PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 8/2007 vp

PeVL 8/2007 vp - E 55/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

Valtioneuvoston selvitys hallitustenvälisestä konferenssista (HVK) 2007

Suurelle valiokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Suuri valiokunta on 12 päivänä syyskuuta 2007 lähettänyt valtioneuvoston selvityksen hallitustenvälisestä konferenssista (HVK) 2007 (E 55/2007 vp) perustuslakivaliokunnalle tiedoksi. Suuri valiokunta on samassa asiassa lähettänyt perustuslakivaliokunnalle 5 päivänä lokakuuta 2007 jatkokirjelmän 1. VNK 05.10.2007 mahdollisia toimenpiteitä varten.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

EU-asioiden alivaltiosihteeri Helena Tuuri, valtioneuvoston kanslia

yksikön päällikkö Päivi Kaukoranta, ulkoasiainministeriö

oikeustieteen lisensiaatti, hallintoneuvos Niilo Jääskinen

professori Tuomas Ojanen

VALTIONEUVOSTON SELVITYS

Ehdotus

Euroopan unionin uudistussopimus on tarkoitus hyväksyä hallitustenvälisessä konferenssissa päämiestasolla 18.—19.10.2007. Sopimusehdotus on laadittu oikeudellisten asiantuntijoiden työryhmässä Eurooppa-neuvostossa kesäkuussa 2007 annetun mandaatin pohjalta. Puheenjohtajavaltio Portugali pyrkii siihen, että työryhmässä saavutettu kompromissi hyväksytään sellaisenaan. On kuitenkin mahdollista, että jäsenvaltiot palaavat vielä joihinkin työryhmässä keskusteltuihin kysymyksiin poliittisella tasolla.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Neuvoston ratkaisu sopimuksesta, joka koskee Euroopan unionin liittymistä Euroopan ihmisoikeussopimukseen tehdään uudistussopimusehdotuksen 188 n artiklan 8 kohdan mukaan yksimielisesti. Päätös sopimuksen tekemisestä tulee voimaan, kun jäsenvaltiot ovat hyväksyneet sen valtiosääntönsä asettamien vaatimusten mukaisesti. Määräys perustuu Eurooppa-neuvostossa kesäkuussa 2007 hyväksyttyyn mandaattiin. Perustuslakisopimuksen perusteella ratkaisu olisi tehty määräenemmistöllä eikä päätöstä sopimuksen tekemisestä olisi tarvinnut erikseen hyväksyä kansallisessa menettelyssä.

Uudistussopimusehdotus merkitsee unionin Euroopan ihmisoikeussopimukseen liittymisen toteutumiselle tarpeettomia lisäkynnyksiä, jotka voivat vaarantaa liittymisen tai ainakin merkittävästi hidastuttaa sen toteutumista, vaikka jäsenvaltiot joka tapauksessa sitoutuvat uudistussopimuksen 6 artiklan 2 kohdan perusteella tavoitteeseen unionin liittymisestä ihmisoikeussopimukseen. Valiokunnan mielestä valtioneuvoston on syytä harkita, että määräyksestä pyrittäisiin poistamaan vaatimus päätöksen tulemisesta voimaan vasta, kun jäsenvaltiot ovat hyväksyneet sen valtiosääntönsä asettamien vaatimusten mukaisesti.

Uudistussopimusehdotuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaan unioni tunnustaa vuonna 2000 hyväksytyssä ja vuonna 2007 mukautettavassa perusoikeuskirjassa olevat oikeudet, vapaudet ja periaatteet. Perusoikeuskirjalla on sama oikeudellinen arvo kuin perussopimuksilla. Tarkoituksena on, että neuvosto, komissio ja parlamentti hyväksyvät perusoikeuskirjan uudelleen ja se julkaistaan unionin virallisessa lehdessä. Sitä ei siten liitettäisi uudistussopimukseen tai julistuksena hallitustenvälisen konferenssin päätösasiakirjaan.

Ehdotettu ratkaisu merkitsee, että jäsenvaltiot uudistussopimuksen sopimuspuolina eivät muodollisesti sovi perusoikeuskirjan sisällöstä eikä niillä siten näyttäisi myöskään olevan mahdollisuutta myöhemmässä vaiheessa muuttaa perusoikeuskirjaa, vaikka siitä seuraakin jäsenvaltioille oikeudellisia velvoitteita. Kaiken kaikkiaan ehdotus merkitsee perustuslakivaliokunnan mielestä heikennystä sekä perusoikeuskirjan oikeudellisen aseman selkeyden että sen näkyvyyden kannalta. Valiokunnan mielestä valtioneuvoston on syytä harkita mahdollisuutta, että perusoikeuskirja pyrittäisiin sopimusteknisestikin liittämään osaksi uudistussopimuksen kokonaisuutta tai hallitustenvälisen konferenssin päätösasiakirjaa.

Lausunto

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää,

että suuri valiokunta ottaa edellä olevan huomioon.

Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2007

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kimmo Sasi /kok
 • vpj. Jacob Söderman /sd
 • jäs. Tuomo Hänninen /kesk
 • Ulla Karvo /kok
 • Elsi Katainen /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Ville Niinistö /vihr
 • Mikaela Nylander /r
 • Tuula Peltonen /sd
 • Veijo Puhjo /vas
 • Tapani Tölli /kesk
 • Tuulikki Ukkola /kok
 • Ilkka Viljanen /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Petri Helander

​​​​