MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 7/2005 vp

MmVM 7/2005 vp - HE 54/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi elintarviketurvallisuusvirastosta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 3 päivänä toukokuuta 2005 lähettänyt maa- ja metsätalousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi Elintarviketurvallisuusvirastosta (HE 54/2005 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Esko Laurila, hallitusneuvos Maija Salo ja erityisasiantuntija Leena Räsänen, maa- ja metsätalousministeriö

lainsäädäntöneuvos Eija Siitari-Vanne, oikeusministeriö

neuvotteleva virkamies Matti Salminen, valtiovarainministeriö

neuvotteleva virkamies Matti Korkealehto ja lainsäädäntöneuvos Auli Valli-Lintu, sisäasiainministeriö

opetusneuvos Marja-Liisa Niemi, opetusministeriö

kaupallinen neuvos Leena Mannonen, kauppa- ja teollisuusministeriö

ylitarkastaja Sebastian Hielm, sosiaali- ja terveysministeriö

ylijohtaja Esko Uusi-Rauva, Elintarvikevirasto

tutkimusprofessori Erkki Vartiainen, tutkimusprofessori Pentti Huovinen ja tutkimusprofessori Anja Siitonen, Kansanterveyslaitos

ylijohtaja Tuula Honkanen-Buzalski, Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos

ylijohtaja Maria Teirikko, Kasvintuotannon tarkastuskeskus

tutkimuspäällikkö Johanna Mäkelä, Kuluttajatutkimuskeskus

tullilaboratorion johtaja, professori Heikki Pyysalo, Tullihallitus

läänineläinlääkäri Kirsi Sario, Etelä-Suomen lääninhallitus

kehittämispäällikkö Timo Hanhilahti, Pirkanmaan TE-keskus

tuotevalvontapäällikkö Leena Hakala, Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus

yliopiston lehtori, dosentti Kristina Lindström, Helsingin yliopisto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos

professori Hannu Korkeala, Helsingin yliopisto, eläinlääketieteellinen tiedekunta

johtaja Rolf Eriksson, Suomen Kuntaliitto

johtaja Seppo Heiskanen, Elintarviketeollisuusliitto ry

eläinlääkintöylitarkastaja, ELL Eeva-Riitta Wirta, Suomen Eläinlääkäriliitto

lainopillinen asiamies Janne Makkula, Suomen Yrittäjät

lakimies Merja Söderström, Suomen Hotelli- ja Ravintolaliitto SHR ry

puheenjohtaja Leena Panula, Ympäristö- ja terveysalan tekniset ry

puheenjohtaja Simo Järvinen, Kuntien terveystarkastajat KTV ry

poronliha-asiantuntija Kari Henttunen ja toimistopäällikkö Matti Särkelä, Paliskuntain yhdistys

järjestöpäällikkö Ilkka Nieminen, Päivittäistavarakauppa ry

puheenjohtaja Pekka Hytönen, Suomen pienjuustolayhdistys ry

hallituksen jäsen Juhani Tuomela, Suomalaisen Lihan Jalostajat ry

toimitusjohtaja Kerttu Keihäskoski, Pudasjärven pienteurastamo Aitokka Oy

yrittäjä Heikki Heikinmaa, Remeskylän Kotiliha Oy

agronomi, maatalous- ja metsätieteiden maisteri Ahvo Röpelinen, Lihamaisteri

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • ympäristöministeriö
 • Kuluttajavirasto
 • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry
 • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund rf
 • Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry
 • Suomen Kalankasvattajaliitto ry
 • Metsästäjäin Keskusjärjestö
 • Suomen Kalakauppiasliitto ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan perustettavaksi maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle uusi Elintarviketurvallisuusvirasto, johon yhdistetään nykyisten Elintarvikeviraston, Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen ja Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen tehtävät ja johon myös siirretään maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosaston toimeenpanotehtävät. Esityksessä ehdotetaan annettavaksi laki Elintarviketurvallisuusvirastosta, jolla lakkautettaisiin nykyiset virastot ja siirrettäisiin niiden henkilöstö sekä maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosaston virastoon siirtyviä tehtäviä hoitava henkilöstö uuteen virastoon. Tarkemmat säännökset ja määräykset Elintarviketurvallisuusviraston organisaatiosta ja päätösvallan käytöstä annettaisiin valtioneuvoston asetuksella ja viraston työjärjestyksessä.

Uuden viraston perustamisen tavoitteena on yhdistää elintarvike- ja eläinlääkintähallinnon keskushallinnon toimijat yhdeksi viranomaiseksi toimialan hallinnon selkeyttämiseksi ja toimintatapojen yhtenäistämiseksi sekä päällekkäisyyksien poistamiseksi. Lisäksi tarkoituksena on vahvistaa viraston alueellisia toimipisteitä.

