella lailla maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta (612/2006). Lain nojalla maatalousyrittäjä voi luopua maatalouden harjoittamisesta ennen vanhuuseläkeiän saavuttamista joko toteuttamalla maatilallaan sukupolvenvaihdoksen siten, että luovuttaa maatilansa pellot ja tuotantorakennukset tilanpidon jatkajalle, tai luovuttamalla maatilansa pellot lisäalueeksi yhdelle tai useammalle viljelijälle. Vastaavalla tavalla myös porotalouden harjoittaja voi luopua ennen eläkeikää poronhoidosta sukupolvenvaihdosluovutuksella tai lisäporoluovutuksella, jolloin vähintään 20 poroa luovutetaan lisäporoiksi porotaloutta ennestään harjoittavalle poronomistajalle.

Esityksessä lain 16 §:n 1 momentin 3 kohtaa ehdotetaan muutettavaksi siten, että lisäalueluovutuksissa luovutuksensaajana voisi olla vain sellainen viljelijä, joka ei ole vielä täyttänyt 50 vuotta. Esityksessä ehdotettu luovutuksensaajan ikärajan muutos koskisi myös porotalouden harjoittajia silloin, kun luopumistapana on porojen luovutus lisäporoiksi. Valiokunta toteaa, että kysymyksessä on vapaaehtoinen järjestelmä, joka mahdollistaa luopujalle luopumisen ennen vanhuuseläkeiän saavuttamista ja joka toisaalta vahvistaa lisämaan/lisäporojen saajan edellytyksiä jatkaa elinkeinonsa harjoittamista. Ehdotettu muutos on myös omiaan lisäämään nuorempien elinkeinonharjoittajien tuotantoedellytyksiä.

Valiokunnalle toimitetussa selvityksessä samoin kuin esityksen perusteluissa on todettu, että ministeriössä on valmisteilla uusi hallituksen esitys maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamista siten, että luovutuksensaajiin lisättäisiin myös tuleva tilanpidon jatkaja sekä valtio silloin, kun alue on tarkoitettu uusjakoon. Valiokunta pitää tärkeänä säädöshankkeen toteuttamista mahdollisimman pian.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2007

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jari Leppä /kesk
 • vpj. Pertti Hemmilä /kok
 • jäs. Susanna Haapoja /kesk
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Mats Nylund /r
 • Klaus Pentti /kesk
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Kari Rajamäki /sd
 • Arto Satonen /kok
 • Katja Taimela /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Carl  Selenius

​​​​