PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 11/2002 vp

PeVM 11/2002 vp - PNE 2/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 21 päivänä tammikuuta 2003 lähettänyt perustuslakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi puhemiesneuvoston ehdotuksen eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta (PNE 2/2002 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

eduskunnan pääsihteeri Seppo Tiitinen

lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri, oikeusministeriö

PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunnan työjärjestykseen tehdään vähäisiä, osittain teknisiä, osittain sisällöllisiä muutoksia ja tarkennuksia.

Ehdotetut muutokset ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1.3.2003.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Puhemiesneuvoston ehdotuksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää ehdotusta tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa ehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutoksin.

7 §. Valiokunnat.

Puhemiesneuvosto ehdottaa luovuttavaksi työjärjestyksessä ilmaisusta erikoisvaliokunta. Valiokunta ei pidä tätä ehdotusta tarkoituksenmukaisena, koska käsite on vakiintuneesti käytössä ja sen avulla voidaan helposti yksilöidä kyseiset valiokunnat. Nykyisin ovat voimassa esimerkiksi puhemiesneuvoston hyväksymät yleisohjeet erikoisvaliokuntien pääasiallisista tehtävistä, ja on selvää, että tällaisia ohjeita tarvitaan vastakin juuri erikoisvaliokuntia varten. Valiokunta on palauttanut käsitteen pykälään.

8 §. Valiokuntien jäsenmäärä.

Pykälän muuttaminen on tarpeetonta valiokunnan 7 §:ään tekemän muutoksen vuoksi, minkä takia pykälä on poistettu.

29 §. Selvitykset sidonnaisuuksista.

Valiokunta katsoo, että ehdotuksessa nykyisen lainsäädännön mukaisesti eduskunnan oikeusasiamieheen ja apulaisoikeusasiamieheen sekä valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajaan rajautuva sääntely on syytä laajentaa yleisluonteiseksi. Näin vältytään työjärjestyksen muuttamiselta silloin, jos säädetään muidenkin sidonnaisuusselvitysten antamisesta eduskunnalle.

Valiokunta on toteuttanut sääntelyn laajennuksen teknisesti siten, että uusi säännös lisätään 29 §:n nykyiseen tekstiin sijoittamatta sitä uudeksi momentiksi.

30 a §. Valiokunnan saama selvitys. (Uusi).

Käytännön tarpeiden johdosta työjärjestykseen on lisätty säännös, jonka mukaan puhemiesneuvosto voi asianomaisen valiokunnan esityksestä päättää valiokunnan ministeriöltä perustuslain 47 §:n 2 momentin perusteella saaman selvityksen ottamisesta keskusteltavaksi täysistunnossa, jolloin eduskunta ei kuitenkaan tee päätöstä asiassa. Tällainen mahdollisuus on jo olemassa ulkoasiainvaliokunnan ja suuren valiokunnan kansainvälisissä asioissa saamiin selvityksiin nähden perustuslain 97 §:n 1 momentin nojalla.

Valiokunta katsoo, että selvityksen ottaminen keskusteltavaksi täysistunnossa olisi poikkeuksellista. Säännöksen päätarkoitus onkin luoda keskustelulle säädännäinen peruste silloin, kun täysistuntokeskustelun käyminen osoittautuu asiallisesti perustelluksi. Selvityksen ottaminen keskusteltavaksi asianomaista valiokuntaa laajemmin voi siten tulla kysymykseen vain, jos asia arvioidaan yleisesti kiinnostavaksi ja jos siitä on keskustelun käymiseksi riittävästi aineistoa.

38 §. Lausunto toiselta valiokunnalta. (Uusi).

Tähän lausunnon hankkimista sääntelevän pykälän 1 momenttiin on lisätty valiokunnan mahdollisuus pyytää lausunto toiselta valiokunnalta myös valiokunnan ministeriöltä perustuslain 47 §:n 2 momentin perusteella saamasta selvityksestä. On korostettava, ettei tällainen lausuntomenettely voi olla yleisesti tarpeen ja että tämänkin säännöksen päätarkoituksena on luoda oikeusperusta lausunnon pyytämiselle.

