MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2009 vp

MmVM 9/2009 vp - HE 141/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 18 päivänä syyskuuta 2009 lähettänyt maa- ja metsätalousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta (HE 141/2009 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

kalastusneuvos Eija Kirjavainen, maa- ja metsätalousministeriö

toiminnanjohtaja Ilkka Mäkelä, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry

tutkija Matti Salminen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL

lakimies Jenny Fredrikson, Kalatalouden Keskusliitto

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan kalenterivuodelta perittävää kalastuksenhoitomaksua korotettavaksi 20 eurosta 22 euroon ja seitsemän vuorokauden kalastusjaksolta perittävää kalastuksenhoitomaksua korotettavaksi kuudesta eurosta seitsemään euroon.

Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2010 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana korostaen riittävän laajan ja aikaisessa vaiheessa annettavan etukäteisinformaation merkitystä suuria kansalaisryhmiä koskevien kalastuksenhoitomaksujen korotusten yhteydessä. Riittävän ajoissa tehdyt maksujen tarkistusta koskevat päätökset antavat kalatalousneuvonnalle paremmat mahdollisuudet huomioida muutokset tiedotuksen suunnittelussa ja esitemateriaalien laadinnassa.

Valiokunta pitää tärkeänä, että valmisteilla olevan kalastuslain kokonaisuudistuksen yhteydessä kalastuksenhoitomaksujärjestelmää joustavoitetaan esimerkiksi ottamalla käyttöön viikon kalastusjaksoa lyhyemmät kalastuksenhoitomaksut yhdelle tai kahdelle päivälle. Samassa yhteydessä tulee myös tehdä mahdolliseksi matkapuhelimen avulla tapahtuva kalastuksenhoitomaksun maksaminen. Valiokunta korostaa, että helposti maksettavat ja eri ajanjaksoille määriteltävät kalastuksenhoitomaksut lisäävät maksujärjestelmän joustavuutta, millä voidaan myös osaltaan lisätä kalastajien lainkuuliaisuutta maksujen suorittamisessa.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 2009

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jari Leppä /kesk
 • vpj. Pertti Hemmilä /kok
 • jäs. Lasse Hautala /kesk
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Mats Nylund /r
 • Pentti Oinonen /ps
 • Klaus Pentti /kesk
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Kari Rajamäki /sd
 • Katja Taimela /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • vjäs. Matti Kangas /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Jaakko Autio

VASTALAUSE

Perustelut

Kalenterivuodelta perittävää kalastuksenhoitomaksua esitetään korotettavaksi 20 eurosta 22 euroon ja seitsemän vuorokauden kalastusjaksolta kuudesta eurosta seitsemään euroon. Kalastuksenhoitomaksu on sidottu elinkustannusindeksiin, ja mahdolliset muutokset molempiin maksuihin voidaan tehdä kahden täyden euron tarkkuudella.

Seitsemän vuorokauden maksun korotus ei ole perusteltu, koska sen maksu suhteessa kalastusaikaan on vuosimaksuun verrattuna selvästi korkeampi. Lisäksi nyt esitetty korotus on seitsemän vuorokauden maksussa suhteessa suurempi kuin kalenterivuodelta peritty kalastuksenhoitomaksu.

Seitsemän vuorokauden kalastuksenhoitomaksun suhteellisesti kovempi korotus voi johtaa lupakysynnän vähenemiseen ja kalastuksenhoitomaksuista saatavien tulojen jäämiseen toivottua pienemmäksi. Erityisesti nuoriso on käyttänyt paljon joustavaa seitsemän vuorokauden kalastusmahdollisuutta.

Nykyistä kalastuksenhoitomaksujärjestelmää on syytä kehittää myös niin, että yhden ja kahden vuorokauden kalastus olisi mahdollista. Maksujärjestelmän monipuolistamiseksi sähköinen maksaminen pitää tehdä mahdolliseksi.

Ehdotus

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Vastalauseen muutosehdotus).

Vastalauseen muutosehdotus

Laki

kalastuslain 88 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 16 päivänä huhtikuuta 1982 annetun kalastuslain (286/1982) 88 §:n 1 momentti, sellaisena kun se on laissa 1016/2003, seuraavasti:

88 §

Jokaisen kalan tai ravun pyyntiä harjoittavan henkilön tulee suorittaa valtiolle kalastuksenhoitomaksu. Kalastuksenhoitomaksu on 22 euroa kalenterivuodelta tai kuusi euroa kultakin enintään seitsemän vuorokauden kalastusjaksolta. Kalastuksenhoitomaksua ei kuitenkaan peritä alle 18-vuotiaalta eikä 65 vuotta täyttäneeltä eikä henkilöltä, joka harjoittaa onkimista tai pilkkimistä. Onkimisena pidetään sellaista kalastusta, jota harjoitetaan vavalla ilman heittokalastukseen soveltuvaa kelaa ja jossa vapa tai siima on onkijan kädessä tai käden ulottuvilla eikä vieheenä ole pilkki, uistin, perho tai muu keinotekoinen laite. Pilkkimisenä pidetään kalastusta siimaan kiinnitetyllä pystysuunnassa liikuteltavalla pilkillä, siimaa kädessä pitäen tai lyhyehköä heittokalastukseen soveltumatonta vapaa käyttäen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 2010.

_______________

Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 2009

 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Katja Taimela /sd
 • Pentti Oinonen /ps
 • Matti Kangas /vas