MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 8/2011 vp

MmVM 8/2011 vp - HE 99/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi riistahallintolain ja metsästyslain 74 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 1 päivänä marraskuuta 2011 lähettänyt maa- ja metsätalousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laeiksi riistahallintolain ja metsästyslain 74 §:n muuttamisesta (HE 99/2011 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Rami Sampalahti, maa- ja metsätalousministeriö

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • oikeusministeriö
 • Suomen riistakeskus
 • Suomen Metsästäjäliitto.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi riistahallintolakia siten, että lakiin lisättäisiin maa- ja metsätalousministeriölle valtuus vahvistaa Suomen riistakeskuksen hallituksen sekä Suomen riistakeskuksen yhteydessä toimivien neuvostojen puheenjohtajien, varapuheenjohtajien ja jäsenten palkkiot sekä perusteet kulujen korvaamiselle. Riistahallintolakiin lisättäisiin myös säännökset Suomen riistakeskuksen johtajan ja julkisten hallintotehtävien päällikön sijaisten määräämisestä. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriölle säädettäisiin valtuus määrätä Suomen riistakeskuksen tilintarkastajat. Metsästyslaista ehdotetaan muutettavaksi viittaussäännös. Muutokset ovat luonteeltaan teknisiä.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Valiokunta on mietinnössään hallituksen esityksestä riistahallintolaiksi sekä laiksi metsästyslain muuttamisesta, riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain muuttamisesta ja maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (MmVM 23/2010 vp — HE 237/2010 vp) korostanut sitä, että käytettävissä olleisiin määrärahoihin nähden riistanhoitoyhdistysten vapaaehtoistyön tulokset ovat olleet erinomaiset. Valiokunnan tuolloin mietintöön liittämän lausuman mukaisesti valiokunta korostaa nytkin sitä, että riistanhoitomaksuista kertyvistä varoista nykyistä suurempi osuus tulee osoittaa riistanhoitoyhdistysten menoihin.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä seuraavin muutosehdotuksin.

Yksityiskohtaiset perustelut

8 a §. Julkisten hallintotehtävien päällikön sijaiset.

Ehdotetun pykälän mukaan julkisten hallintotehtävien päällikkö määräisi itse sijaisensa. Ottaen erityisesti huomioon Suomen riistakeskuksen asema viranomaiskoneiston ulkopuolisena julkisia hallintotehtäviä hoitavana tahona valiokunta ehdottaa säännöstä muutettavaksi siten, että maa- ja metsätalousministeriö määrää sijaiset julkisten hallintotehtävien päällikön esityksestä.

Lisäksi valiokunta ehdottaa selvyyden vuoksi pykälään otettavaksi uuden 2 momentin sijaisen kelpoisuusvaatimuksista.

27 §. Työjärjestys.

Valiokunta ehdottaa pykälän 2 momenttia selkeytettäväksi ottaen huomioon myös edellä 8 a §:ään ehdotetut muutokset.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa,

että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja

että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 8 a ja 27 § muutettuina seuraavasti:

8 a §

Julkisten hallintotehtävien päällikön sijaiset

Maa- ja metsätalousministeriö määrää julkisten hallintotehtävien päällikön sijaiset julkisten hallintotehtävien päällikön esityksestä.

Sijaiseksi voidaan määrätä henkilö, joka täyttää julkisten hallintotehtävien päällikölle 6 §:n 4 momentissa säädetyt kelpoisuusvaatimukset. (Uusi 2 mom.)

27 §

Työjärjestys

(1 mom. kuten HE)

Suomen riistakeskuksen työjärjestyksessä määrätään:

(1—4 kohta kuten HE)

5) muista sijaisuuksista kuin (poist.) julkisten hallintotehtävien päällikön sijaisuudesta;

6) aluekokousten, alueellisten riistaneuvostojen, valtakunnallisen riistaneuvoston ja hallituksen kokousten koollekutsumismenettelyistä ja kokousmenettelyistä sekä muista näitä toimielimiä koskevista tarpeellisista asioista; sekä

(7 kohta kuten HE:n 8 kohta)

(8 kohta poist.)

(3 mom. kuten HE)

_______________

Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2011

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jari Leppä /kesk
 • vjäs. Satu Haapanen /vihr
 • Lasse Hautala /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Pirkko Mattila /ps
 • Jari Myllykoski /vas
 • Kari Rajamäki /sd
 • Janne Sankelo /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Katja Taimela /sd
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Tytti Tuppurainen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Carl Selenius