MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 6/2010 vp

MmVM 6/2010 vp - HE 43/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 13 päivänä huhtikuuta 2010 lähettänyt maa- ja metsätalousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 43/2010 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

vanhempi hallitussihteeri Katri Valjakka, maa- ja metsätalousministeriö

tutkimuspäällikkö Johan Åberg, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

puheenjohtaja Holger Falck, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC

yksikön johtaja Vesa Perätalo, Maaseutuvirasto

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusjärjestö MTK ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että lakiin lisättäisiin väliaikaisesti säännös väliaikaisesta kansallisesta tuesta, jota maksettaisiin komission finanssi- ja talouskriisiä koskevan tiedonannon mukaisena tukena. Lisäksi lakiin tehtäisiin Lissabonin sopimuksen voimaantulosta sekä lainsäädännön muutoksista aiheutuvia teknisluonteisia muutoksia.

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman pian.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. Esityksessä ehdotettu väliaikainen kansallinen tuki tulee saada maksuun viivyttelemättä tarpeetonta hallinnointia välttäen.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jari Leppä /kesk
 • vpj. Pertti Hemmilä /kok
 • jäs. Lasse Hautala /kesk
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Mats Nylund /r
 • Pentti Oinonen /ps
 • Klaus Pentti /kesk
 • Petri Pihlajaniemi /kok (osittain)
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Kari Rajamäki /sd
 • Arto Satonen /kok
 • Katja Taimela /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • vjäs. Matti Kangas /vas (osittain)

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Jaakko Autio

VASTALAUSE

Nykyisessä finanssi- ja talouskriisissä EU:n komissio on antanut mahdollisuuksia tukea väliaikaisella kansallisella tuella maatalouden tuotantosuuntia poikkeuksellisten ohimenevien rahoitusvaikeuksien takia. Komission lähtökohta on, että jäsenvaltion on osoitettava, että toimenpide on tarpeen, asianmukainen ja oikeansuuntainen jäsenvaltion taloudessa olevan vakavan häiriön poistamiseksi. Komission laajemminkin esittämiä poikkeuksia jäsenvaltioiden työllisyystoimien vahvistamiseksi ja kriisin sosiaalisten vaikutusten pehmentämiseksi olisi Suomessa tullut yritysten riskirahoituksen ja työttömyydestä kärsivien perheiden tukemiseksi käynnistää jo runsas vuosi sitten. Ottaen huomioon, että tähän väliaikaisesti kansalliseen tukeen tarvitaan noin 22 miljoonaa euroa, olisi sen kohdentaminen ollut tuen vaikuttavuuden kannalta ensiarvoista. Kuitenkin maitotilojen osuus väliaikaisen kansallisen tuen määrästä jää noin 37 prosenttiin, nautakarjatilojen noin 11 prosenttiin ja muiden kotieläintilojen 21 prosenttiin. Kasvituotantotilat ovat siis varsin vahvasti, noin 30 prosentilla, mukana myös tuessa. Hallitus ei ole ryhtynyt työvaltaisen maitotalouden kannalta välttämättömiin toimiin mm. maitokiintiöiden ja tuotantokustannusten alentamiseksi poistamalla mm. näennäisviljelyyn/peltoalaan liittyviä tukia, jotka ovat nostaneet lisämaan hinnan nuorten tuottajien tilanteessa kohtuuttomaksi. Tässä tilanteessa olisi pitänyt välittömästi painottaa poikkeuksellinen ylimenovaiheen tuki juuri näille työvaltaisen maitotalouden päätoimisille yrittäjille. Kansallisen maatalouspolitiikan ja kansallisen elintarviketuotannon rakenteen turvaamiseksi olisi tullut arvioida tuotantosuuntien ja työn sitovuuden ja erityisesti maitotalouden erityisvaikeuksien huomioon ottamista ja jättää sivutoimiset ja pääosan tuloistaan tilojen ulkopuolelta saavat tämän väliaikaisen kansallisen tuen ulkopuolelle.

Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2010

 • Kari Rajamäki /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Katja Taimela /sd
 • Pentti Oinonen /ps
 • Matti Kangas /vas

​​​​