PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 43/2005 vp

PeVL 43/2005 vp - HE 149/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta

Liikenne - ja viestintävaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 11 päivänä lokakuuta 2005 lähettäessään hallituksen esityksen laiksi alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksista (HE 149/2005 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi liikenne- ja viestintävaliokuntaan samalla määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Aila Salminen, liikenne- ja viestintäministeriö

oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Länsineva

professori Arvo Myllymäki

professori Tuomas Ojanen

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta. Esityksen pääasiallisena tarkoituksena on lisätä alusliikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta sekä ehkäistä alusliikenteestä ympäristölle aiheutuvia haittoja. Lakiehdotus sisältää säännöksiä muun ohella alusten jääluokista sekä aluksen jääluokan määräytymisestä, peruuttamisesta ja uuden jääluokan vahvistamisesta samoin kuin jäänmurtaja-avun antamisesta aluksille.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006 eli samana päivänä kuin toisessa hallituksen esityksessä (HE 150/2005 vp) säädettäväksi ehdotettu väylämaksulaki on tarkoitettu tulemaan voimaan.

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa arvioidaan perustuslain 80 §:n 2 momentin kannalta lakiehdotuksen säännöksiä Merenkulkulaitoksen määräystenantovallasta. Perustelujen mukaan lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Hallitus on kuitenkin pitänyt perustuslakivaliokunnan lausunnon hankkimista esityksestä suotavana.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Yleistä

Kaikki alukset kuuluvat johonkin lakiehdotuksen 3 §:ssä mainituista kuudesta jääluokasta. Alus merkitään jääluokkaluetteloon pääsäännön mukaan luokituslaitoksen alukselle antaman luokitusmerkinnän ja merkinnän jääluokkaviittausta ilmaisevan vastaavuusluettelon perusteella. Jos aluksella ei ole luokitusmerkintää, Merenkulkulaitos vahvistaa sille jääluokan laivanisännän hakemuksesta 7 §:n 2 momentin nojalla joko Suomen tai 6 §:ssä tarkoitetun valtion jääluokkamääräysten mukaisesti taikka vaihtoehtoisella menetelmällä arvioidun jäissäkulkukyvyn perusteella. Merenkulkulaitos voi 8 §:n nojalla määrittää aluksen jääluokan, jos on perusteltua syytä epäillä aluksen jääluokan tai jäissäkulkuominaisuuksien poikkeavan olennaisesti Suomessa annetuista jääluokkamääräyksistä. Merenkulkulaitoksen on lisäksi 9 §:n perusteella tarvittaessa peruutettava vaurioituneen tai rakenteelliselta kunnoltaan huonontuneen aluksen jääluokka ja vahvistettava alukselle uusi, sen jäissäkulkukykyä ja rakenteellista kuntoa vastaava jääluokka.

Aluksen jääluokalla on nyt arvioitavana olevan lakiehdotuksen perusteella vaikutusta vain 10 §:n 3 momentin nojalla tehtävään päätökseen jäänmurtaja-avun antamisrajoituksista. Valtiosääntöoikeudellinen arvio siitä, että aluksen väylämaksu on toisessa hallituksen esityksessä (HE 150/2005 vp) ehdotettu määräytyväksi osin aluksen jääluokan perusteella, tulee tehtäväksi mainitun toisen esityksen käsittelyn yhteydessä.

Jääluokkamääräykset

Merenkulkulaitos antaa lakiehdotuksen 4 §:n 1 momentin nojalla tarkemmat määräykset eri jääluokkiin kuuluvien alusten rakenteelle, koneteholle ja muille jäissäkulkuominaisuuksille asetettavista vaatimuksista samoin kuin jääluokan määrittämismenetelmistä ja jääluokkien välisistä eroista.

Perustuslakivaliokunta on aiemmin pitänyt ehdotetun kaltaisen määräystenantovallan antamista Merenkulkulaitokselle mahdollisena (PeVL 46/2004 vp, s. 2/I). Säänneltävään toimintaan liittyy runsaasti sellaisia ammatillisia erityispiirteitä, joita valiokunnan käytännössä on vakiintuneesti pidetty perustuslain 80 §:n 2 momentissa tarkoitettuina erityisinä syinä.

Perussäännökset alusten jääluokista ovat lakiehdotuksen 3 §:ssä. Alus kuuluu johonkin siinä mainituista kuudesta jääluokasta aluksen jäissäkulkuominaisuuksista ja jäänmurtaja-avun tarpeesta riippuen. Esimerkiksi ylimpään jääluokkaan kuuluu alus, joka sen rakenne, koneteho ja muut ominaisuudet huomioon ottaen pystyy kulkemaan vaikeissa jääolosuhteissa yleensä ilman jäänmurtajan apua. Toiseksi alimpaan jääluokkaan taas kuuluu teräsrunkoinen ja rakenteeltaan avomerikelpoinen alus, joka — siitä huolimatta, että alusta ei ole vahvistettu jäissä kulkua varten — pystyy omalla kuljetuskoneistolla kulkemaan erittäin helpoissa jääolosuhteissa.

Valtuutus on ehdotetun lain säännöksin riittävän tarkasti sidottu ja valtuudessa on kysymys säädettävää lakia tarkempien määräysten antamisesta. Kun lisäksi otetaan huomioon, että määräykset koskevat aluksen rakenteen, konetehon ja jäissäkulkuominaisuuksien kaltaisia laivanrakennusteknisiä seikkoja, ei ehdotus näiltä osin muodostu perustuslain 80 §:n 2 momentin kannalta ongelmalliseksi.

Muita seikkoja

Merenkulkulaitos voi 8 §:n nojalla toimittaa aluksella tarkastuksen aluksen jääluokan määrittämiseksi. Asiayhteyden perusteella on sinänsä selvää, että tarkastus ei käytännössä voi ulottua kotirauhan piiriin kuuluviin tiloihin aluksella (ks. esim. PeVL 16/2004 vp, s. 5—6). Tarkastuskohteen tämän kaltaisesta rajauksesta on kuitenkin aiheellista lisätä lakiin maininta (PeVL 37/2004 vp, s. 3/II).

Valiokunta kiinnittää liikenne- ja viestintävaliokunnan huomiota siihen, että lakiehdotuksen säännöksistä ei käy lainkaan ilmi, millaisiin tai minkä kokoluokan aluksiin lakia sovelletaan. Ehdotusta on syytä täydentää lain soveltamisalaa tältä osin täsmentävällä säännöksellä esimerkiksi aluksen määritelmästä.

Lakiehdotuksen kieliasua (esim. 3 §:n 5 kohta) on syytä vielä kohentaa.

Lausunto

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää,

että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kimmo Sasi /kok
 • jäs. Hannu Hoskonen /kesk
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Roger Jansson /r
 • Annika Lapintie /vas
 • Reino Ojala /sd
 • Klaus Pentti /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Astrid Thors /r
 • Jan Vapaavuori /kok
 • vjäs. Esko Kiviranta /kesk
 • Veijo Puhjo /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Sami  Manninen