PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 53/2005 vp

PeVL 53/2005 vp - HE 152/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta

Liikenne- ja viestintävaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 11 päivänä lokakuuta 2005 lähettäessään hallituksen esityksen laiksi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta (HE 152/2005 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi liikenne- ja viestintävaliokuntaan samalla määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Juha Perttula, liikenne- ja viestintäministeriö

assistentti Juha Lavapuro

professori Kaarlo Tuori

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköisen viestinnän tietosuojalakia. Tarkoituksena on mahdollistaa viranomaisten hätätiedotteiden ja muiden viranomaistiedotteiden välittäminen tekstiviestillä tai muilla sähköisillä kohdeviestintäpalveluilla matkaviestinverkoissa.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2006.

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa sääntelyä arvioidaan perustuslain 10 §:n kannalta yksityiselämän suojasta ja luottamuksellisen viestin salaisuudesta. Merkitystä on myös perustuslain 15 §:ssä turvatulla omaisuudensuojalla ja perustuslain 9 §:ssä suojatulla liikkumisvapaudella. Ehdotukseen sisältyvää asetuksenantovaltuutta tarkastellaan perustuslain 80 §:n näkökulmasta. Perustelujen mukaan ehdotettu laki voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Hallitus on kuitenkin pitänyt perustuslakivaliokunnan lausunnon hankkimista toivottavana.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Lakiehdotuksen 35 a §:ssä säädetään kohdennettujen hätätiedotteiden ja muiden kohdennettujen viranomaistiedotteiden välittämisestä tekstiviestillä tai muulla viestillä. Tiedotteiden välittäminen edellyttää tietyllä alueella olevien päätelaitteiden tai liittymien paikkatietojen selvittämistä.

Sääntely liittyy perustuslain 10 §:ssä turvattuun yksityiselämän suojaan, jonka lähtökohtana on yksilön oikeus elää omaa elämäänsä ilman viranomaisten ja ulkopuolisten tahojen mielivaltaista tai aiheetonta puuttumista siihen (HE 309/1993 vp, s. 52/II, PeVL 36/2002 vp, s. 5/II, PeVL 9/2004 vp, s. 5/II). Sääntelyllä on liityntä myös perustuslain 9 §:ssä turvattuun liikkumisvapauteen (PeVL 36/2002 vp, s. 5/II, PeVL 9/2004 vp, s. 5/II).

Matkaviestinten paikantamisen tarkoituksena ei ole hankkia yksityiselämän piiriin kuuluvia tietoja. Sääntelyllä suojataan viestinnän kohteen henkeä, terveyttä tai omaisuutta välittömästi tai välillisesti uhkaavilta vaaroilta. Viranomaistiedotetta välitettäessä viranomaisille ei siirry tietoa matkaviestinten sijainnista eikä niillä käydystä viestinnästä. Sääntely ei näin ollen merkitse viranomaisten tai teleyritysten mielivaltaista tai aiheetonta puuttumista tiedotteen kohteen yksityiselämään tai liikkumisvapauteen.

Teleyritys on lakiehdotuksen 35 a §:n 1 momentin perusteella velvollinen välittämään kohdennetun viranomaistiedotteen säännöksessä mainittujen viranomaisten pyynnöstä. Sääntelyn tarkkarajaisuuden ja hyväksyttävyyden kannalta merkityksellistä on, että viranomaisten tiedotusten välittämisvelvollisuus on rajattu tapauksiin, joissa välittäminen on tarpeen ihmisten hengen, terveyden tai omaisuuden suojaamiseksi. Sääntely ei näin ollen muodostu ongelmalliseksi perustuslain 12 §:ssä turvatun sanavapauden näkökulmasta.

Lausunto

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää,

että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Arja Alho /sd
 • jäs. Hannu Hoskonen /kesk
 • Roger Jansson /r
 • Reino Ojala /sd
 • Klaus Pentti /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Arto Satonen /kok
 • Astrid Thors /r
 • Jan Vapaavuori /kok
 • vjäs. Veijo Puhjo /vas
 • Arto Seppälä /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Petri Helander