PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 37/2013 vp

PeVL 37/2013 vp - HE 149/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä, rikosrekisterilain muuttamisesta sekä rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain muuttamisesta

Lakivaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 15 päivänä lokakuuta 2013 lähettäessään hallituksen esityksen eduskunnalle laeiksi lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä, rikosrekisterilain muuttamisesta sekä rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain muuttamisesta (HE 149/2013 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi lakivaliokuntaan samalla määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto lakivaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntösihteeri Mirja Salonen, oikeusministeriö

ylitarkastaja Mia Murtomäki, tietosuojavaltuutetun toimisto

professori Mikael Hidén

professori Tuomas Ojanen

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • professori Veli-Pekka Viljanen.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä. Ehdotetulla lailla pannaan osaltaan täytäntöön lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta annetun direktiivin velvoitteet.

Ehdotetun lain mukaan lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostausta voidaan selvittää rikosrekisteriotteen avulla. Otteen hakeminen on lakiehdotuksen mukaan vapaaehtoista. Rikosrekisteriotteen pyytäminen edellyttää, että kyse on tehtävästä, johon säännöllisesti ja olennaisesti kuuluu alaikäisen opetusta, ohjausta, hoitoa, huolenpitoa tai muuta yhdessäoloa alaikäisen kanssa. Tehtävään on kuuluttava myös henkilökohtaista vuorovaikutusta alaikäisen kanssa olosuhteissa, joissa alaikäisen henkilökohtaista koskemattomuutta ei muista toimista huolimatta voida kohtuudella turvata.

Esitykseen sisältyvät ehdotukset rikosrekisterilain sekä niin sanotun EU-rikosrekisterilain muuttamisesta, jotka ovat tarpeen uudistuksen toteuttamiseksi.

Esitys liittyy valtion vuoden 2014 talousarvioesitykseen, ja se on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2014 alkupuoliskolla.

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa lakiehdotuksia arvioidaan perustuslain 10 §:n 1 momentissa turvatun yksityiselämän suojan kannalta. Ehdotusten tavoitteilla katsotaan olevan selvä yhteys perustuslain 7 §:n 1 momentin turvaamaan henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Merkityksellisenä pidetään myös perustuslain 19 §:n 3 momentin säännöstä julkisen vallan tehtävästä tukea lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu. Esityksessä katsotaan, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi menettelystä, jossa voidaan selvittää lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostausta. Ehdotettu sääntely vastaa merkittäviltä osin työ- ja virkasuhteessa lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä koskevaa lakia, joka on säädetty perustuslakivaliokunnan myötävaikutuksella (PeVL 9/2002 vp).

Vapaaehtoistehtävän järjestäjällä on 1. lakiehdotuksen 5 §:n 1 momentin mukaan oikeus pyytää Oikeusrekisterikeskukselta rikosrekisteriote vapaaehtoisesta, jolle järjestäjä on antamassa tehtävän, johon kuuluu säännöllisesti ja olennaisesti alaikäisen opetusta, ohjausta, hoitoa, huolenpitoa tai muuta yhdessäoloa alaikäisen kanssa. Tehtävään on lisäksi kuuluttava henkilökohtaista vuorovaikutusta alaikäisen kanssa joko yksin tai sellaisissa olosuhteissa, joissa alaikäisen henkilökohtaista koskemattomuutta ei voida muutoin kohtuudella turvata. Rikosrekisteriotteen antamisen edellytyksenä on 6 §:n 1 momentin perusteella vapaaehtoisen etukäteen antama kirjallinen suostumus otteen hakemiseen.

