MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2006 vp

MmVM 9/2006 vp - HE 146/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi metsästyslain 23 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 20 päivänä syyskuuta 2006 lähettänyt maa- ja metsätalousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi metsästyslain 23 §:n muuttamisesta (HE 146/2006 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Tanja Viljanen, maa- ja metsätalousministeriö

ylijohtaja Eero Helle, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

toiminnanjohtaja Juha K. Kairikko, Suomen Metsästäjäliitto ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • Metsästäjäin Keskusjärjestö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan metsästyslakia selkeytettäväksi siten, että lääninhallitus voisi määräajaksi kieltää metsästyksen tai rajoittaa sitä helposti leviävien eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi. Samalla ehdotetaan lääninhallituksen kuulemisvelvollisuutta muutettavaksi siten, että eläintautien leviämisen ehkäisemistilanteissa kuulemisvelvollisuutta ei olisi.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta korostaa tiedottamisen merkitystä lakiehdotuksessa tarkoitetuissa tilanteissa.

Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Eero Lämsä /kesk
 • vpj. Harry Wallin /sd
 • jäs. Nils-Anders Granvik /r
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Matti Kauppila /vas
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Lasse Virén /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Carl  Selenius