PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 29/2005 vp

PeVL 29/2005 vp - HE 67/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys postipalvelulain muuttamisesta

Liikenne- ja viestintävaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 31 päivänä toukokuuta 2005 lähettäessään hallituksen esityksen postipalvelulain muuttamisesta (HE 67/2005 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi liikenne- ja viestintävaliokuntaan samalla määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Elina Normo ja neuvotteleva virkamies Juha Perttula, liikenne- ja viestintäministeriö

hallitusneuvos Kirsi Seppälä, valtiovarainministeriö

oikeustieteen lisensiaatti Maija Sakslin

professori Kaarlo Tuori

professori Veli-Pekka Viljanen

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan postipalvelulakia muutettavaksi siten, että nykyisin asetukseen sisältyvät säännökset postitoiminnan valvontamaksusta nostetaan lain tasolle. Tarkoituksena on selkeyttää ja täsmentää sääntelyä vastaamaan verolaeille perustuslaissa asetettuja vaatimuksia.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa sääntelyä arvioidaan perustuslain 81 §:n kannalta valtion veroista ja maksuista. Perustelujen mukaan esityksen valmisteluun ovat vaikuttaneet keskeisesti perustuslakivaliokunnan tekemät linjaukset tietynlaisten maksujen valtiosääntöoikeudellisesta veronluonteisuudesta. Hallitus katsoo, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Postitoiminnan valvontamaksu on valtiosääntöoikeudellisessa mielessä vero, kuten hallituksen esityksen perusteluissa on todettu. Lakiehdotuksen säännökset verovelvollisuudesta eli postitoiminnan valvontamaksun suorittamisvelvollisuudesta, veron suuruuden perusteista ja oikeusturvajärjestelyistä täyttävät perustuslakivaliokunnan käytännössä verolaille asetetut vaatimukset (PeVL 67/2002 vp, PeVL 41/2004 vp) eivätkä siten anna aihetta valtiosääntöoikeudellisiin huomautuksiin perustuslain 81 §:n 1 momentin kannalta.

Lausunto

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää,

että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Arja Alho /sd
 • jäs. Hannu Hoskonen /kesk
 • Roger Jansson /r
 • Irina Krohn /vihr
 • Annika Lapintie /vas
 • Outi Ojala /vas
 • Reino Ojala /sd
 • Klaus Pentti /kesk
 • Arto Satonen /kok
 • Ilkka Taipale /sd
 • Jan Vapaavuori /kok
 • vjäs. Veijo Puhjo /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Petri Helander

​​​​