PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 11/2011 vp

PeVL 11/2011 vp - HE 32/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alusliikennepalvelulain muuttamisesta

Liikenne- ja viestintävaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 21 päivänä syyskuuta 2011 lähettäessään hallituksen esityksen laiksi alusliikennepalvelulain muuttamisesta (HE 32/2011 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi liikenne- ja viestintävaliokuntaan samalla määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Risto Saari, liikenne- ja viestintäministeriö

tutkijatohtori Sakari Melander

professori Tuomas Ojanen

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri, oikeusministeriö.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Lakiehdotuksen valtiosääntöoikeudellinen ongelma liittyy sen 22 b §:ään. Siinä säädetään tiettyä ainetta kuljettavan aluksen liikenteenharjoittajan, asiamiehen tai päällikön tehtäväksi ilmoittaa lastista VTS-viranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuudesta vapauttamisesta säädetään pykälän 3 momentissa. Ilmoitusvelvollisuuden rikkominen säädetään puolestaan rangaistavaksi lakiehdotuksen 29 §:ssä.

Asiallisesti ehdotus tarkoittaa, että rangaistavuuden ala määrittyy viime kädessä valtioneuvoston asetuksesta. Tämä on vastoin perustuslain 8 §:ää, jonka mukaan ketään ei saa tuomita rangaistukseen teosta, jota sen tekohetkellä ei ole laissa säädetty rangaistavaksi.

Edellä mainitut seikat huomioon ottaen perustuslakivaliokunta pitää välttämättömänä, että lakiehdotuksen 22 b §:n 3 momentti joko poistetaan laista tai että siihen lisätään täsmälliset kuvaukset niistä tapauksista, joissa vapautus ilmoitusvelvollisuudesta voidaan myöntää.

Lausunto

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää,

että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan sen 22 b §:stä tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 2011

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Outi Mäkelä /kok
 • jäs. Sauli Ahvenjärvi /kd
 • Tuija Brax /vihr
 • Kalle Jokinen /kok
 • Ilkka Kantola /sd
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Anna Kontula /vas
 • Markus Lohi /kesk
 • Tom Packalén /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Tapani Tölli /kesk
 • vjäs. Lea Mäkipää /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Risto Eerola

​​​​