PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 18/2011 vp

PeVL 18/2011 vp - HE 61/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta

Hallintovaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 13 päivänä lokakuuta 2011 lähettäessään hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta (HE 61/2011 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi hallintovaliokuntaan samalla määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto hallintovaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Kirsi Äijälä, valtiovarainministeriö

professori Olli Mäenpää

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • professori Outi Suviranta.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan valtion virkamieslain muuttamista siten, että yleinen valituskielto kumottaisiin. Pääsääntönä olisi virkamiehen oikeus valittaa häntä koskevasta päätöksestä. Erillisessä säännöksessä lueteltaisiin päätökset, joista ei ole mahdollista valittaa. Tällaisia olisivat muun muassa virkaan ja virkasuhteeseen nimittämistä koskevat päätökset.

Muutoksenhakuoikeuden laajentumisen myötä valtion virkamiehet hakisivat tulevaisuudessa muutosta heitä koskevissa asioissa hallinto-oikeuksilta. Virkamieslautakunta lakkautettaisiin ja sille kuuluvat asiat siirrettäisiin hallinto-oikeuksien käsiteltäviksi.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa ehdotusta arvioidaan perustuslain 21 §:n kannalta. Perusteluiden mukaan lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Eduskunnalle annettiin syksyllä 2010 samasta asiasta hallituksen esitys (HE 181/2010 vp), jonka käsittely raukesi keväällä 2011 vaalikauden päättymiseen. Perustuslakivaliokunta antoi esityksestä hallintovaliokunnalle lausunnon (PeVL 51/2010 vp). Nyt käsillä olevassa esityksessä on otettu huomioon perustuslakivaliokunnan lausunnossa esitetyt huomautukset valituskiellon poistamisesta viran muuttamista koskevissa päätöksissä sekä valituskiellon rajaamisesta tehtävään määräämistä koskevissa päätöksissä vain tilanteisiin, joissa virkamies on antanut suostumuksensa tehtävään määräämiseen. Näiltä osin valiokunnalla ei ole esityksestä huomautettavaa.

Aikaisemmassa lausunnossaan perustuslakivaliokunta esitti hallintovaliokunnalle harkittavaksi muutoksenhakuoikeuden ulottamista myös päätöksiin, jotka koskevat virkaan ja virkasuhteeseen nimittämistä (PeVL 51/2010 vp, s. 3/I). Nyt käsillä olevan lakiehdotuksen 57 §:n 3 momentin 1 kohdan mukaan nämä asiat kuuluvat edelleen valituskiellon piiriin. Esityksen perusteluissa tuodaan laajasti esille — aikaisemman hallituksen esityksen perusteluja sellaisenaan lainaten — muutoksenhakuoikeutta puoltavia ja sitä vastaan puhuvia perusteita (s. 7—11).

Perustuslakivaliokunnan käsityksen mukaan hallituksen esityksessä ei ole tuotu esiin mitään sellaisia perusteita, jotka antaisivat aihetta muuttaa aikaisemmassa valiokunnan lausunnossa esitettyä kantaa virkaan ja virkasuhteeseen nimittämistä koskevasta valitusoikeudesta. Tämän ja aikaisemmassa lausunnossa esitettyjen seikkojen (PeVL 51/2010 vp, s. 2—3/I) vuoksi valiokunta uudistaa esityksensä, että hallintovaliokunta harkitsee muutoksenhakuoikeuden laajentamista virkaan ja virkasuhteeseen nimittämistä koskeviin päätöksiin.

Lausunto

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää,

että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2011

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Johannes Koskinen /sd
 • vpj. Outi Mäkelä /kok
 • jäs. Tuija Brax /vihr
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Pia Kauma /kok
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Anna Kontula /vas
 • Jukka Kopra /kok
 • Tom Packalén /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Tapani Tölli /kesk
 • vjäs. Simo Rundgren /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Tuula Majuri