PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2002 vp

PeVM 4/2002 vp - HE 1/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi vaalilain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 19 päivänä helmikuuta 2002 lähettänyt perustuslakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi vaalilain muuttamisesta (HE 1/2002 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöneuvos Eero J. Aarnio ja kehittämispäällikkö Arto Jääskeläinen, oikeusministeriö

hallitusneuvos Arto Luhtala, sisäasiainministeriö

johtava lakimies Heikki Harjula, Suomen Kuntaliitto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan vaalilakia muutettavaksi. Päätöksenteko kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista siirretään valtioneuvostolta kunnille. Kunnat päättävät siitä, kuinka monta yleistä ennakkoäänestyspaikkaa kunnassa on ja missä ne sijaitsevat. Kussakin kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa tulee olla samanaikaisesti vähintään kaksi vaalitoimitsijaa. Ennakkoäänet lasketaan äänestysalueittain, ja vaalisalaisuuden turvaamista pienissä äänestysalueissa tehostetaan. Presidentinvaalin ensimmäisen ja toisen vaalin välinen aika ehdotetaan lyhennettäväksi kolmesta viikosta kahteen. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi valtion ja kuntien vaalikustannusten jakoa sekä vaalipiirijakoa kuntajaon ja maakuntajaon muutoksia vastaavasti.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. Sitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran maaliskuussa 2003 toimitettavissa eduskuntavaaleissa.

Esityksen säätämisjärjestysperustelujen mukaan lakiehdotus ei sisällä säännöksiä, jotka edellyttäisivät perustuslain säätämisjärjestystä. Lakiehdotus voidaan siksi käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella perustuslakivaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Paula Kokkonen /kok
 • vpj. Riitta Prusti /sd
 • jäs. Esko Helle /vas
 • Gunnar Jansson /r
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Jouni Lehtimäki /kok
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Osmo Puhakka /kesk
 • Pekka Ravi /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Petri Salo /kok
 • Ilkka Taipale /sd
 • vjäs. Veijo Puhjo /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Jarmo Vuorinen