PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 2/2003 vp

PeVM 2/2003 vp - HE 27/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys päätöksen 76/787/EHTY, ETY, Euratom liitteenä olevan, edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen muuttamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 2002/772/EY, Euratom hyväksymisestä ja laiksi sen voimaan saattamisesta sekä laiksi vaalilain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 17 päivänä kesäkuuta 2003 lähettänyt perustuslakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen päätöksen 76/787/EHTY, ETY, Euratom liitteenä olevan, edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen muuttamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 2002/772/EY, Euratom hyväksymisestä ja laiksi sen voimaan saattamisesta sekä laiksi vaalilain muuttamisesta (HE 27/2003 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöneuvos Eero J. Aarnio ja neuvotteleva virkamies, vaalijohtaja Arto Jääskeläinen, oikeusministeriö

oikeustieteen lisensiaatti, hallintoneuvos Lauri Tarasti

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen muuttamisesta tehdyn neuvoston päätöksen. Lukuun ottamatta vaalilain luetteloa Euroopan parlamentin jäsenyyden kanssa yhteensopimattomista toimista Suomen lainsäädäntö on sopusoinnussa neuvoston päätöksen kanssa vaalisäädöksen muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tätä luetteloa. Lisäksi ehdotetaan, että Kymen ja Oulun vaalipiireihin kuuluvia kuntia koskeva sääntely saatetaan vastaamaan tapahtuneita kuntaliitoksia. Vaalilakiin ehdotetaan myös muita vähäisiä teknisiä tarkistuksia.

Ehdotettujen lakien voimaantulosta on tarkoitus säätää valtioneuvoston asetuksella. Muutettuja säännöksiä on tarkoitus soveltaa ensimmäisen kerran vuonna 2004 toimitettavissa europarlamenttivaaleissa.

Esityksen säätämisjärjestysperustelujen mukaan vaalisäädöksen muuttamisen hyväksymisestä voidaan päättää äänten enemmistöllä sekä ehdotukset päätöksen voimaansaattamislaiksi ja laiksi vaalilain muuttamisesta voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella perustuslakivaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy Brysselissä 25 päivänä kesäkuuta 2002 ja 23 päivänä syyskuuta 2002 tehdyn edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen muuttamisesta tehdyn neuvoston päätöksen (2002/772/EY, Euratom) ja

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 12 päivänä syyskuuta 2003

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kimmo Sasi /kok
 • vpj. Arja Alho /sd
 • jäs. Leena Harkimo /kok
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Roger Jansson /r
 • Annika Lapintie /vas
 • Henrik Lax /r
 • Reino Ojala /sd
 • Klaus Pentti /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Arto Satonen /kok
 • vjäs. Rosa Meriläinen /vihr

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Jarmo Vuorinen