PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 12/2013 vp

PeVL 12/2013 vp - HE 13/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopolttoaineista ja bionesteistä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Talousvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 12 päivänä maaliskuuta 2013 lähettäessään hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi biopolttoaineista ja bionesteistä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 13/2013 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi talousvaliokuntaan samalla määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto talousvaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Anja Liukko, työ- ja elinkeinoministeriö

oikeustieteen tohtori Mikael Koillinen

professori Tuomas Ojanen

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • professori Pekka Länsineva.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki biopolttoaineista ja bionesteistä. Laissa säädettäisiin liikenteen biopolttoaineiden ja muuhun energiakäyttöön kuin liikennettä varten tuotettujen bionesteiden kestävyyden arviointiin sovellettavista vaatimuksista sekä kestävyyskriteerien täyttymisen osoittamisessa noudatettavista menettelyistä.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2013.

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa sääntelyä toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän hyväksynnästä sekä Energiamarkkinaviraston antamasta ennakkotiedosta tarkastellaan perustuslain omaisuuden suojaa ja elinkeinovapautta turvaavien 15 §:n ja 18 §:n 1 momentin kannalta. Todentajia koskevaa sääntelyä on arvioitu perustuslain 124 §:n valossa ja Energiamarkkinaviraston tarkastustoimivaltaa koskevaa sääntelyä perustuslain 10 §:n kannalta. Lisäksi sääntelyä on tarkasteltu rikosoikeudellista laillisuusperiaatetta ja asetuksenantovaltaa koskevien säännösten näkökulmasta. Hallitus katsoo, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Esityksen tarkoituksena on säätää biopolttoaineiden ja bionesteiden kestävyyskriteereistä ja niiden täyttymisen todentamisesta EU:n ns. RES-direktiivin ja polttoaineiden laatudirektiivin mukaisesti. Direktiivit sisältävät varsin yksityiskohtaiset säännökset kestävyyskriteereistä. Sen sijaan säännökset kestävyyskriteerien täyttymisen todentamisesta ovat direktiiveissä hyvin yleisellä tasolla. Esityksen valtiosääntöoikeudellisesti merkitykselliset säännökset liittyvätkin lähinnä todentamisen kansalliseen järjestelmään.

Ensimmäisen lakiehdotuksen 3 luvussa on säännöksiä muun muassa toiminnanharjoittajan hyväksymisestä kestävyysjärjestelmään sekä hyväksymispäätöksen muuttamisesta, peruuttamisesta ja siirrosta. Ehdotettu toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmää koskeva sääntely on merkityksellistä perustuslain 18 §:n 1 momentissa turvatun elinkeinovapauden ja perustuslain 15 §:ssä turvatun omaisuuden suojan kannalta. Sääntelylle on perustuslain 20 §:ään kiinnittyvät biopolttoaineiden ja bionesteiden kestävyyden varmistamiseen liittyvät hyväksyttävät perusteet. Perustuslakivaliokunta voi yhtyä esityksen säätämisjärjestysperusteluissa esitettyihin näkemyksiin siitä, että ehdotus täyttää myös muut tällaisessa sääntely-yhteydessä perusoikeuksien rajoittamiselle asetetut vaatimukset (vrt. esim. PeVL 36/2009 vp, s. 2/I ja PeVL 37/2010 vp, s. 3—4).

Ensimmäisen lakiehdotuksen 4 luvun säännökset todentajista vastaavat olennaisilta osiltaan perustuslakivaliokunnan myötävaikutuksella säädetyn uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain säännöksiä (PeVL 37/2010 vp, s. 4—5, ks. myös PeVL 36/2009 vp, s. 2/II ja PeVL 14/2004 vp, s. 4/II), eivätkä ne muodostu perustuslain 124 §:n kannalta ongelmallisiksi. Lakiehdotuksen 34 §:n säännökset Energiamarkkinaviraston tarkastusoikeudesta vastaavat puolestaan edellä mainitun lain 45 §:ää, jonka perustuslakivaliokunta on arvioinut perustuslain 10 §:n kotirauhaa koskevien säännösten näkökulmasta asianmukaiseksi (PeVL 37/2010 vp, s. 5). Pykälän 1 momentissa on lisäksi otettu huomioon valiokunnan viimeaikaisessa käytännössä todettu tarve viitata hallintolain 39 §:ään tämänkaltaisten valvontatyyppisiä tarkastuksia koskevien säännösten yhteydessä (ks. PeVL 5/2013 vp, s. 3, PeVL 32/2010 vp, s. 10—11 ja PeVL 5/2010 vp, s. 3). Lakiehdotukset eivät muutoinkaan anna aihetta valtiosääntöoikeudellisiin huomautuksiin.

Lausunto

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää,

että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2013

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Johannes Koskinen /sd
 • vpj. Outi Mäkelä /kok
 • jäs. Sauli Ahvenjärvi /kd
 • Tuija Brax /vihr
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Pia Kauma /kok
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Markus Lohi /kesk
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Tom Packalén /ps
 • Raimo Piirainen /sd
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Tapani Tölli /kesk
 • Anu Urpalainen /kok
 • vjäs. Kimmo Sasi /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Petri Helander

​​​​