PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 24/2013 vp

PeVL 24/2013 vp - HE 83/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vakuutusyhtiölain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Talousvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 5 päivänä syyskuuta 2013 lähettäessään hallituksen esityksen eduskunnalle laeiksi vakuutusyhtiölain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 83/2013 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi talousvaliokuntaan samalla määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto talousvaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

osastopäällikkö Outi Antila ja neuvotteleva virkamies Virva Walo, sosiaali- ja terveysministeriö

professori Mikael Hidén

professori Jukka Mähönen

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • oikeusministeriö
 • professori Olli Mäenpää.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi vakuutusyhtiölakia, ulkomaisista vakuutusyhtiöistä, työeläkevakuutusyhtiöistä, rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta sekä Finanssivalvonnasta annettua lakia, tapaturmavakuutuslakia, liikennevakuutuslakia ja potilasvahinkolakia. Vakuutusyhtiölaissa ehdotetaan säädettäväksi uusista vakuutusyhtiön hallintojärjestelmää koskevista vaatimuksista. Hallintojärjestelmän tulisi olla riittävä vakuutusyhtiön liiketoiminnan laatuun ja laajuuteen nähden. Lisäksi tarkennetaan muun muassa toimilupaa ja vakuutusyhtiölain vakuutusmatemaatikon tutkintolautakuntaa koskevia säännöksiä. Tavoitteena on saattaa vakuutusyhtiöiden luotettavaa hallintoa koskevat säännökset riittävälle tasolle ja parantaa erityisesti vakuutusyhtiöiden vakautta ja riskienhallintaa. Esityksellä pantaisiin myös täytäntöön finanssikonglomeraattidirektiivin muutosdirektiivin säännökset.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014 lukuun ottamatta finanssikonglomeraattidirektiivin muutosdirektiivin täytäntöönpanoon liittyviä vakuutusyhtiölain, rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain sekä Finanssivalvonnasta annetun lain säännöksiä, jotka on tarkoitettu tulemaan voimaan niin pian kuin ne on hyväksytty ja vahvistettu.

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa toimilupasääntelyä ja toimivaltaa kieltää henkilöä toimimasta vastuullisena vakuutusmatemaatikkona arvioidaan perustuslain 18 §:n 1 momentissa turvatun ammatinharjoittamisen ja elinkeinovapauden näkökulmasta. Finanssivalvonnan määräystenantovaltuuksia tarkastellaan määräystenantovaltuuksia koskevan perustuslain 80 §:n 2 momentin kannalta. Perusteluissa katsotaan, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Elinkeinovapaus

Vakuutustoiminnan harjoittamiseen on haettava vakuutusyhtiölain 2 luvun 3 §:n 1 momentin perusteella Finanssivalvonnalta toimilupa. Toimiluvan myöntämisedellytyksiä ehdotetaan tiukennettavaksi lisäämällä vakuutusyhtiölain 2 luvun 6 §:n 2 momenttiin vaatimus siitä, että yhtiön voidaan arvioida toimivan hallintojärjestelmää koskevien säännösten mukaisesti. Vakuutusyhtiön hallintojärjestelmää koskevissa pykälissä on säännökset muun muassa yhtiön yleisistä hallintovaatimuksista, riskienhallinnasta, sisäisestä valvonnasta ja tarkastuksesta. Ehdotettujen säännösten yhtiöiden hallinnolliseen taakkaan kohdistuvien vaikutusten arviointi kuuluu talousvaliokunnalle.

Luvanvaraisuussääntely on merkityksellistä perustuslain 18 §:n 1 momentissa turvatun elinkeinovapauden kannalta. Perustuslakivaliokunta on pitänyt elinkeinovapautta perustuslain mukaisena pääsääntönä, mutta katsonut elinkeinotoiminnan luvanvaraisuuden olevan mahdollista poikkeuksellisesti. Tällaisen sääntelyn tulee täyttää perusoikeutta rajoittavalta lailta vaadittavat yleiset edellytykset (ks. esim. PeVL 19/2009 vp, s. 2 ja PeVL 31/2006 vp, s. 2). Vakuutustoiminnan luvanvaraisuudelle ja ehdotetuille tiukennuksille on asiakkaiden oikeuksien turvaamiseen, vakuutusmarkkinoiden häiriöttömään toimintaan ja vakuutusyhtiöihin kohdistuvan luottamuksen suojaamiseen liittyvät hyväksyttävät ja painavat perusteet. Ehdotettu toimilupasääntelyn tiukennus ei ole ongelmallinen perustuslain kannalta.