Valiokunta tähdentää vielä koko momentin soveltamisen osalta sitä, että yleensä aina kun valiokunta pyytää lausunnon toiselta valiokunnalta, lausuntopyyntö tulee yksilöidä.

50 §. Puheenvuorot.

Valiokunta on muuttanut ehdotusta sanonnallisesti.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella perustuslakivaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään muutettuna seuraavasti:

Eduskunnan päätös

eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty perustuslain 52 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla,

muutetaan 17 päivänä joulukuuta 1999 annetun eduskunnan työjärjestyksen (40/2000) 7 §:n 1 momentti, (poist.) 20 §:n 2 momentti, 29 § (poist.), 38 §:n 1 momentti ja 50 §:n 2 momentti sekä

lisätään 6 §:ään uusi 3 momentti (poist.), työjärjestykseen uusi 30 a § ja 48 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti:

6 §

(Kuten PNE)

7 §

Valiokunnat

Eduskunnan pysyviä valiokuntia ovat suuri valiokunta sekä erikoisvaliokuntina perustuslakivaliokunta, ulkoasiainvaliokunta, valtiovarainvaliokunta, hallintovaliokunta, lakivaliokunta, liikenne- ja viestintävaliokunta, maa- ja metsätalousvaliokunta, puolustusvaliokunta, sivistysvaliokunta, sosiaali- ja terveysvaliokunta, talousvaliokunta, tulevaisuusvaliokunta, työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ja ympäristövaliokunta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8 §

(Poist.)

20 §

(Kuten PNE)

29 §

Selvitykset sidonnaisuuksista

Valtioneuvoston kirjelmä, joka sisältää perustuslain 63 §:n 2 momentissa tarkoitetun selvityksen valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista, esitellään eduskunnalle. Täysistunnossa käydään asiasta keskustelu. Eduskunta ei tee päätöstä kirjelmän johdosta. Samoin menetellään silloin, kun muu kuin valtioneuvoston jäsen antaa lain nojalla eduskunnalle selvityksen sidonnaisuuksistaan.

30 a § (Uusi)

Valiokunnan saama selvitys

Puhemiesneuvosto voi valiokunnan esityksestä päättää perustuslain 47 §:n 2 momentissa tarkoitetun selvityksen ottamisesta keskusteltavaksi täysistunnossa, jolloin eduskunta ei kuitenkaan tee päätöstä asiassa.

38 § (Uusi)

Lausunto toiselta valiokunnalta

Valiokunta voi pyytää valmistelevasti käsiteltävästä asiasta ja perustuslain 47 §:n 2 momentissa tarkoitetusta selvityksestä lausunnon toiselta valiokunnalta. Lisäksi suuri valiokunta ja ulkoasiainvaliokunta voivat pyytää toiselta valiokunnalta lausunnon perustuslain 96 ja 97 §:ssä tarkoitetusta ehdotuksesta tai selvityksestä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

48 §

(Kuten PNE)

50 §

Puheenvuorot

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ennen muita puheenvuoron pyytäjiä annetaan esittelypuheenvuoro valiokunnan puheenjohtajalle tai valiokunnan valitsemalle mietinnön esittelijälle ja lähetekeskustelussa olevan eduskunta-aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle sekä edustajalle, joka on kertomuksen antaneen eduskunnan valitseman toimielimen puheenjohtaja tai toimielimen valitsema kertomuksen esittelijä. Puhemies voi myöntää esittelypuheenvuoron myös lausunnon antaneen valiokunnan puheenjohtajalle tai sen valitsemalle lausunnon esittelijälle ja erityisestä syystä myös vastalauseen ensimmäiselle allekirjoittajalle muiden esittelypuheenvuorojen jälkeen. Välikysymykseen annetun vastauksen jälkeen myönnetään ensimmäinen puheenvuoro välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten PNE)

_______________

Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 2003

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Paula Kokkonen /kok
 • vpj. Riitta Prusti /sd
 • jäs. Tuija Brax /vihr
 • Klaus Hellberg /sd
 • Gunnar Jansson /r
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Saara Karhu /sd
 • Jouni Lehtimäki /kok
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Heli Paasio /sd
 • Pekka Ravi /kok
 • Markku Rossi /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Jarmo Vuorinen

​​​​