MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2013 vp

MmVM 9/2013 vp - HE 97/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisesta ja rikoslain 48 a luvun muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 10 päivänä syyskuuta 2013 lähettänyt maa- ja metsätalousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laeiksi puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisesta ja rikoslain 48 a luvun muuttamisesta (HE 97/2013 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen ja vanhempi hallitussihteeri Kirsi Taipale, maa- ja metsätalousministeriö

ylitarkastaja Juha Riippi, Maaseutuvirasto

tulliylitarkastaja Jarkko Keskinen, Tulli

metsäasiantuntija Lea Jylhä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

johtaja Antti Heikkilä, Metsäkeskus, Etelä-Savo

venäjä-asoiden päällikkö Jukka Halonen, Metsäteollisuus ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • oikeusministeriö
 • valtiovarainministeriö
 • ympäristöministeriö.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisesta. Samassa yhteydessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslakia.

Esityksen tavoitteena on panna kansallisesti täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta ja sen nojalla annetut Euroopan unionin säädökset. Mainitut säädökset liittyvät laittomien hakkuiden ehkäisemiseen Euroopan unionissa ja sen ulkopuolella. Puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisen edellytyksenä on asianmukaisen huolellisuuden järjestelmän noudattaminen.

Ehdotettavassa laissa säädettäisiin, että Maaseutuvirasto toimisi edellä mainitussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa tarkoitettuna toimivaltaisena viranomaisena. Lakiin sisällytettäisiin myös säännökset toimivaltaisen viranomaisen valvontatehtävästä sekä valvontaan liittyen toimivaltaisen viranomaisen tiedonsaantioikeudesta yksityisiltä ja viranomaisten välisestä tietojen vaihdosta.

Edellä mainitun asetuksen mukaan jäsenvaltioiden tulee säätää seuraamuksista. Puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamista koskevassa laissa säädettäisiin puutavararikkomuksesta. Lisäksi rikoslakiin ehdotetaan lisättäväksi puutavararikosta koskeva rangaistussäännös.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 2013

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jari Leppä /kesk
 • vpj. Lauri Heikkilä /ps
 • jäs. Markku Eestilä /kok
 • Satu Haapanen /vihr
 • Lasse Hautala /kesk
 • Reijo Hongisto /ps
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Pirkko Mattila /ps
 • Janne Sankelo /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Katja Taimela /sd
 • Tytti Tuppurainen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Cel Selenius

​​​​