PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2011 vp

PeVM 1/2011 vp - LJL 4/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

Lepäämässä oleva ehdotus laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 59 a §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 13 päivänä syyskuuta 2011 lähettänyt perustuslakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi vuoden 2010 valtiopäivillä lepäämään hyväksytyn ehdotuksen laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 59 a §:n muuttamisesta (LJL 4/2011 vp, HE 77/2010 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren, oikeusministeriö

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • Ålands lagting / Ahvenanmaan maakuntapäivät.

LEPÄÄMÄSSÄ OLEVA EHDOTUS

Lepäämään hyväksytyllä Ahvenanmaan itsehallintolain muutosehdotuksella lisätään lakiin säännös Ahvenanmaan maakuntapäivien osallistumisesta Euroopan unionin toissijaisuusperiaatteen noudattamisen valvontaan. Säännöksen nojalla maakuntapäivät voi maakunnan toimivaltaan kuuluvissa asioissa antaa eduskunnalle perustellun lausuman siitä, onko esitys Euroopan unionin säädökseksi toissijaisuusperiaatteen mukainen. Maakuntapäivien kanta on saatettava Euroopan unionin toimielinten tietoon.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Vuoden 2010 valtiopäivillä antamassaan mietinnössä PeVM 4/2010 vp perustuslakivaliokunta on esittänyt ne syyt, joiden nojalla valiokunta puolsi lakiehdotuksen hyväksymistä. Samoilla perusteilla valiokunta on edelleen sen hyväksymisen kannalla. Valiokunta puoltaa lepäämään hyväksytyn lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella perustuslakivaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2011

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Johannes Koskinen /sd
 • vpj. Outi Mäkelä /kok
 • jäs. Sauli Ahvenjärvi /kd
 • Tuija Brax /vihr
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Kalle Jokinen /kok
 • Ilkka Kantola /sd
 • Pia Kauma /kok
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Anna Kontula /vas
 • Markus Lohi /kesk
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Tom Packalén /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Tapani Tölli /kesk
 • vjäs. Kimmo Sasi /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Timo Tuovinen

​​​​