MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 7/2002 vp

MmVM 7/2002 vp - HE 61/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi rehulain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 7 päivänä toukokuuta 2002 lähettänyt maa- ja metsätalousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi rehulain muuttamisesta (HE 61/2002 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Leo Forss ja maatalousneuvos Päivi Mannerkorpi, maa- ja metsätalousministeriö

ylitarkastaja Marja Turunen, Kasvintuotannon tarkastuskeskus

ylijohtaja Tuula Honkanen-Buzalski, Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • oikeusministeriö
 • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry
 • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund
 • Elintarviketeollisuusliitto ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rehulakia eräiden Euroopan yhteisön eläinlääkintä- ja rehulainsäädännön edellyttämien vaatimusten täytäntöön panemiseksi.

Euroopan yhteisön rehuvalmisteiden valvontaa koskevaa direktiiviä muutettiin vuonna 2001. Merkittävimmät muutokset koskivat rehualan toimijoiden ilmoitusvelvollisuutta vaarallisesta rehuerästä sekä viranomaisten toimia vaarallisten rehuerien käytön estämiseksi. Muutosten vuoksi toiminnanharjoittajien ilmoitusvelvollisuutta koskevia rehulain säännöksiä ehdotetaan muutettaviksi.

Nautojen BSE-taudin vastustamiseksi Euroopan yhteisö on säätänyt rajoituksia eläinproteiinin ja sitä sisältävien rehuvalmisteiden valmistukselle, kuljetukselle, varastoinnille ja käytölle. Näiden säännösten täytäntöön panemiseksi rehulakia muutettiin vuonna 2001. Rehulain muutoksen jälkeen Euroopan yhteisöjen komissio on katsonut, että kalajauhon käyttäminen rehunvalmistuksessa myös maatiloilla edellyttää valvontaviranomaisen lupaa, vaikka rehu tulisi ainoastaan omaa käyttöä varten. Tästä syystä ehdotetaan rehulakia muutettavaksi siten, että laissa tarkoitettu toiminnanharjoittajan rekisteröintivaatimus laajennettaisiin koskemaan myös toiminnanharjoittajia, jotka käyttävät kalajauhoa sellaisenaan rehujen valmistukseen muille kuin märehtijöille maatiloilla, joissa pidetään myös märehtijöitä.

Lakiin ehdotetaan lisäksi tehtäväksi eräitä kansallisista muutostarpeista johtuvia muutoksia, jotka koskevat toiminnanharjoittajien ilmoitusvelvollisuuden tarkentamista ja valvontaviranomaisen pakkokeinojen laajentamista.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Timo Kalli /kesk
 • vpj. Kari Rajamäki /sd
 • jäs. Hannu Aho /kesk
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Katri Komi /kesk
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Pertti Mäki-Hakola /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Unto Valpas /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Carl  Selenius