PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2009 vp

PeVM 1/2009 vp - HE 217/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 5 päivänä helmikuuta 2009 lähettänyt perustuslakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 217/2008 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

lainsäädäntöjohtaja Sami Manninen, oikeusministeriö

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • professori Tuomas Ojanen
 • yliassistentti Janne Salminen

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annettu laki. Esityksessä ehdotetaan lisäksi muutettaviksi kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia.

Edustajan palkkio, siirtymäkorvaus ja eläke maksetaan Euroopan parlamentin vuonna 2009 alkavasta vaalikaudesta lähtien Euroopan parlamentin päätöksen mukaisesti ja rahoitetaan Euroopan unionin yleisestä talousarviosta.

Suomesta Euroopan parlamenttiin valittu edustaja, joka on ollut Euroopan parlamentin jäsen ennen lain voimaantuloa ja valittaisiin uudelleen kesällä 2009 pidettävissä europarlamenttivaaleissa, voi kuitenkin valita koko edustajantoimensa kestoajaksi aiemman kansallisen palkkio- ja etuusjärjestelmän.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Lakien tulisi olla sovellettavissa Euroopan parlamentin vuonna 2009 alkavan vaalikauden alkaessa.

Esitykseen ei sisälly säätämisjärjestysperusteluja.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina seuraavin huomautuksin.

Hallituksen esityksen sisältämien lakiehdotusten tarkoituksena on toteuttaa ne kansalliset lainsäädäntötoimenpiteet, jotka aiheutuvat Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen vahvistamisesta tehdystä päätöksestä (2005/684/EY, Euratom). Päätöksellä Euroopan parlamentin jäsenten osalta siirrytään yhtenäispalkkajärjestelmään, jossa kaikki edustajat saavat edustajanpalkkiona 38,5 prosenttia Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomarin peruspalkasta. Käytännössä tämä tarkoittaa nykyisellään runsasta 7 000 euroa kuukaudessa.

Kyseinen palkkio on tätä ennen ollut samansuuruinen kuin eduskunnan jäsenellä, mikä on alle 12 vuotta edustajina olleiden kohdalla tarkoittanut 5 860 euroa kuukaudessa. Euroopan parlamentin päätöksen 25 artiklasta johtuu, että ne Euroopan parlamentin jäsenet, jotka ovat olleet jäseniä jo ennen uusien sääntöjen voimaantuloa ja jotka vuonna 2009 toimitettavissa vaaleissa valitaan uudelleen, voivat valita koko edustajantoimensa ajaksi aikaisemman kansallisen palkkiojärjestelmän. Tästä on hallituksen esitykseen sisältyvään 1. lakiehdotukseen otettu asianmukainen siirtymäsäännös.

Perustuslakivaliokunta toteaa, että Euroopan parlamentin jäsenille maksettavat edustajanpalkkiot, siirtymäkorvaukset sekä erinäiset eläkkeet rahoitetaan jatkossa Euroopan unionin talousarviosta ja että nämä ovat yhteisön verotustoimivallan piiriin kuuluvia tuloja. Kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi hallitus on antanut eduskunnalle erillisen esityksen (HE 222/2008 vp) kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain (1552/1995) muuttamisesta. Esitys on lähetetty valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi. Perustuslakivaliokunta pitää esitysten asiallisen yhteyden vuoksi tarkoituksenmukaisena, että niitä koskevat mietinnöt ovat täysistunnossa käsiteltävinä samanaikaisesti.

Hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella perustuslakivaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2009

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kimmo Sasi /kok
 • vpj. Jacob Söderman /sd
 • jäs. Tuomo Hänninen /kesk
 • Ulla Karvo /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Ville Niinistö /vihr
 • Mikaela Nylander /r
 • Tuula Peltonen /sd
 • Veijo Puhjo /vas
 • Tapani Tölli /kesk
 • Tuulikki Ukkola /kok
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Antti Vuolanne /sd
 • vjäs. Johannes Koskinen /sd (osittain)

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Risto Eerola