PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 55/2001 vp

PeVL 55/2001 vp - HE 207/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta

Maa- ja metsätalousvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 20 päivänä marraskuuta 2001 lähettäessään hallituksen esityksen laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta (HE 207/2001 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi maa- ja metsätalousvaliokuntaan samalla määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto maa- ja metsätalousvaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

vanhempi hallitussihteeri Katriina Pessa, maa- ja metsätalousministeriö

professori Mikael Hidén

oikeustieteen lisensiaatti Pekka Länsineva

professori Juha Pöyhönen

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan korotettavaksi maatilalain mukaisten valtion myyntihintasaamisten ja lainojen korkoja sen suuruisiksi kuin ne olivat 31 päivänä joulukuuta 1994, kuitenkin enintään 5,5 prosenttiin. Ehdotus koskee vuoden 1995 alusta lukien neljään prosenttiin alennettuja korkoja.

Lain on tarkoitus tulla voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Esityksen säätämisjärjestysperustelujen mukaan lakiehdotus voitaneen käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Esityksessä ehdotetaan korotettavaksi maatilalain nojalla syntyneestä valtion myyntihintasaamisesta ja myönnetystä lainasta perittävä vuotuinen korko 1.1.2002 alkaen sen suuruiseksi kuin se oli 31.12.1994, kuitenkin enintään 5,5 prosentiksi. Koron nostaminen ei kuitenkaan koske lakiehdotuksen 69 a §:n 2 momentissa mainittuja saamisia ja lainoja pykälän 3 momentissa säädettävin poikkeuksin.

Ehdotuksen tarkoitus on, että maatilatalouden kansallisena tukitoimena vuoden 1995 alusta voimaan tulleella lailla toteutettu korkojen alennus ei enää jatku. Korkoa ei kuitenkaan ehdoteta korotettavaksi vuoden 1994 lopussa voimassa olleen lain mukaiselle tasolle. Säännöksessä olevalla rajauksella on tarkoitus varmistaa, että perittävä korko ei nouse yli nykyisin yleisenä pidettävän korkotason.

Perustuslakivaliokunnan samankaltaisesta asiasta aikaisemmin antaman lausunnon (PeVL 2/1991 vp) ja sen jälkeisen lainsäädäntökäytännön perusteella ehdotus lakiin perustuvien korkojen lailla toteutettavasta nostamisesta ei ole ongelmallinen perustuslain 15 §:n 1 momentissa turvatun omaisuuden suojan kannalta. Korkojen nostaminen yleistä korkotasoa vastaavalle tasolle ei muodostu velallisille kohtuuttomaksi (ks. esim. PeVL 34/1998 vp, s. 2/I) eikä ehdotuksen voida muutoinkaan katsoa loukkaavan velallisten luottamuksen suojaa tai oikeutettuja odotuksia. Lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Lausunto

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta kunnioittavasti esittää,

että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Paula Kokkonen /kok
 • vpj. Riitta Prusti /sd
 • vjäs. Klaus Hellberg /sd
 • Esko Helle /vas
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Saara Karhu /sd
 • Jouni Lehtimäki /kok
 • Heli Paasio /sd
 • Osmo Puhakka /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Ilkka Taipale /sd
 • vjäs. Veijo Puhjo /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Sami Manninen