PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 3/2001 vp

PeVM 3/2001 vp - HE 122/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 18 päivänä syyskuuta 2001 lähettänyt perustuslakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 122/2001 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

hallitusneuvos Auni-Marja Vilavaara, valtioneuvoston kanslia

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi tasavallan presidentin palkkiosta annettuun lakiin euron käyttöönotosta aiheutuvat muutokset. Laissa olevat markkamäärät ehdotetaan muutettaviksi euroiksi vuoden 2002 alusta, jolloin markka poistuu käytöstä.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2002.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella perustuslakivaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Paula Kokkonen /kok
 • vpj. Riitta Prusti /sd
 • jäs. Tuija Brax /vihr
 • Klaus Hellberg /sd
 • Esko Helle /vas
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Heli Paasio /sd
 • Osmo Puhakka /kesk
 • Pekka Ravi /kok
 • vjäs. Pertti Mäki-Hakola /kok
 • Veijo Puhjo /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Jarmo Vuorinen

​​​​