Esitys liittyy valtion vuoden 2006 talousarvioesitykseen.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2006.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Yleistä

Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että yhdistettävät virastot sekä maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosasto toimivat nykyisin samojen horisontaalisten Euroopan yhteisön säädösten täytäntöönpanijoina esimerkiksi elintarvikkeiden hygieenisen ja kemiallisen turvallisuuden ja laadun, eläinten ja ihmisten välillä tarttuvien tautien, elintarvikkeiden jäljitettävyyden ja aitouden (luonnonmukainen tuotanto, muuntogeeniset organismit), eläintuotannon sivutuotteiden sekä eläinten, kasvien ja elintarvikkeiden kansainvälisen kaupan valvonnassa. Hajautettu hallinto on aiheuttanut valvonnassa päällekkäisyyksiä ja erilaisia käytäntöjä sekä useasta eri lähteestä tulevaa ohjeistusta sekä valvojille että valvontakohteille. Hajanaisuus on ongelmallista myös virastojen ohjauksen kannalta, kun yhteisen toimintaympäristön muutoksien vaikutuksia toimialan tehtäviin joudutaan jakamaan osiksi kunkin viraston tulostavoitteisiin.

Edellä esitetyn perusteella valiokunta pitääkin tärkeänä tavoitteena sitä, että kaikki elintarvike- ja eläinlääkintähallinnon keskushallintoviranomaiset voidaan koota yhdeksi toimijaksi, Elintarviketurvallisuusvirastoksi, jolloin hallintoa voidaan selkeyttää ja voimavarojen käyttöä tehostaa. Uuden viraston keskeinen tehtävä on elintarviketurvallisuuden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvinterveyden ja kasvintuotannon edellytysten varmistaminen. Esityksestä käy ilmi, että virasto toimisi elintarvike- ja eläinlääkintävalvonnassa ensisijaisesti johto-, suunnittelu-, ohjaus- ja kehittämistehtävissä sekä kansallisena vertailulaboratoriona. Virastolle kuuluisi myös operatiivisia valvontatehtäviä muun muassa lihantarkastuksessa, eläinlääkinnällisessä rajatarkastuksessa, kasvintarkastuksessa, siementarkastuksessa, rehuvalvonnassa, lannoitevalvonnassa ja luonnonmukaisen tuotannon tarkastuksessa sekä EU:n kokonaan rahoittamien tukien täydentäviin ehtoihin liittyvien tiettyjen lakisääteisten hoitovaatimusten valvonnassa. Lisäksi virasto tekisi hallinnonalan tutkimus- ja kehittämisstrategian mukaista tutkimusta toimialansa poliittisen päätöksenteon pohjaksi ja yhteiskunnan kehittämiseksi sekä hankkisi, arvioisi ja välittäisi muualla tuotettua tietoa päättäjien ja toimijoiden käyttöön. Valiokunta toteaakin, että Elintarviketurvallisuusviraston perustamisella saadaan synergiaetua ja päällekkäisyyksien poistoa sekä yhteisiä toimintatapoja koko elintarviketuotantoketjun valvonnassa sekä toimialan päätöksentekoa palvelevassa tutkimuksessa ja laboratoriotoiminnassa.

Tutkimuksen ja viranomaistehtävien riippumattomuus

Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että uusi virasto tulisi tekemään sekä toimialansa viranomaistehtäviä että tutkimusta. Tutkimuksella tarkoitettaisiin tässä yhteydessä laboratoriotutkimuksia, tieteellistä tutkimusta ja riskinarviointia. Elintarviketurvallisuusviraston tutkimustoiminta olisi niin sanottua sektoritutkimusta, jolla tarkoitetaan ministeriöiden alaista tutkimustoimintaa erotuksena yliopistojen ja korkeakoulujen tutkimustoiminnasta. Sektoritutkimusta tekeviä valtion laitoksia ohjaamalla ministeriöt varmistavat, että laitokset tuottavat hallinnonalan tarvitsemaa tutkimustietoa. Sektoritutkimuksen ohjausta on linjattu muun muassa 7.4.2005 annetussa valtioneuvoston periaatepäätöksessä julkisen tutkimusjärjestelmän rakenteellisesta kehittämisestä.

Valiokunta toteaa, että Elintarviketurvallisuusvirastolle esitettyjen tutkimus- ja valvontatehtävien sijoittaminen samaan virastoon tehostaisi tutkimustiedon käyttöä ja käyttökelpoisuutta sekä varmistaisi osaltaan, että tutkimusta suunnataan päätöksenteon ja valvontatehtävien kannalta tarpeellisiin aiheisiin. Kansainvälisesti hyväksytyt riskinarviointitoiminnan periaatteet edellyttävät myös, että riskinarviointi toimii vuorovaikutuksessa riskinhallintaa suorittavan valvontatoiminnan kanssa, jotta riskinarvioinnin tulokset ovat käytännössä sovellettavissa. Samalla valiokunta kuitenkin korostaa sitä, että päätöksenteon ja viraston valvontatoiminnan uskottavuus edellyttää, että päätöksenteko ja valvonta voivat nojautua riippumattomasti tuotettuun tietoon ja tutkimustuloksiin. Valvonnalla ei saa olla samaan virastoon kuulumisesta huolimatta vaikutusta tutkimustuloksiin tai oikeuteen julkaista tutkimustuloksia. Tiedontuotannon ja tutkimustoiminnan järjestäminen asianmukaisesti edellyttää siten tiedon ja tutkimustulosten syntyvän sen tarvitsijasta ja käyttäjästä riippumattomalla tavalla.

