PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 2/2003 vp

PeVL 2/2003 vp - LA 45/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

Lakialoite laiksi edustajanpalkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Valtiovarainvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 28 päivänä toukokuuta 2003 lähettäessään lakialoitteen laiksi edustajanpalkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (LA 45/2003 vp — Timo Kalli /kesk ym.) valmistelevasti käsiteltäväksi valtiovarainvaliokuntaan samalla määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto valtiovarainvaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

eduskunnan hallintojohtaja Kari T. Ahonen

lainsäädäntöneuvos Eero J. Aarnio, oikeusministeriö

professori Mikael Hidén

professori Kaarlo Tuori

LAKIALOITE

Aloitteessa ehdotetaan muutettavaksi edustajanpalkkiosta annettua lakia niin, että eduskunnan palkkiotoimikunta tekee lopullisen päätöksen kansanedustajalle eduskuntatyöstä maksettavan palkkion määrästä. Nykyisin edustajanpalkkion vahvistaa eduskunnan kansliatoimikunta palkkiotoimikunnan ehdotuksesta.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 15.6.2003.

Lakialoitteen säätämisjärjestysperusteluissa viitataan perustuslakivaliokunnan lausuntoon siitä uudistuksesta, jossa toteutettiin nykyinen järjestelmä edustajanpalkkion vahvistamisesta, ja todetaan, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Uuteen vuoden 2000 perustuslakiin ei sisälly säännöksiä edustajanpalkkiosta. Valiokunta on tämän vuoksi pian perustuslain voimaantulon jälkeen katsonut olevan pitkälti lainsäätäjän harkinnassa, kuinka tarkasti edustajanpalkkiosta säädetään lailla. Valiokunnan kannanoton mukaan valtiosäännöstä ei aiheudu estettä sille, että edustajanpalkkiolaissa säädetään vain edustajanpalkkion määräytymismenettelystä mutta ei sen suuruuden perusteista (PeVL 15/2000 vp, s. 2/I).

Lakialoitteessa ehdotettu menettely edustajanpalkkion määräämiseksi merkitsee, että eduskunta irrotetaan kokonaan tästä päätöksenteosta ja asian ratkaisee lopullisesti eduskunnan puhemiehistön nimeämä palkkiotoimikunta. Perustuslaista ei ole johdettavissa vaatimusta, jonka mukaan lopullisen palkkiopäätöksen tekemisen tulisi kuulua eduskunnalle tai kansanedustajista koostuvalle eduskunnan toimielimelle. Päätöksenteon uskominen nykyisenlaiselle eduskunnan palkkiotoimikunnalle ei myöskään ole ristiriidassa kansanedustajien riippumattomuusvaatimuksen kanssa, joten lakiehdotus ei ole valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallinen.

Valiokunta piti edustajanpalkkiolain vuoden 2000 muutoksessa valtiosääntöoikeudellisesti tärkeänä, että edustajanpalkkio nähdään yhtenä takeena perustuslain 29 §:n mukaisen kansanedustajan riippumattomuuden toteutumiselle. Edustajanpalkkiolla turvataan lisäksi yleisemminkin eduskunnan toimintaedellytyksiä. Näiden seikkojen vuoksi edustajanpalkkiolain 1 §:ssä säädetään palkkiopäätöksen oikeudellisena edellytyksenä, että kansanedustajille maksetaan edustajantoimen asianmukaisen hoitamisen vaatima palkkio. Tätä edustajanpalkkion suuruudesta päättämisen kannalta oleellista säännöstä ei ehdoteta muutettavaksi lakialoitteessa.

Lausunto

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää,

että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2003

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kimmo Sasi /kok
 • vpj. Arja Alho /sd
 • jäs. Leena Harkimo /kok
 • Anne Huotari /vas
 • Roger Jansson /r
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Annika Lapintie /vas
 • Reino Ojala /sd
 • Klaus Pentti /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Arto Satonen /kok
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Ilkka Taipale /sd
 • vjäs. Veijo Puhjo /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Jarmo Vuorinen