MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 6/2009 vp

MmVM 6/2009 vp - HE 65/2009 vp

Tarkistettu versio 2.1

Hallituksen esitys laiksi maatalouden rakennetuista annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 12 päivänä toukokuuta 2009 lähettänyt maa- ja metsätalousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi maatalouden rakennetuista annetun lain muuttamisesta (HE 65/2009 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöneuvos Susanna Paakkola, maa- ja metsätalousministeriö

johtaja Seppo Aaltonen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

ylitarkastaja Ilkka Simola, Maaseutuvirasto MAVI

yksikön päällikkö Kari Kivikko, Hämeen TE-keskus

puheenjohtaja Holger Falck, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • oikeusministeriö
 • valtiovarainministeriö
 • Pohjois-Karjalan TE-keskus.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalouden rakennetuista annettua lakia. Tuen ehtoihin sisältyviin määräaikoihin esitetään tehtäväksi eräitä täsmennyksiä. Rakentamisinvestoinnin toteutusaika laskettaisiin eräissä tapauksissa rakentamiseen tarvittavan lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Nuoren viljelijän aloitustukeen liittyvän korkotukilainan nostamiselle säädettyä määräaikaa pidennettäisiin siten, että se vastaa tuen hakijan ammattitaitovaatimuksen täyttämiseen säädettyä määräaikaa. Lisäksi lakiin lisättäisiin lisäavustuksen maksamista koskeva säännös.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Valiokunta toteaa, että esityksessä ei sinänsä ehdoteta merkittäviä muutoksia nuoren viljelijän aloitustuen eikä maatilan investointituen myöntämisen edellytyksiin tai ehtoihin. Tuen ehtoihin sisältyviin määräaikoihin esitetään kuitenkin tehtäväksi eräitä tarpeellisia täsmennyksiä. Valiokunnalle on tuotu esiin, että lakiehdotuksessa on otettu huomioon ainoastaan tuen ehtoihin ja maksamiseen liittyviä kiireellisiä muutostarpeita. Tukijärjestelmää on tarkoitus tarkastella kokonaisuutena siinä yhteydessä, kun valmistellaan eduskunnalle annettavaa selvitystä maatalouden rakennetuista annetun lain (1476/2007) toimivuudesta.

Valiokunnalle toimitetusta selvityksestä on toisaalta käynyt ilmi, että rakennetukia koskevaa säännöstöä on tarvetta muuttaa ja täsmentää kiireellisesti nyt esitettyä laajemminkin, mikä on tullut esille muun muassa maatalouden rahoitustyöryhmän työskentelyssä. Vaikka osa käytännössä havaituista ongelmista liittyy alemmanasteisiin, valtioneuvoston asetuksella annettaviin säännöksiin, niin laajan rakennetukilainsäädännön uudistuksen täytäntöönpanossa on ilmennyt myös sellaisia käytännön ongelmia, joita ei voida poistaa muuten kuin lainsäädäntöä muuttamalla.

Valiokunta pitää välttämättömänä, että edellä todetut maatalouden rakennetukilain toimeenpanossa havaitut ongelmat kartoitetaan ja poistetaan niin pian kuin mahdollista. Muutokset alemmanasteiseen säännöstöön tuleekin tehdä viivytyksettä. Lisäksi valiokunta edellyttää, että rakennetukia koskeviin laintasoisiin säännöksiin liittyvät muutostarpeet selvitetään välittömästi ja että tarvittavat muutosehdotukset toimitetaan eduskunnan käsiteltäviksi heti seuraavan syysistuntokauden alussa annettavalla hallituksen esityksellä. (Lausumaehdotus)

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja

että hyväksytään yksi lausuma (Valiokunnan lausumaehdotus).

Valiokunnan lausumaehdotus

Eduskunta edellyttää, että maatalouden rakennetukia koskeviin laintasoisiin säännöksiin liittyvät muutostarpeet selvitetään välittömästi ja että tarvittavat muutosehdotukset toimitetaan eduskunnan käsiteltäviksi heti seuraavan syysistuntokauden alussa annettavalla hallituksen esityksellä.

Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 2009

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jari Leppä /kesk
 • vpj. Pertti Hemmilä /kok
 • jäs. Hannu Hoskonen /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Mats Nylund /r
 • Pentti Oinonen /ps
 • Klaus Pentti /kesk
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Kari Rajamäki /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Carl Selenius