Viitaten edellä esitettyyn valiokunta toteaa, että kansainvälisten periaatteiden ja tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaan laboratoriotutkimusten, tieteellisen tutkimuksen ja riskinarvioinnin on oltava riippumattomia valvonnasta, päätöksenteosta ja riskinhallinnasta. Euroopan yhteisön lainsäädäntö ja kansainväliset standardit edellyttävät yhä useammin, että virallista valvontaa varten otetut näytteet tutkitaan akkreditoiduissa tai virallisten laatustandardien mukaan toimivissa laboratorioissa, jotka on hyväksytty virallisten näytteiden tutkimiseen. Akkreditointi ja laatustandardit edellyttävät muun muassa laboratorioiden riippumattomuutta, jotta luottamus tutkimustulosten puolueettomuuteen ei vaarannu. Esityksen perusteluista käy ilmi, että ehdotetun lain 8 §:n nojalla annettavalla valtioneuvoston asetuksella on tarkoitus säätää tutkimuksen ja valvonnan toiminnallisen erillisyyden periaatteesta Elintarviketurvallisuusvirastossa. Viraston sisäisistä toimintayksiköistä määrättäisiin tarkemmin viraston työjärjestyksessä. Edellä esitetyn perusteella valiokunta pitää erittäin keskeisenä sitä, että ehdotetun lain nojalla annettavaan valtioneuvoston asetukseen otettavilla säännöksillä varmistetaan Elintarviketurvallisuusviraston organisaation muodostuminen sellaiseksi, että tieteellisen tutkimuksen, laboratoriotutkimuksen ja riskinarvioinnin riippumattomuus valvonnasta, päätöksenteosta ja riskinhallinnasta voidaan taata.

Valiokunta toteaa lisäksi, että tutkimuksen riippumattomuus valvonnasta on vahvasti sidoksissa siihen tapaan, jolla tietoa ja tutkimustuloksia tuotetaan. Siten riippumattomuuden käytännön toteuttaminen tulee varmistaa myös viraston omilla toimenpiteillä. Toimenpiteet liittyvät sekä viraston työjärjestykseen että käytännön toimintatapoihin. Valiokunta pitääkin erittäin tärkeänä sitä, ettei sama henkilöstö suorita sekä valvonta- että tutkimustehtäviä. Lisäksi viraston tieteellisessä tutkimuksessa tulee noudattaa yleisiä tieteellisen tutkimuksen kriteereitä ja siten varmistaa tulosten kiistattomuus, toistettavuus ja muut vastaavat riippumattomuutta koskevat vaatimukset. Laboratorioiden tulee myös noudattaa kansainvälisiä laatustandardeja, joihin sisältyy vaatimukset laboratoriotulosten tuottamisesta riippumattomasti.

Eduskunnalle on 18.11.2005 annettu hallituksen esitys Elintarviketurvallisuusviraston perustamisen edellyttämistä muutoksista eräisiin lakeihin (HE 203/2005 vp), jossa ehdotetaan tehtäviksi uuden Elintarviketurvallisuusviraston perustamisesta aiheutuvat välttämättömät muutokset eläintautilakiin, helposti leviävistä eläintaudeista annettuun lakiin, eläinten lääkitsemisestä annettuun lakiin, eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annettuun lakiin, lääkelakiin, eläinsuojelulakiin ja eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annettuun lakiin. Ehdotetut muutokset koskevat maa- ja metsätalousministeriön tehtävien siirtoa Elintarviketurvallisuusvirastolle. Tehtävät on kuvattu hallituksen esityksessä laiksi Elintarviketurvallisuusvirastosta ja ne sisältyvät viimeksi mainitussa esityksessä virastolle ehdotettuun toimialaan. Esityksessä (HE 203/2005 vp) ei ehdoteta mitään muutoksia nyt käsiteltävänä olevaan lakiin Elintarviketurvallisuusvirastosta.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • vpj. Harry Wallin /sd
 • jäs. Nils-Anders Granvik /r
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Risto Kuisma /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Jari Leppä /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Reijo Paajanen /kok
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Lasse Virén /kok
 • vjäs. Kimmo Tiilikainen /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Carl Selenius