PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 73/2002 vp

PeVL 73/2002 vp - HE 267/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi kuntien yleisestä kalleusluokituksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Hallintovaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 7 päivänä tammikuuta 2003 lähettäessään hallituksen esityksen laiksi kuntien yleisestä kalleusluokituksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 267/2002 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi hallintovaliokuntaan samalla määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto hallintovaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

finanssineuvos Immo Pohjola, valtiovarainministeriö

hallitusneuvos Arto Sulonen, sisäasiainministeriö

professori Mikael Hidén

professori Aimo Ryynänen

professori Kaarlo Tuori

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri, oikeusministeriö
 • Suomen Kuntaliitto.

HALLITUKSEN ESITYS

Kuntien yleisestä kalleusluokituksesta annetun lain voimassaolo päättyy vuoden 2003 lopussa. Kunnat on jaettu elinkustannusten perusteella kahteen kalleusluokkaan. Tätä luokitusta käyttäen on porrastettu osa yksityisen sektorin, kuntien ja valtion maksamista palkoista sekä eräät sosiaaliset tulonsiirrot. Esityksessä ehdotetaan nykyistä järjestelmää jatkettavaksi neljällä vuodella vuoden 2007 loppuun.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu, ja siten, että kalleusluokitus voidaan vahvistaa sen nojalla ennen 1.1.2004.

Esitykseen ei sisälly jaksoa säätämisjärjestysperusteluista.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Kuntien yleisestä kalleusluokituksesta annetussa laissa tarkoitetun luokituksen vahvistaa valtioneuvosto neljäksi vuodeksi kerrallaan. Tässä laissa ei säädetä kalleusluokituksen soveltamisesta vaan ainoastaan sen perusteista ja vahvistamismenettelystä. Kalleusluokitusta sovelletaan sekä yksityisen ja julkisen sektorin palkoissa erikseen sovitulla tavalla että kansaneläkkeissä ja eräissä muissa sosiaaliturvaetuuksissa siten kuin näitä etuuksia koskevissa erityislaeissa säädetään.

Kalleusluokituksen lakiin perustuvaa soveltamista on arvioitava perustuslain 6 §:ssä säädetyn yhdenvertaisuusperiaatteen näkökulmasta. Luokituksen soveltaminen merkitsee poikkeamista muodollisesta yhdenvertaisuudesta, koska eri kalleusluokkiin kuuluvissa kunnissa asuvat saavat asianomaiset sosiaaliturvaetuudet eri suuruisina. Perustuslakivaliokunnan pitkäaikaisessa käytännössä vakiintuneen linjan mukaisesti on valtiosääntöoikeudellisesti mahdollista poiketa muodollisesta yhdenvertaisuudesta, jos siihen on hyväksyttäviä, esimerkiksi tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistämistä tarkoittavia perusteita.

Kalleusluokitusjärjestelmän alkuperäisenä perusteena on ollut pyrkimys tosiasialliseen yhdenvertaisuuteen, koska kansaneläkkeen ja eräiden muiden sosiaaliturvaetuuksien suuruus on porrastettu luokituksen avulla vastaamaan elinkustannusten eroja eri kunnissa. Hallituksen esityksen perusteluista ilmenee seikkoja, joiden mukaan järjestelmä ei kuitenkaan ainakaan kaikin osin enää käytännössä toteuta sinänsä hyväksyttävää tarkoitustaan. Onkin valiokunnan mielestä kyseenalaista, voidaanko kalleusluokitusjärjestelmän ylläpitämisestä johtuvaa yhdenvertaisuudesta poikkeamista enää perustella valtiosääntöoikeudellisesti hyväksyttävillä perusteilla. Asiaan ei kuitenkaan voida puuttua jättämällä pidentämättä kyseisen lain voimassaoloaikaa. Järjestelmän lakkauttamiseksi on sen sijaan kumottava sen soveltamista tarkoittavien erityislakien säännökset, kuten kansaneläkelain 25 §. Näin ollen ei ole estettä käsitellä lakiehdotusta tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

Valiokunta katsoo, että eduskunnan on aiheellista tämän esityksen käsittelyn yhteydessä hyväksyä lausuma kalleusluokitusjärjestelmästä luopumisesta ja vaatia siinä kalleusluokituksen soveltamista tarkoittavien erityislakien säännösten pikaista kumoamista. Tällaisen lausuman merkityksen tehostamiseksi on välttämätöntä lyhentää oleellisesti lain voimassaoloaikaa 6 §:ssä ehdotetusta. Valiokunta viittaa lopuksi siihen, että kalleusluokitukseen sidotuissa sosiaaliturvaetuuksissa on kysymys perustuslain 19 §:n 2 momentissa tarkoitetusta perustoimeentulon turvasta ja että kalleusluokitukseen liittyvät yhdenvertaisuuden kannalta ongelmalliset seikat saattavat tästäkin syystä muodostua merkittäviksi perustuslain 106 §:n näkökulmasta.

Lausunto

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta kunnioittavasti esittää,

että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2003

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Paula Kokkonen /kok
 • vpj. Riitta Prusti /sd
 • jäs. Klaus Hellberg /sd
 • Esko Helle /vas
 • Gunnar Jansson /r
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Saara Karhu /sd
 • Jouni Lehtimäki /kok
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Heli Paasio /sd
 • Osmo Puhakka /kesk
 • Pekka Ravi /kok
 • Ilkka Taipale /sd
 • vjäs. Veijo Puhjo /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Jarmo Vuorinen