MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 7/2003 vp

MmVM 7/2003 vp - HE 83/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 7 päivänä lokakuuta 2003 lähettänyt maa- ja metsätalousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain muuttamisesta (HE 83/2003 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

vanhempi hallitussihteeri Susanna Paakkola, maa- ja metsätalousministeriö

erityisasiantuntija Marietta Keravuori, oikeusministeriö

lakimies Marica Twerin, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain takaisinperintää koskevia säännöksiä siten, että takaisinperittävälle määrälle maksettava korko lasketaan takaisinperintäpäätöksen tiedoksisaannista lukien. Lakia ehdotetaan myös täsmennettäväksi muutoksenhaun johdosta myönnetyn tuen osalta siten, että laista kävisi yksiselitteisesti ilmi velvollisuus maksaa korkoa niissä tilanteissa, joissa hakijalle myönnetään muutoksenhaun johdosta tuki tai tukea myönnetään lisää. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi hakijoiden velvollisuudesta tehdä hakemuksensa kirjallisena sekä allekirjoittaa hakemus.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Yksityiskohtaiset perustelut

2 a §.

Valiokunta toteaa, että pykälässä säädettäisiin hakemuksen kirjallisesta vireillepanotavasta sekä hakijan velvollisuudesta allekirjoittaa hakemus. Asiantuntijakuulemisessa esille on noussut kysymys siitä, tuleeko hakijan allekirjoittaa hakemus. Valiokunnalle toimitetusta selvityksestä (EMOTR:n tukiosaston yhteenvetokertomus varainhoitovuoden 1995 tilien tarkastamiseksi ja hyväksymiseksi tehtyjen tarkastusten tuloksista; Bryssel 12.01.1999) käy Ranskan osalta ilmi, että hakija ei ollut allekirjoittanut yhtä vuonna 1994 jätettyä palkkiohakemusta, mutta se oli kuitenkin läpäissyt hallinnollisen tarkastuksen. Kertomuksen mukaan tällaisia hakemuksia ei voida hyväksyä, vaan kysymys on palkkiohakemusten riittämättömästä hallinnollisesta valvonnasta. Kertomukseen viitaten valiokunta pitää esitystä tältä osin tarpeellisena. Samalla valiokunta kuitenkin toteaa, että kirjallisen muodon vaatimusta voidaan pitää allekirjoittamisvaatimuksen luonnollisena lähtökohtana. Siinä vaiheessa kun on mahdollista siirtyä hakemuksen jättämiseen sähköisessä muodossa, tulevat sovellettavaksi sähköisestä asioinnista hallinnossa annettu laki (13/2003), jonka 8 §:n mukaan viranomaiselle toimitettu sähköinen asiakirja täyttää kirjallisen muodon vaatimuksen ja allekirjoitusvaatimuksen täyttää sähköisistä allekirjoituksista annetun lain (14/2003) mukainen sähköinen allekirjoitus. Ehdotettu säännös ei valiokunnan saaman selvityksen mukaan siten estä siirtymistä sähköiseen asiointiin.

7 §.

Pykälän 3 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että perimättä voidaan jättää sellainen määrä, joka ilman korkoja on enintään 50 euroa tuen saajaa sekä maksujen takaisinperintään johtanutta tukihakemusta kohti. Voimassa olevassa laissa kyseinen määrä on 300 markkaa. Valiokunta toteaa, että maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 7 §:n 3 momentissa on säädetty, että tukea ei makseta, jos myönnetty määrä tukivuodelta on hakijaa ja tukimuotoa tai tukityyppiä kohti pienempi kuin 84 euroa. Ottaen tämän lisäksi huomioon komission asetuksen (EY) N:o 2419/2001 ja sen, että takaisinperinnästä aiheutuu kustannuksia, valiokunta pitää taloudellisesti järkevänä ehdottaa, että lainkohdassa tarkoitettu määrä olisi 100 euroa.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena, paitsi 7 §:n 3 momentti muutettuna (Valiokunnan muutosehdotus).

Valiokunnan muutosehdotus
7 §

Takaisinperintä

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jos tuen saajalta peritään takaisin 1 momentin nojalla perusteettomasti tai liikaa myönnetty määrä, voidaan takaisin perittävälle määrälle määrätä suoritettavaksi korkoa kuuden prosentin vuotuisen koron mukaan. Korko lasketaan sen ajan perusteella, joka kuluu takaisinperintäpäätöksen tiedoksi saannin ja joko tosiasiallisen palautuksen tai, jos maksu on vähennetty myöhemmin maksettavasta erästä, vähennyksen välillä. Perimättä voidaan kuitenkin jättää sellainen määrä, joka ilman korkoja on enintään 100 euroa tuen saajaa sekä maksujen takaisinperintään johtanutta tukihakemusta kohti.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2003

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • vpj. Harry Wallin /sd
 • jäs. Pertti Hemmilä /kok
 • Matti Kauppila /vas
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Minna Lintonen /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Reijo Paajanen /kok
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Lasse Virén /kok
 • vjäs. Klaus Pentti /kesk
 • Unto Valpas /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Carl Selenius