MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 5/2012 vp

MmVM 5/2012 vp - HE 151/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 6 päivänä marraskuuta 2012 lähettänyt maa- ja metsätalousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 §:n muuttamisesta (HE 151/2012 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

maanmittausneuvos Raimo Vajavaara, maa- ja metsätalousministeriö

budjettineuvos Kirsti Vallinheimo, valtiovarainministeriö

maanmittausneuvos Markku Markkula, Maanmittauslaitos

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • Suomen Kuntaliitto.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 §:n 3 momenttia valtion vuoden 2013 talousarvioesityksen mukaisesti siten, että julkishallinnon vakiomuotoiset tietoluovutukset kiinteistötietojärjestelmästä viranomaistoimintaa varten olisivat maksuttomia, jos tietojen luovuttaminen tapahtuisi teknisen käyttöyhteyden avulla. Tietojen luovuttamisen maksuttomuus edellä selostetulla tavalla ulottuisi myös muihin viranomaisiin kuin pelkästään niihin, joiden tehtävänä on ylläpitää kiinteistötietojärjestelmää.

Esitys liittyy valtion vuoden 2013 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2012

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jari Leppä /kesk
 • vpj. Lauri Heikkilä /ps
 • jäs. Heikki Autto /kok
 • Satu Haapanen /vihr
 • Lasse Hautala /kesk
 • Reijo Hongisto /ps
 • Anne Kalmari /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Pirkko Mattila /ps
 • Jari Myllykoski /vas
 • Mats Nylund /r
 • Janne Sankelo /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Katja Taimela /sd
 • Tytti Tuppurainen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Carl Selenius

​​​​