PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 42/2002 vp

PeVL 42/2002 vp - HE 122/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain muuttamisesta sekä tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Valtiovarainvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Valtiovarainvaliokunta on 4 päivänä lokakuuta 2002 pyytänyt hallituksen esityksestä laeiksi tuloverolain muuttamisesta sekä tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 122/2002 vp) perustuslakivaliokunnan lausunnon.

Lausuntopyynnössä valiokuntaa on pyydetty esittämään valtiosääntöoikeudellinen arvio esityksessä ehdotetun kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen korotuksen vaikutuksista kuntien verotusoikeuteen. Ansiotulovähennyksen muutosehdotus liittyy lausuntopyynnön mukaan valtion ja kuntien väliseen taloudelliseen suhteeseen ja kysymykseen kuntien verotusoikeudesta. Tätä seikkaa koskee hallituksen esitys laeiksi verontilityslain 12 §:n ja tuloverolain 124 §:n muuttamisesta (HE 123/2002 vp), josta eduskunta on määrännyt perustuslakivaliokunnan antamaan lausunnon valtiovarainvaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Tuomas Pöysti, valtiovarainministeriö

yksikön päällikkö Kari Prättälä ja verolakimies Tarja Tarkiainen, Suomen Kuntaliitto

professori Mikael Hidén

professori Kai Kalima

professori Arvo Myllymäki

professori Olli Mäenpää

professori Tuomas Ojanen

professori Aimo Ryynänen

professori Ilkka Saraviita

professori Kari S. Tikka

professori Kaarlo Tuori

professori Veli-Pekka Viljanen

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muun muassa kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen enimmäismäärää korotettavaksi 2 140 eurosta 2 300 euroon.

Esitys liittyy valtion vuoden 2003 talousarvioesitykseen. Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2003 alusta.

Esitykseen ei sisälly erillisiä säätämisjärjestysperusteluja.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Esitys tarkoittaa kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen enimmäismäärän korottamista osana vuoden 2003 tuloveron kevennyksiä. Verolainsäätäjän toimivaltaan kuuluu lähtökohtaisesti säätää verorasituksen kevennyksistä myös kunnallisverotuksessa. Tähän valtaan kohdistuu rajoituksia lähinnä kunnallisesta itsehallinnosta. Siihen luettavan verotusoikeuden keskeisenä sisältönä on, että verotusoikeudella tulee olla reaalinen merkitys kuntien mahdollisuuksien kannalta päättää itsenäisesti taloudestaan (PeVL 41/2002 vp, s. 2/II). Nyt ehdotetun muutoksen kuntien verotuloja vähentävä vaikutus on siksi pieni, että se ei ole ristiriidassa kyseisen seikan kanssa.

Lausunto

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta kunnioittavasti esittää,

että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Paula Kokkonen /kok
 • jäs. Tuija Brax /vihr
 • Esko Helle /vas
 • Gunnar Jansson /r
 • Saara Karhu /sd
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Heli Paasio /sd
 • Osmo Puhakka /kesk
 • Pekka Ravi /kok
 • Ilkka Taipale /sd
 • vjäs. Veijo Puhjo /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Jarmo Vuorinen