MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2004 vp

MmVM 9/2004 vp - HE 194/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi torjunta-ainelain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 13 päivänä lokakuuta 2004 lähettänyt maa- ja metsätalousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi torjunta-ainelain muuttamisesta (HE 194/2004 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

maatalousneuvos Kirsi Heinonen ja hallitussihteeri Erkki Arnkill, maa- ja metsätalousministeriö

ylitarkastaja Reijo Vanhanen, Kasvintuotannon tarkastuskeskus

puutarha-asiamies Mika Virtanen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry

asiamies, metsänhoitaja Johannes Hahl, Kasvinsuojeluteollisuus ry KASTE

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Elintarvikevirasto
 • Metsäntutkimuslaitos
 • Puutarhaliitto ry
 • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi torjunta-aineiden rinnakkaistuontimenettelyä koskevat säännökset torjunta-ainelakiin. Rinnakkaistuontivalmisteella tarkoitettaisiin valmistetta, joka on samanlainen kuin torjunta-ainerekisterissä oleva valmiste. Valmisteen tulee olla lähtöisin Euroopan talousalueeseen kuuluvasta valtiosta, jossa se on hyväksytty käyttöön kasvinsuojeluainedirektiivin mukaisesti. Ehdotuksen mukaan tällainen valmiste voitaisiin rekisteröidä torjunta-ainerekisteriin. Torjunta-aineiden rinnakkaistuonti Suomeen ei ole mahdollista tällä hetkellä. Lainmuutos mahdollistaa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 28 ja 30 artiklan ja Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen edellyttämän tavaroiden vapaan liikkuvuuden myös niiden osalta.

Tarkemmat säännökset samanlaisuuden arviointiin liittyvistä seikoista, hakemuksesta ja sen käsittelemiseksi tarvittavista hakemukseen sisällytettävistä tiedoista ja näytteistä annettaisiin maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Lisäksi voitaisiin tarvittaessa antaa tarkemmat säännökset käyttöohjeista ja myyntipäällysmerkinnöistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Valiokunta toteaa, että ehdotettu 4 b § sisältäisi torjunta-aineen rinnakkaistuontia koskevan perussäännöksen. Ehdotuksen mukaan torjunta-ainerekisteriin voitaisiin rekisteröidä rekisteröidyn torjunta-aineen rinnakkaistuontivalmisteena valmiste, joka on samanlainen kuin torjunta-ainerekisterissä jo oleva valmiste (alkuperäinen valmiste), jos rinnakkaistuontivalmiste tuotaisiin Euroopan talousalueeseen kuuluvasta valtiosta, jossa se on hyväksytty käyttöön kasvinsuojeluainedirektiivin mukaisesti. Valiokunta korostaakin sitä, että tuotteen tulee olla hankintamaassa rekisteröity alkuperäisvalmisteena. Vain tämä voi varmistaa sen, että tuote täyttää EU:n normit, koska jäsenvaltioissa voi olla myytävänä (vientiin) myös tuotteita, jotka eivät vastaa EU:n vaatimustasoa. Sen vuoksi pelkästään se, että tuotteen hankinta tapahtuu yhteisön alueelta, ei riitä osoittamaan tuotteen kelvollisuutta. Lisäksi EU/ETA-maissa on samaa valmistetta myynnissä eri nimikkeillä ja myös erilaisia valmisteita myynnissä samalla nimikkeellä.

Rinnakkaistuontivalmisteen rekisteröintiä haettaisiin kirjallisesti Kasvintuotannon tarkastuskeskukselta. Kasvintuotannon tarkastuskeskus arvioisi alkuperäisen valmisteen ja rinnakkaistuontivalmisteen samanlaisuuden asiakirjojen sekä tarvittaessa fysikaalisten testien samoin kuin kemiallisten analyysien perusteella ja tekisi päätöksen rinnakkaistuontivalmisteen rekisteröimisestä. Valiokunta toteaa valmisteiden samanlaisuuden edellyttävän sitä, että valmisteiden turvallisuus ihmisille ja ympäristölle sekä niiden käyttökelpoisuus muutoinkin täyttävät samat vaatimukset. Tämän vuoksi onkin tärkeää, että rinnakkaistuontivalmiste rekisteröidään ennen sen maahantuontia, jotta samanlaisuudesta voidaan kaikilta osin muodostaa varma oletus.

Valiokunta toteaa rinnakkaistuonnin edellyttävän, että Suomessa on jo ennestään olemassa markkinoille hyväksytty rinnakkaisvalmistetta vastaava alkuperäisvalmiste. Rinnakkaistuonnin avulla Suomen markkinoille ei siten voi tuoda täysin uusia kasvinsuojeluaineita, joita meillä ei ole aiemmin hyväksytty. Rinnakkaistuonnin salliminen ei sen vuoksi poista sitä ongelmaa, että Suomen markkinat ovat kasvinsuojeluaineita valmistavien yritysten näkökulmasta pienet. Valmisteiden rekisteröintiin Suomessa vaadittavien lisätutkimusten kustannukset ovatkin suuret valmisteiden myyntimääriin nähden. Samaan käyttötarkoitukseen tarkoitettujen valmisteiden ja valmisteiden maahantuojien/myyjien määrän lisääntyessä yksittäisen valmisteen ja toimijan osuus markkinoista pienenee. Rinnakkaistuonnin aiheuttama vaara voikin olla se, että kasvinsuojeluaineiden valmistajien kiinnostus alkuperäisvalmisteiden rekisteröimiseen Suomen markkinoille vähenee. Valiokunta katsookin, että tämä tulee ottaa huomioon torjunta-ainelakia uudistettaessa, jotta voidaan varmistaa uusien alkuperäisvalmisteiden riittävä rekisteröinti Suomen markkinoille. Varsinkin erikoiskasvien tuotannossa käytettävien pienimenekkisten valmisteiden saatavuutta tulee voida lisätä.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa edellä esitetyin huomautuksin lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • vpj. Harry Wallin /sd
 • jäs. Nils-Anders Granvik /r
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Matti Kauppila /vas
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk (osittain)
 • Risto Kuisma /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Reijo Paajanen /kok (osittain)
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Lasse Virén /kok
 • vjäs. Jari Leppä /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Carl Selenius