PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2004 vp

PeVM 1/2004 vp - HE 1/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi vaalilain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 10 päivänä helmikuuta 2004 lähettänyt perustuslakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi vaalilain muuttamisesta (HE 1/2004 vp).

Lakialoite

Valiokunta on käsitellyt tässä yhteydessä

- lakialoitteen LA 4/2004 vp laiksi vaalilain muuttamisesta (Roger Jansson /r), joka on lähetetty valiokuntaan 26 päivänä helmikuuta 2004.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöneuvos Eero J. Aarnio ja neuvotteleva virkamies, vaalijohtaja Arto Jääskeläinen, oikeusministeriö

talman/puhemies Viveka Eriksson ja lagtingsnotarie / maakuntapäivien notaari Susanne Eriksson, Ålands lagting / Ahvenanmaan maakuntapäivät

HALLITUKSEN ESITYS JA LAKIALOITE

Hallituksen esitys

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vaalilakia siten, että Suomesta Euroopan parlamenttiin valittavien jäsenten määrä on nykyisen 16:n sijasta 14 sen mukaisesti kuin kymmenen uuden maan liittymisestä Euroopan unioniin tehdyssä sopimuksessa on sovittu. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi myös eräitä pienten äänestysalueiden vaalisalaisuuden turvaamiseen tähtääviä teknisiä muutoksia sekä kuntien lakkauttamisesta ja perustamisesta johtuvia muutoksia vaalipiirijakoa koskevaan säännökseen.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. Lakia on tarkoitus soveltaa ensimmäisen kerran kesäkuussa 2004 toimitettavissa Euroopan parlamentin jäsenten vaaleissa.

Lakialoite

Lakialoitteessa LA 4/2004 vp ehdotetaan vaalilain muuttamista siten, että yksi Euroopan parlamenttiin Suomesta valittavasta 14 jäsenestä valitaan Ahvenanmaan maakunnasta. Tässä tarkoituksessa maakunta muodostaisi muusta maasta erillisen vaalipiirin.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Esityksessä ei ole puututtu ehdokkaiden enimmäismäärään, vaikka Euroopan parlamenttiin Suomesta valittavien jäsenten määrä vähenee kahdella. Valtioneuvoston piirissä on valiokunnan mielestä aiheellista arvioida sääntelyn tarkoituksenmukaisuutta tältä osin.

Valiokunta ei ole käsitellyt lakialoitteeseen sisältyvää ehdotusta tässä yhteydessä perusteellisesti, vaan ehdottaa lakiehdotuksen hylättäväksi. Valiokunta pitää kuitenkin tärkeänä, että keskusteluja maakunnan vaikutusmahdollisuuksista Euroopan parlamentissa jatketaan niin eurooppalaisella kuin kansallisellakin tasolla.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella perustuslakivaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja

että lakialoite LA 4/2004 vp hylätään.

Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kimmo Sasi /kok
 • vpj. Arja Alho /sd
 • jäs. Leena Harkimo /kok
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Roger Jansson /r
 • Irina Krohn /vihr
 • Miapetra Kumpula /sd (osittain)
 • Annika Lapintie /vas
 • Reino Ojala /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Arto Satonen /kok
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • vjäs. Veijo Puhjo /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Sami Manninen

​​​​