PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2011 vp

PeVM 4/2011 vp - HE 34/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista annetun lain 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 4 päivänä lokakuuta 2011 lähettänyt perustuslakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista annetun lain 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 34/2011 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

hallitusneuvos Kari Peltonen, valtioneuvoston kanslia

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista annettua lakia väliaikaisesti siten, että valtioneuvoston jäsenille tehtävänsä hoitamisesta maksettavaa palkkiota alennetaan viidellä prosentilla.

Esitys liittyy valtion vuoden 2011 kolmanteen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä marraskuuta 2011 ja olemaan voimassa huhtikuun loppuun 2015.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä asiasisällöltään muuttamattomana.

Valiokunta on kuitenkin kiinnittänyt huomiota siihen, että täysistunto on 18 päivänä lokakuuta 2011 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten hallituksen esityksen HE 78/2011 vp vuoden 2011 kolmannen lisätalousarvioesityksen täydentämisestä. Tämän asian käsittely on valtiovarainvaliokunnassa yhdistetty vuoden 2011 kolmannen lisätalousarvioesityksen (HE 38/2011 vp) käsittelyyn. Asian käsittely valtiovarainvaliokunnassa on vielä kesken.

Perustuslakivaliokunta pitää selvänä, että nyt käsiteltävänä oleva lakiehdotus ei voi tulla tarkoitetulla tavalla voimaan 1 päivänä marraskuuta. Siksi valiokunta ehdottaa lakiehdotuksen voimaantulosäännöksen jättämistä alkuosaltaan tavalliseen tapaan avoimeksi.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella perustuslakivaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi voimaantulosäännös muutettuna seuraavasti:

Tämä laki tulee voimaan   päivänä         kuuta 20        ja on voimassa 30 päivään huhtikuuta 2015.

Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 2011

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Outi Mäkelä /kok
 • jäs. Sauli Ahvenjärvi /kd
 • Tuija Brax /vihr
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Pia Kauma /kok
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Anna Kontula /vas
 • Jukka Kopra /kok
 • Markus Lohi /kesk
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Tapani Tölli /kesk
 • vjäs. Kimmo Sasi /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Risto Eerola

​​​​