PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 49/2006 vp

PeVL 49/2006 vp - HE 80/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi poikkeusolojen vakuutustakuusta

Talousvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 13 päivänä kesäkuuta 2006 lähettäessään hallituksen esityksen laiksi poikkeusolojen vakuutustakuusta (HE 80/2006 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi talousvaliokuntaan samalla määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto talousvaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

osastopäällikkö, ylijohtaja Tarmo Pukkila ja ylitarkastaja Mikko Määttä, sosiaali- ja terveysministeriö

oikeustieteen lisensiaatti Maija Sakslin

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • professori Mikael Hidén
 • professori Kaarlo Tuori.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki poikkeusolojen vakuutustakuusta, jolloin vakuutustakuuta koskevat valmiuslain säännökset kumottaisiin.

Laki koskisi jälleenvakuutusluonteista valtiontakuuta, jonka tarkoituksena on turvata väestön toimeentulolle, talouselämän toimivuudelle ja huoltovarmuudelle tärkeiden kuljetusten jakautuminen poikkeusoloissa ja vakavissa häiriötilanteissa. Laissa säädettäisiin myös vakuutustakuun enimmäismäärästä, takuumaksusta ja käsittelymaksusta.

Valtioneuvoston asettaman poikkeusolojen vakuutustakuutoimikunnan tehtävänä on osaltaan seurata ja arvioida huoltovarmuuteen liittyviä tekijöitä ja hoitaa eräitä muita vakuutustakuita koskevia selvitys-, tutkimus- ja valmistelutehtäviä. Toimikunta myös hallinnoisi vakuutustakuita.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa poikkeusolojen vakuutustakuuta arvioidaan perustuslain 82 §:n 2 momentin valossa, takuumaksua ja käsittelymaksua perustuslain 81 §:n 2 momentin kannalta sekä vakuutustakuutoimikunnan tehtäviä perustuslain 119 §:n 2 momentin perusteella. Hallituksen esityksen mukaan lakiehdotus olisi mahdollista käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Eduskunnan suostumus valtiontakuulle

Lakiehdotuksen 1 §:ssä määritelty vakuutustakuu on luonteeltaan perustuslain 82 §:n 2 momentissa tarkoitettu valtiontakuu, joka voidaan antaa eduskunnan suostumuksen nojalla. Suostumuksesta, joka voidaan antaa lain muodossa, tulee ilmetä takuiden enimmäismäärä (HE 1/1998 vp, s. 135/II ja PeVL 57/2002 vp, s. 3/I). Lakiehdotus täyttää nämä edellytykset, sillä valtiontakuun enimmäismäärästä on oma säännöksensä ehdotuksen 2 §:n 2 momentissa.

Takuumaksu ja käsittelymaksu

Poikkeusolojen vakuutustakuusta peritään lakiehdotuksen 4 §:n 1 momentin perusteella takuumaksu, jonka suuruutta määrättäessä otetaan huomioon valtiolle aiheutuvan riskin laatu ja laajuus. Poikkeusolojen vakuutustakuutoimikunnan tehtävänä on ehdotuksen 7 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan valmistella 4 §:ssä tarkoitetun takuumaksun ja käsittelymaksun perusteet. Valtioneuvoston asetuksella annetaan ehdotuksen 14 §:n nojalla tarkemmat säännökset poikkeusolojen vakuutusturvatakuun takuumaksun ja käsittelymaksun määräytymisestä.

Sääntelyllä on merkitystä perustuslain 81 §:n 2 momentin näkökulmasta. Sen mukaan valtion viranomaisten, palvelujen ja muun toiminnan maksullisuuden sekä maksujen suuruuden yleisistä perusteista säädetään lailla. Perustuslain esitöiden mukaan lailla on säädettävä maksujen suuruuden määrittämisessä noudatettavista periaatteista, kuten omakustannusarvon tai liiketaloudellisten perusteiden noudattamisesta (HE 1/1998 vp, s. 135/I). Perustuslakivaliokunnan vakiintuneen käytännön mukaan valtiosääntöoikeudellisille maksuille on ominaista, että ne ovat korvausta tai vastikkeita julkisen vallan palveluista. Maksujen vastikesuhdetta arvioitaessa tulee kiinnittää huomiota muun muassa suoritteiden yksilöitävyyteen, kustannusvastaavuuteen sekä siihen, onko maksu pakollinen vai vapaaehtoinen (PeVL 12/2005 vp, s. 3—4, PeVL 3/2003 vp, s. 2/I, PeVL 67/2002 vp, s. 3/II, PeVL 66/2002 vp, s. 3). Perustuslakivaliokunta on valmiuslain säätämisen yhteydessä lyhyesti todennut vastaavanlaisen sääntelyn osalta, että säännökset takuu- ja käsittelymaksusta vastaavat niitä edellytyksiä, joita valtion maksujen sääntelyyn kohdistuu perustuslain 81 §:n 2 momentin perusteella (PeVL 57/2002 vp, s. 3/I). Nyt ehdotetun sääntelyn muotoilu eroaa valmiuslain 12 b §:n 3 momentista siinä, että ehdotuksessa esitetään otettavaksi huomioon "riskin" laatu ja laajuus, kun taas valmiuslaissa mainitaan "poikkeusolojen luonne ja mahdollisuuksien mukaan valtiolle aiheutuvan riskin laatu ja laajuus".