Perustuslakivaliokunta on arvioinut lasten parissa työskentelevien rikosrekisteritietojen luovuttamista perustuslain 10 §:n 1 momentissa turvatun yksityiselämän ja henkilötietojen suojan kannalta (PeVL 9/2002 vp, s. 2). Henkilötietojen suojasta säädetään momentin mukaan tarkemmin lailla. Rikollista tekoa, rangaistusta ja muuta rikoksen seuraamusta koskevat tiedot ovat henkilötietolain 11 §:ssä säädetyn käsittelykiellon piiriin kuuluvia arkaluonteisia tietoja. Tällaisten tietojen käsittelyn salliminen koskee yksityiselämään kuuluvan henkilötietojen suojan ydintä (esim. PeVL 9/2002 vp, s. 2/I). Ehdotettua sääntelyä on tämän vuoksi arvioitava perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten kannalta.

Vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisen tarkoituksena on lakiehdotuksen 1 §:n mukaan suojella alaikäisten henkilökohtaista koskemattomuutta ja siten edistää ja turvata alaikäisten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia. Tällaiset tavoitteet kiinnittyvät perustuslain 7 §:n 1 momentissa jokaiselle turvattuun henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Merkitystä on myös perustuslain 19 §:n 3 momentin säännöksellä julkisen vallan tehtävästä tukea lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu. Suomi on lisäksi lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen osapuolena sitoutunut toimiin suojellakseen lapsia kaikenlaiselta väkivallalta ja huumausaineiden käytöltä sekä kaikilta seksuaalisen riiston ja hyväksikäytön muodoilta. Ehdotetulle sääntelylle on siten perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävät ja painavat perusteet (ks. PeVL 9/2002 vp, s. 2/II).

Rikostaustan selvittämismenettelyn kohteena olevat on rajattu 5 §:n säännöksillä vapaaehtoisiin, joille annetaan tehtäviä, joihin kuuluu säännöllisesti ja olennaisesti henkilökohtainen vuorovaikutus lasten kanssa ilman muiden aikuisten läsnäoloa tai olosuhteissa, joissa alaikäisten henkilökohtaista koskemattomuutta ei voida lain 4 §:ssä tarkoitetuin toimin kohtuudella turvata. Käytännössä mahdollisuus selvittää lasten parissa toimivien vapaaehtoisten rikostaustaa koskee erittäin suurta henkilöryhmää. Esityksessä arvioidaan, että vapaaehtoisista pyydettäisiin noin 20 000—40 000 rikosrekisteriotetta vuosittain. Oikeasuhtaisuusvaatimuksen kannalta on olennaista, että rikosrekisteriotteen hakeminen edellyttää vapaaehtoisen suostumusta. Lisäksi rikosrekisteriotteeseen merkitään tiedot ainoastaan rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa lueteltaviksi ehdotetuista, sääntelyn tavoitteiden kannalta merkityksellisistä rikoksista. Rikosrekisteriotteen pyytäminen ei ole myöskään ensisijainen keino suojella alaikäisten henkilökohtaista koskemattomuutta vapaaehtoistoiminnassa, vaan vapaaehtoistehtävän järjestäjän on ensin ryhdyttävä lakiehdotuksen 4 §:ssä tarkoitettuihin koskemattomuutta turvaaviin toimiin. Näistä toimista rikosrekisteriotteen hakijan on ilmoitettava Oikeusrekisterikeskukselle. Vapaaehtoistehtävän järjestäjä saa tehdä vapaaehtoisen henkilötietoihin merkinnät ainoastaan otteen tarkistamisesta ja sen tunnistamistiedot, eikä otteesta saa ottaa jäljennöstä. Lisäksi lakiehdotuksessa on säännökset vaitiolovelvollisuudesta ja rikosrekisteriotteen luovuttamisesta viipymättä asian käsittelyn jälkeen vapaaehtoiselle, jota ote koskee. Ehdotetusta sääntelystä ei ole huomautettavaa sen oikeasuhtaisuuden kannalta.

Lausunto

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää,

että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2013

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Johannes Koskinen /sd
 • vpj. Outi Mäkelä /kok
 • jäs. Sauli Ahvenjärvi /kd
 • Tuija Brax /vihr
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Pia Kauma /kok
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Anna Kontula /vas
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Tom Packalén /ps
 • Anu Urpalainen /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Timo Tuovinen