MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 8/2013 vp

MmVM 8/2013 vp - HE 122/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 24 päivänä syyskuuta 2013 lähettänyt maa- ja metsätalousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta (HE 122/2013 vp).

Lakialoite

Valiokunta on käsitellyt esityksen yhteydessä seuraavan lakialoitteen:

 • Laki kalastuslain 88 §:n muuttamisesta (LA 42/2013 vp — Stefan Wallin/r), joka on lähetetty valiokuntaan 24.10.2013.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

kalatalousylitarkastaja Roni Selén, maa- ja metsätalousministeriö

toiminnanjohtaja Markku Myllylä, Kalatalouden Keskusliitto

toiminnanjohtaja Ilkka Mäkelä, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry.

HALLITUKSEN ESITYS JA LAKIALOITE

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kalastuslakia. Esityksen mukaan kalenterivuodelta perittävää kalastuksenhoitomaksua korotettaisiin 22 eurosta 24 euroon ja viehekalastusmaksua 29 eurosta 31 euroon.

Esitys liittyy valtion vuoden 2014 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2014 alusta.

Lakialoite

Lakialoitteessa LA 42/2013 vp on ehdotettu, että viehekalastusmaksua korotettaisiin koko vuoden kalastuskortin osalta 29 eurosta 40 euroon ja seitsemän päivän kortin osalta 7 eurosta 14 euroon.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Kalastuslain 88 §:n mukaan maa- ja metsätalousministeriö perii pykälässä tarkoitetut maksut elinkustannusindeksin nousua vastaavasti tarkistettuina. Tarkistus tehdään kahden euron tarkkuudella. Valiokunta pitää tärkeänä, että kalastuslain valmisteilla olevan uudistuksen yhteydessä selvitetään mahdollisuudet kalastusmaksujen korotuksia koskevan säännöksen tarkentamiseen ja yksinkertaistamiseen.

Valiokunta korostaa riittävän laajan ja aikaisessa vaiheessa annettavan etukäteisinformaation merkitystä, jotta kansalaiset saavat tiedon kalastusmaksujen korotuksista. Riittävän ajoissa tehdyt maksujen tarkistusta koskevat päätökset antavat myös kalatalousneuvonnalle paremmat mahdollisuudet huomioida muutokset tiedotuksen suunnittelussa.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Lakialoite

Koska valiokunta ehdottaa lakiehdotuksen hyväksymistä hallituksen esityksen mukaisesti muuttamattomana, valiokunta ehdottaa lakialoitteen hylkäämistä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

että lakialoite LA 42/2013 vp hylätään.

Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 2013

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jari Leppä /kesk
 • vpj. Lauri Heikkilä /ps
 • jäs. Markku Eestilä /kok
 • Satu Haapanen /vihr
 • Lasse Hautala /kesk
 • Reijo Hongisto /ps
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Pirkko Mattila /ps
 • Janne Sankelo /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Katja Taimela /sd
 • Tytti Tuppurainen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Jaakko Autio