Kielto toimia vastuullisen vakuutusmatemaatikon tehtävässä

Vakuutusyhtiöllä on oltava vastuullinen vakuutusmatemaatikko, jonka kelpoisuuden sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut. Ministeriöllä on 1. lakiehdotuksen 31 luvun 8 §:n 1 momentin nojalla toimivalta evätä vakuutusmatemaatikon kelpoisuuden saaneen henkilön oikeus toimia vastuullisen vakuutusmatemaatikon tehtävissä. Epääminen on mahdollista, jos hän on olennaisella tavalla rikkonut vakuutustoimintaa koskevia lakeja tai niiden nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä taikka jos hän on muutoin toiminut ammattia harjoittaessaan olennaisella tavalla virheellisesti tai moitittavasti. Kelpoisuuden epäämisen sijasta ministeriö voi antaa vakuutusmatemaatikolle huomautuksen tai varoituksen. Seuraamuksen määrääminen voi tapahtua vain vakuutusmatemaatikon tutkintolautakunnan esityksestä. Lautakunnan on varattava asianosaiselle tilaisuus tulla kuulluksi ennen esityksen tekemistä. Ministeriön päätöksestä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Ehdotetut säännökset ovat merkityksellisiä perustuslain 18 §:n 1 momentissa turvatun elinkeinon ja ammatin harjoittamisen vapauden kannalta. Perustuslakivaliokunta ei ole aiemmin pitänyt ongelmallisena vastaavan tyyppisen valtuuden antamista muun muassa Finanssivalvonnalle, joka voi rajoittaa määräajaksi toimilupavalvottavan, esimerkiksi vakuutusyhtiön, johdon toimintaa (PeVL 28/2008 vp, s. 2/I, PeVL 17/2004 vp, s. 5/II, PeVL 16/2003 vp, s. 3/I, PeVL 67/2002 vp, s. 3/I, PeVL 52/2001 vp, s. 3—4). Kieltomahdollisuuden kohderyhmä on suppea ja täsmällisesti määritelty. Toimivallalle on vakuutustoimialaan ja vastuullisen vakuutusmatemaatikon lakisääteisiin tehtäviin liittyvät hyväksyttävät ja painavat perusteet. Säännökset eivät ole ongelmallisia perustuslain kannalta.

Määräystenantovalta

Finanssivalvonnan määräystenantovaltuuksia on arvioitava perustuslain 80 §:n 2 momentin kannalta. Sen mukaan muu kuin pykälän 1 momentissa mainittu viranomainen voidaan lailla valtuuttaa antamaan oikeussääntöjä määrätyistä asioista, jos siihen on sääntelyn kohteeseen liittyviä erityisiä syitä eikä sääntelyn asiallinen merkitys edellytä, että asiasta säädetään lailla tai asetuksella. Tällaisen valtuutuksen tulee lisäksi olla soveltamisalaltaan täsmällisesti rajattu.

Perustuslakivaliokunta on useasti aiemmin pitänyt mahdollisena määräystenantovallan osoittamista Finanssivalvonnalle ja sitä edeltäneille Rahoitustarkastukselle ja Vakuutusvalvontavirastolle (PeVL 28/2008 vp, s. 3/II ja siinä mainitut lausunnot). Sääntelyn kohteena olevaan toimintaan liittyy runsaasti sellaisia ammatillisia erityispiirteitä, joita valiokunnan käytännössä on vakiintuneesti pidetty perustuslain 80 §:n 2 momentissa tarkoitettuina erityisinä syinä. Valtuudet ovat lain säännöksin riittävän tarkasti sidottuja, kun otetaan huomioon sääntelyn kohteena olevan toiminnan luonne ja erityispiirteet. Määräystenantovaltuudet eivät ole valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallisia.

Lausunto

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää,

että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 2013

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Johannes Koskinen /sd
 • vpj. Outi Mäkelä /kok
 • jäs. Eeva-Johanna Eloranta /sd
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Pia Kauma /kok
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Anna Kontula /vas
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Tapani Tölli /kesk
 • Anu Urpalainen /kok
 • vjäs. Kimmo Sasi /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Timo Tuovinen