PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2005 vp

PeVM 4/2005 vp - HE 103/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi vaalilain 5 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 7 päivänä syyskuuta 2005 lähettänyt perustuslakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi vaalilain 5 §:n muuttamisesta (HE 103/2005 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

lainsäädäntöneuvos Eero J. Aarnio, oikeusministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että vaalipiirijakoa koskeva sääntely saatetaan vastaamaan ensi vuoden alusta voimaan tulevaa kuntajaon muutosta, jossa Rovaniemen kaupunki ja Rovaniemen maalaiskunta yhdistyvät. Kuntajaon muutoksella ei ole vaikutusta vaalipiirien välisiin rajoihin.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2006 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella perustuslakivaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • tp.pj. Annika Lapintie /vas
 • jäs. Hannu Hoskonen /kesk
 • Roger Jansson /r
 • Reino Ojala /sd
 • Klaus Pentti /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Arto Satonen /kok
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Jan Vapaavuori /kok
 • vjäs. Toimi Kankaanniemi /kd
 • Veijo Puhjo /vas
 • Tapani Tölli /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Kalevi Laaksonen

​​​​