MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 5/2011 vp

MmVM 5/2011 vp - HE 41/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 4 päivänä lokakuuta 2011 lähettänyt maa- ja metsätalousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta (HE 41/2011 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa, maa- ja metsätalousministeriö

johtaja Seppo Aaltonen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • OP-Pohjola
 • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta annettu laki. Kumottavaksi ehdotetulla lailla on ollut tarkoitus alentaa maaseutuelinkeinojen rahoituslain mukaisten eräiden lainojen vähimmäiskorko kahdesta prosentista yhteen prosenttiin. Euroopan komissio on tehnyt valtiontuki-ilmoituksen johdosta päätöksen, jonka vuoksi edellytyksiä lain voimaanpanolle valtioneuvoston asetuksella ei ole.

Ehdotettu laki liittyy valtion vuoden 2011 kolmanteen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Valiokunta toteaa, että ehdotetulla lailla kumotaan maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta annettu laki (1154/2010), koska Euroopan komissio on tehnyt valtiontuki-ilmoituksen johdosta päätöksen, jonka vuoksi edellytyksiä lain voimaanpanolle valtioneuvoston asetuksella ei ole. Kumottavaksi ehdotetulla lailla oli tarkoitus alentaa maaseutuelinkeinojen rahoituslain mukaisten eräiden lainojen vähimmäiskorko kahdesta prosentista yhteen prosenttiin.

Ottaen huomioon sen, että kumottavaksi ehdotetun lain ensisijaisia kohderyhmiä ovat maatilojaan voimakkaasti kehittäneet nuoret viljelijät sekä sen, että komissio on eri yhteyksissä, muun muassa maidontuotannon viimeaikaisen kriisin yhteydessä, pitänyt tarpeellisena toimenpiteitä viljelijöiden vaikean aseman helpottamiseksi, valiokunta oudoksuu komission edellä todettua kannanottoa. Kiinnittäen lisäksi huomiota siihen, että valiokunta hyväksyi nyt kumottavaksi ehdotettua lakia koskevan mietinnön yksimielisesti, valiokunta painottaa kansallisen yksimielisyyden merkitystä komission hyväksyntää vaativissa asioissa.

Hallituksen esityksestä käy ilmi, että valtion vuoden 2011 talousarvion korkotukimenot olisivat lisääntyneet 7,5 miljoonaa euroa ja vuonna 2012 lisäys olisi ollut 6,5 miljoonaa euroa eli yhteensä 15 miljoonaa euroa, jos koron alennus olisi toteutettu. Koron alentamisesta aiheutuva tulonmenetys maatilatalouden kehittämisrahaston korkotuloihin vuosina 2011 ja 2012 olisi ollut arvioiden mukaan yhteensä 4,1 miljoonaa euroa. Kun muutokset eivät tule voimaan, jäävät mainitut korkotukimenojen lisäykset ja maatilatalouden kehittämisrahaston korkotulojen vähenemä toteutumatta. Vastaavasti tukea saaneiden viljelijöiden lainojen ehtoihin ei tule suunniteltua helpotusta, vaan lainojen hoitoa on jatkettava tukipäätösten mukaisin ehdoin.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2011

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jari Leppä /kesk
 • jäs. Heikki Autto /kok
 • Satu Haapanen /vihr
 • Lasse Hautala /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Pirkko Mattila /ps
 • Jari Myllykoski /vas
 • Mats Nylund /r
 • Kari Rajamäki /sd
 • Janne Sankelo /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Katja Taimela /sd
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Tytti Tuppurainen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Carl Selenius

VASTALAUSE

Perustelut

Pääministeri Kataisen ohjelmassa todetaan "Hallitus seuraa nuorten viljelijöiden ja aktiivitilojen kannattavuuden kehitystä muun muassa maitotaloudessa ja ryhtyy tarvittaessa toimintaedellytykset turvaaviin toimenpiteisiin". Tämän oikeansuuntaisen linjauksen ohella hallitusohjelmassa huomioidaan nuoret viljelijät esimerkiksi kirjauksella "nuorten ja tilojaan kehittävien lisämaan hankintaa edistetään". Hallitusohjelmia on pidetty ilmaisuina kulloisenkin hallituksen tahtotilasta. Jos hallituksen tahtotila on auttaa ja tukea viljelijöitä, hallituksen tulee myös toimia tämän tahtotilan mukaisesti.

Ehdotus

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallituksen pitää erillisneuvotteluin hakea keinot, joilla ko. lakiesityksessä HE 41/2011 vp mahdollisesti säästyvät varat kohdennetaan parantamaan aktiiviviljelijöiden tulonmuodostusta ja tuotannon kannattavuutta.

Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2011

 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Pirkko Mattila /ps