Pelkästään riskin laatu ja laajuus eivät aivan riittävästi ohjaa vakuutustakuutoimikuntaa sen valmistellessa takuumaksun ja käsittelymaksun perusteita. Maksun suuruuden yleisten perusteiden tulisi selkeämmin ilmetä suoraan laista perustuslain 81 §:n 2 momentin edellyttämällä tavalla (PeVL 46/2004 vp, s. 3, PeVL 66/2002 vp, s. 4—5). Sen vuoksi sääntelyä on tarpeen täsmentää luettelemalla laissa riskin laadun ja laajuuden lisäksi muitakin maksun suuruuteen vaikuttavia seikkoja. Valiokunnan mielestä tällaisia ovat esimerkiksi maksun vastaavuus suhteessa riskiin, poikkeuksellisten olojen vakavuusaste, poikkeuksellisten olojen alueellinen ulottuvuus ja olosuhteiden merkitys kyseisen kuljetusmuodon kannalta. Johtoa voidaan hakea lisäksi valtion vientitakuista annetun lain 8 §:n 2 momentista, jossa takuumaksua määrättäessä otetaan huomioon riskiajan pituus, riskin kohteen luottokelpoisuus, riskin kohteen maan luottokelpoisuus ja muut katettavaan riskiin vaikuttavat seikat sekä kilpailutekijät.

Poikkeusolojen vakuutustakuutoimikunta

Lakiehdotuksen 15 §:n 2 momentin nojalla kumotaan valmiuslain 12 b ja 40 b—40 d §:n säännökset vakuutustakuun asettamisesta ja vakuutustakuutoimikunnasta sekä vakuutustakuutoimikuntaa koskeva valtioneuvoston asetus. Lakiehdotuksen 2 luvussa säädetään poikkeusolojen vakuutustakuutoimikunnasta, sen asettamisesta, kokoonpanosta, tehtävistä, tiedonsaantioikeudesta, päätösvaltaisuudesta, asiantuntijoista, palkkioista ja virkavastuusta. Vakuutustakuutoimikunnan tehtäviin ei sanottavasti kuluu julkisen vallan käyttöä, koska sille ei kuulu vakuutustakuiden myöntäminen (PeVL 57/2002 vp, s. 3/II). Perustuslain 119 §:n 2 momentin mukaan valtionhallinnon toimielinten yleisistä perusteista on säädettävä lailla, jos niiden tehtäviin kuuluu julkisen vallan käyttöä. Yleisillä perusteilla tarkoitetaan lähinnä yksikön nimeä, toimialaa sekä pääasiallisia tehtäviä ja toimivaltuuksia (HE 1/1998 vp, s. 174/II). Sääntely täyttää nämä vaatimukset.

Vakuutustakuutoimikunnan tehtävänä on ehdotuksen 7 §:n 1 momentin 4 kohdan perusteella "hallinnoida" poikkeusolojen vakuutustakuita. Vaikka käsitettä hallinnointi on ryhdytty viimeaikaisessa lainsäädännössä käyttämään (esim. laki rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista, laki valtion vientitakuista ja valmiuslaki), jää sen sisältö ilman lisämääreitä jossain määrin epäselväksi. Samaa käsitettä on käytetty myös ehdotuksen 8 §:n tietojensaantioikeutta koskevassa säännöksessä. Sen vuoksi sääntelyä on sille asetettavan täsmällisyys- ja tarkkarajaisuusvaatimuksen johdosta aiheellista täsmentää luettelemalla laissa niitä tehtäviä, mitä hallinnointi pitää sisällään. Johtoa voidaan ottaa muun ohella esityksen perusteluista, jolloin hallinnointi näyttäisi käsittävän erilaisia käytännön tehtäviä, kuten vakuutustakuun olosuhteiden ja ehtojen noudattamisen seurantaa, riskien arviointia, asiantuntemusta eri kuljetusmuodoista ja näiden vakuuttamista, yhteydenpitoa vakuutuksensaajiin, vakuutuksenottajiin, kuljetuksia hoitaviin tahoihin ja viranomaisiin sekä tietojen hankkimista muun muassa huoltovarmuuden ylläpitämiselle välttämättömien hyödykkeiden varastoimisesta ja tuontitarpeesta.

Lausunto

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää,

että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 2007

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kimmo Sasi /kok
 • vpj. Arja Alho /sd
 • jäs. Heidi Hautala /vihr
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Roger Jansson /r
 • Annika Lapintie /vas
 • Outi Ojala /vas
 • Klaus Pentti /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Arto Satonen /kok
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Ilkka Taipale /sd
 • Astrid Thors /r
 • Jan Vapaavuori /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Kalevi Laaksonen

​​​​