PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2014 vp

PeVM 4/2014 vp - HE 206/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kielilain 5 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 6 päivänä marraskuuta 2014 lähettänyt perustuslakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi kielilain 5 §:n muuttamisesta (HE 206/2014 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

kieliasiainneuvos Corinna Tammenmaa, oikeusministeriö

lakimies Saija Haapalehto, Suomen Kuntaliitto

folktingssekreterare Markus Österlund ja sakkunnig i förvaltningsärenden Kristina Beijar, Svenska Finlands folkting

professori Mikael Hidén

professori Olli Mäenpää

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kielilakia. Esityksen mukaan yksikielinen kunta voitaisiin kunnan valtuuston esityksestä valtioneuvoston asetuksella säätää kaksikieliseksi kesken sen kymmenvuotiskauden, jonka ajaksi valtioneuvosto on säätänyt kunnan yksikieliseksi.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä joulukuuta 2014.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Kielilain (423/2003) 5 §:n 1 momentin nojalla valtioneuvoston asetuksella säädetään joka kymmenes vuosi virallisen tilaston perusteella, mitkä kunnat ovat kaksikielisiä ja mikä on näiden kuntien enemmistön kieli sekä mitkä kunnat ovat suomen- tai ruotsinkielisiä yksikielisiä kuntia. 2 momentin nojalla kunta on säädettävä kaksikieliseksi, jos kunnassa on sekä suomen- että ruotsinkielisiä asukkaita ja vähemmistö on vähintään kahdeksan prosenttia asukkaista tai vähintään 3 000 asukasta. Kaksikielinen kunta on säädettävä yksikieliseksi, jos vähemmistö on alle 3 000 asukasta ja sen osuus on laskenut alle kuuden prosentin. Kunnan valtuuston esityksestä valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää kunta kaksikieliseksi seuraavaksi kymmenvuotisjaksoksi, vaikka kunta muuten olisi yksikielinen. Nykyinen asetus (53/2013) annettiin vuonna 2013 ja on voimassa vuoteen 2023.

Todetun asetuksen säätämisen jälkeen on noussut esiin kysymys siitä, voiko valtioneuvosto muuttaa asetusta kesken kymmenvuotiskauden. Tässä harkinnassa on lopulta katsottu, että tällaista muutosta ei voida nykyisen lain perusteella tehdä. Tämän vuoksi hallitus esittää nyt muutosta, jonka perusteella yksikielinen kunta voitaisiin kunnan valtuuston esityksestä valtioneuvoston asetuksella säätää kaksikieliseksi kesken sen kymmenvuotiskauden, jonka ajaksi valtioneuvosto on säätänyt kunnan yksikieliseksi.

Muutosehdotus liittyy lakiin kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta (HE 38/2014 vp, 676/2014). Sen myötä ainoastaan kaksikielisten kuntien valtionosuuksien määräytymiseen vaikuttaa kunnan suomenkielisten ja ruotsinkielisten määrä. Sellaiset kunnat, joissa on asukkaita molemmista kieliryhmistä mutta joita ei ole valtioneuvoston asetuksella säädetty kaksikielisiksi, eivät enää ole oikeutettuja kielilisään.

Nyt ehdotetulla muutoksella ehkäistään sitä, että muutos valtionosuuksiin taloudellisesti heikentää perusoikeuksien toteuttamismahdollisuuksia kunnissa. Saadun selvityksen perusteella Närpiön kunnan valtuusto on päättänyt esittää valtioneuvostolle kunnan muuttamista kaksikieliseksi. Närpiön kunta on nykyisin ruotsinkielinen, ja muutoksella velvollisuudet tarjota palveluita suomeksi laajenisivat.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. Valiokunta huomauttaa, että ehdotetun muutoksen tulee heijastua kielilainsäädännön mukaisesti kielellisten oikeuksien toteutumiseen myös käytännössä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella perustuslakivaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Johannes Koskinen /sd
 • vpj. Anu Urpalainen /kok
 • jäs. Sauli Ahvenjärvi /kd
 • Tuija Brax /vihr
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Anna Kontula /vas
 • Markus Lohi /kesk
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Tom Packalén /ps
 • Harry Wallin /sd
 • vjäs. Markku Rossi /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Matti Marttunen