PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 34/2005 vp

PeVL 34/2005 vp - HE 95/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 8 päivänä syyskuuta 2005 lähettäessään hallituksen esityksen laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta (HE 95/2005 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi sosiaali- ja terveysvaliokuntaan samalla määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

vanhempi hallitussihteeri Anne-Marie Brisson, sosiaali- ja terveysministeriö

professori Pentti Arajärvi

oikeustieteen lisensiaatti Maija Sakslin

professori Kaarlo Tuori

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • oikeustieteen tohtori, dosentti Liisa Nieminen.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaalihuoltolakia. Esityksen pääasiallinen tarkoitus on lisätä lakiin säännökset kuntien velvollisuudesta järjestää palvelutarpeen arviointi.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2006.

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa sääntelyä arvioidaan perustuslain 121 §:ssä turvatun kunnan asukkaiden itsehallinnon kannalta samoin kuin perustuslain 19 §:n säännösten kannalta oikeudesta sosiaaliturvaan sekä perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuussäännösten näkökulmasta. Perustelujen mukaan lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Hallitus on kuitenkin pitänyt asian periaatteellisen merkityksen vuoksi suotavana, että esityksestä hankitaan perustuslakivaliokunnan lausunto.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Kunta on sosiaalihuoltolain uuden 40 a §:n 2 momentin perusteella velvollinen järjestämään 80 vuotta täyttäneelle pääsyn sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta. Samoin palvelujen tarpeen arviointi on järjestettävä kansaneläkelain 30 a §:n 1 momentin 1 kohdan mukaista eläkkeensaajien hoitotukea saavalle. Kiireellisessä tapauksessa sosiaalipalvelujen tarve on 40 a §:n 1 momentin mukaan arvioitava viipymättä. Tähän säännökseen ei sisälly henkilön ikään tai muihin vastaaviin seikkoihin liittyviä edellytyksiä tai rajoituksia.

Ehdotus on valtiosääntöoikeudellisesti merkityksellinen perustuslain 6 §:n säännösten kannalta. Tämän pykälän 1 momentti sisältää yleisen yhdenvertaisuussäännöksen ja 2 momentti syrjintäkiellon, joka kohdistuu ilman hyväksyttävää perustetta tapahtuvaan eri asemaan asettamiseen erilaisten henkilöön liittyvien syiden, kuten iän, perusteella. Perustuslakivaliokunta on sosiaalioikeudellista sääntelyä arvioidessaan pitänyt esimerkiksi etuuksien määräytymistä eri tavoin eri-ikäisille henkilöille perustuslain kannalta ongelmattomana, jos erottelut eivät ole mielivaltaisia eivätkä erot muodostu kohtuuttomiksi (PeVL 60/2002 vp, s. 4—5, PeVL 46/2002 vp, s. 5—7). Perustuslain yhdenvertaisuussääntely ei toisaalta estä tosiasiallisen tasa-arvon turvaamiseksi tarpeellista positiivista erityiskohtelua eli jonkin ryhmän asemaa ja olosuhteita parantavia toimia (PeVL 40/2004 vp, s. 2/I, HE 309/1993 vp, s. 44).

Ehdotus 80 vuotta täyttäneiden erityiskohtelusta nojautuu tutkimustietoihin, joiden mukaan ikääntyvien ihmisten toimintakyky heikentyy usein voimakkaasti juuri tämän iän saavuttamisen jälkeen. Sääntelylle on valiokunnan mielestä perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävät perusteet. Kun kysymys on lisäksi sinänsä vähäisen eron tekemisestä palvelujen tarvearviointiin pääsyn ajankohdasta, ei sääntelystä ole huomautettavaa perustuslain 6 §:n näkökulmasta.

Ongelmaton perustuslain yhdenvertaisuussäännösten kannalta on niin ikään säännös kansaneläkelain 30 a §:n 1 momentin 1 kohdan mukaista hoitotukea saavan henkilön pääsystä sosiaalipalvelujen tarvearviointiin. Perustuslakivaliokunta kiinnittää sosiaali- ja terveysvaliokunnan huomiota kuitenkin siihen, että sääntely ei koske vammaistukilain 2 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaista tukea saavaa henkilöä.

Lausunto

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää,

että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • tp. pj. Annika Lapintie /vas
 • jäs. Hannu Hoskonen /kesk
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Roger Jansson /r
 • Reino Ojala /sd
 • Klaus Pentti /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Arto Satonen /kok
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Ilkka Taipale /sd
 • Astrid Thors /r
 • vjäs. Anne Holmlund /kok
 • Veijo Puhjo /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Sami Manninen

​​​​