MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 7/2004 vp

MmVM 7/2004 vp - HE 71/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi maatalouden interventiorahastosta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 4 päivänä toukokuuta 2004 lähettänyt maa- ja metsätalousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi maatalouden interventiorahastosta annetun lain muuttamisesta (HE 71/2004 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Katri Nuotio, maa- ja metsätalousministeriö

neuvotteleva virkamies Seija Kivinen, valtiovarainministeriö

Kirjallisen lausunnon ovat lähettäneet

 • oikeusministeriö
 • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry
 • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan maatalouden interventiorahastosta annettua lakia muutettavaksi siten, että maatalouden interventiorahastosta maksettaisiin myös Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan interventiotoimenpiteistä johtuvat menot. Lisäksi interventiorahastoon tuloutettavia eriä ehdotetaan laajennettavaksi siten, että rahastoon tuloutettaisiin myös Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan yhteydessä annetut vakuudet, vakuustalletukset ja takuut. Maatalouden interventiorahaston lainanottovaltuuden markkamääräinen yläraja ehdotetaan muutettavaksi euromääräiseksi. Lisäksi lakiin ehdotetaan tehtäväksi joitakin uudesta perustuslaista johtuvia muutoksia.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä jäljempänä esitettävin muutosehdotuksin.

Yksityiskohtaiset perustelut

1 §.

Valiokunta ehdottaa pykälään tehtäväksi teknisen tarkennuksen.

11 §.

Valiokunta ehdottaa, että pykälästä poistetaan valtuus säätää valtioneuvoston asetuksella rahaston tilikaudesta, koska samaa asiaa koskeva säännös sisältyy jo tällä hetkellä valtion talousarvioasetukseen (1243/1992). Säännös tuli voimaan 15.4.2004 valtion talousarvioasetuksen muutoksella (254/2004). Talousarvioasetuksen muutoksen jälkeen rahaston tilikaudesta ei ole enää tarpeen säätää maatalouden interventiorahastosta annettavassa valtioneuvoston asetuksessa.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 1 ja 11 § muutettuina seuraavasti:

Valiokunnan muutosehdotukset
1 §

Rahaston tarkoitus

Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan ja yhteisen kalastuspolitiikan mukaisista vientituista, interventiovarastoinnista, yksityisen varastoinnin tukemisesta, hintojen alentamisesta sekä muista maatalous- ja kalastustuotteiden markkinoihin vaikuttavista toimenpiteistä aiheutuvien menojen maksamista varten on Suomessa maa- ja metsätalousministeriön alainen valtion talousarvion ulkopuolinen maatalouden interventiorahasto.

11 §

Tarkemmat säännökset

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää (poist.) rahaston taloussäännön (poist.) ja rahastosta maksettavien palkkioiden vahvistamisesta.

_______________

Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • jäs. Nils-Anders Granvik /r
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Matti Kauppila /vas
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk (osittain)
 • Risto Kuisma /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Minna Lintonen /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Reijo Paajanen /kok
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Lasse Virén /kok
 • vjäs. Susanna Haapoja /kesk
 • Jari Leppä /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Carl Selenius