PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 38/2009 vp

PeVL 38/2009 vp - HE 79/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi asevelvollisuuslain sekä naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Puolustusvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 3 päivänä kesäkuuta 2009 lähettäessään hallituksen esityksen laeiksi asevelvollisuuslain sekä naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta (HE 79/2009 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi puolustusvaliokuntaan samalla määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto puolustusvaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Timo Turkki, puolustusministeriö

ylitarkastaja Leila Hanhela, tietosuojavaltuutetun toimisto

professori Olli Mäenpää

professori Teuvo Pohjolainen

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan asevelvollisuuslain säännöksiä tietojen luovuttamisesta täsmennettäväksi niin, että asevelvollisen terveystarkastuksesta huolehtivat terveydenhuollon toimijat voivat saada asevelvollista koskevia tietoja suoraan toisilta terveydenhuollon toimijoilta. Lisäksi asevelvollisuuslakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset ajokorttia ja ajolupaa koskevien tietojen saamisesta ja luovuttamisesta asevelvollisuusrekisterin ja ajoneuvoliikennerekisterin välillä. Lain säännöksiä kahden valtion kansalaisuuden omaavan henkilön asevelvollisuudesta vapauttamisesta sekä oikaisuvaatimusmenettelystä ja muutoksenhausta ehdotetaan täsmennettäviksi. Naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annettuun lakiin ehdotetaan tehtäväksi vastaava muutoksenhakua koskeva muutos.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan syksyllä 2009.

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa tietojen luovuttamista koskevaa sääntelyä arvioidaan perustuslain 10 §:n 1 momentissa turvattujen yksityiselämän ja henkilötietojen suojan kannalta. Ehdotetut lait voidaan hallituksen käsityksen mukaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Hallitus on kuitenkin asian tulkinnanvaraisuuden vuoksi pitänyt suotavana, että asiasta hankitaan perustuslakivaliokunnan lausunto.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Eräät terveydenhuollon ja mielenterveystyön toimijat saavat asevelvollisuuslain 96 §:ään ehdotetun uuden 3 momentin perusteella antaa salassapitosäännösten estämättä oma-aloitteisesti asevelvollisen terveydentilaa koskevan tiedon asevelvollisen terveydentilan tarkastavalle terveydenhuollon ammattihenkilölle. Tiedon antamisen edellytyksenä on, että tiedolla on merkitystä asevelvollisen palveluskelpoisuuden tai palveluksen järjestämisen kannalta. Säännöksen tarkoituksena on mahdollistaa asevelvollisen terveydentilaa koskevien tietojen siirtäminen suoraan terveydenhuollon ammattihenkilöiden välillä. Voimassa olevan perustuslakivaliokunnan myötävaikutuksella (PeVL 9/2007 vp) säädetyn lain 96 §:n 1 momentin nojalla tällaiset tiedot on kierrätettävä sotilasviranomaisen pitämän asevelvollisrekisterin kautta.

Sääntelyä on arvioitava perustuslain 10 §:n 1 momentin kannalta. Sen mukaan jokaisen yksityiselämä on turvattu. Henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla.

Ehdotetun kaltainen tietojenvaihdon joustavoittaminen on omiaan parantamaan edellytyksiä selvittää tapauksia, joissa asevelvollinen voisi olla vaaraksi omalle tai muiden turvallisuudelle. Tällainen etenkin perustuslain 7 §:n 1 momentin sisältämien oikeuksien turvaamiseen kiinnittyvä tarkoitus on perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävä. Säännös ei merkitse luovutettavan tietosisällön tai tiedon saantiin oikeutettujen piirin laajentamista. Sen sijaan perustuslakivaliokunnan vakiintuneen käytännön (PeVL 37/2005 vp, s. 6, PeVL 30/2005 vp, s. 4/I, PeVL 14/2002 vp, s. 3—5) näkökulmasta ongelmallista on, että tietojen luovuttamisoikeutta ei säännöksessä — toisin kuin tietojensaantioikeus voimassa olevan lain 96 §:n 1 momentissa — ole rajattu asevelvollisen palveluskelpoisuuden tai palveluksen järjestämisen kannalta välttämättömiin tietoihin. Lakiehdotuksen 96 §:n 3 momentin tarkistaminen siten, että oikeus kattaa vain tietojen käyttötarkoituksen kannalta välttämättömien tietojen antamisen, on edellytyksenä lakiehdotuksen käsittelemiselle tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Valiokunta on lisäksi kiinnittänyt huomiota siihen, että esityksen perustelujen mukaan tarkoituksena on ollut mahdollistaa terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskinäinen konsultointi asevelvollisen palveluskelpoisuuden arvioimisen kannalta välttämättömien (s. 4/II) tai tarpeellisten (s. 8/I) tietojen saamiseksi. Ehdotettu sanamuoto koskee kuitenkin vain muun terveydenhuollon ammattihenkilön oma-aloitteista tietojen antamista. Jos tarkoituksena on antaa myös asevelvollisen terveydentilan tarkastavalle terveydenhuollon ammattihenkilölle oikeus saada pyynnöstä tietoja, on tästä lisättävä maininta säännökseen. Tällainen tietojensaantioikeuskin voi koskea vain välttämättömiä tietoja.

Lausunto

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää,

että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 96 §:n 3 momentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2009

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Jacob Söderman /sd
 • jäs. Tuomo Hänninen /kesk
 • Heli Järvinen /vihr
 • Ulla Karvo /kok
 • Elsi Katainen /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Mikaela Nylander /r
 • Veijo Puhjo /vas
 • Tapani Tölli /kesk
 • Tuulikki Ukkola /kok
 • Antti Vuolanne /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Petri Helander

​​​​