PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 5/2007 vp

PeVM 5/2007 vp - HE 94/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi eräiden virkojen perustamisesta ja eräiden virkojen lakkauttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 2 päivänä lokakuuta 2007 lähettänyt perustuslakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi eräiden virkojen perustamisesta ja eräiden virkojen lakkauttamisesta (HE 94/2007 vp).

Lausunto

Talousvaliokunta on käyttänyt sille eduskunnan päätöksellä varattua mahdollisuutta antaa asiasta lausunto. Talousvaliokunnan lausunto koskee myös kahta muuta esitykseen läheisesti liittyvää hallituksen esitystä (HE 54/2007 vp, HE 90/2007 vp). Lausunto on otettu tämän mietinnön liitteeksi (TaVL 12/2007 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Tapio Laamanen, kauppa- ja teollisuusministeriö

kansliapäällikkö Ritva Viljanen, lainsäädäntöjohtaja Pertti Laitinen, ylijohtaja Silja Hiironniemi, hallitusneuvos Heli Backman ja lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola, sisäasiainministeriö

alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen, valtioneuvoston kanslia

lainsäädäntöneuvos Erik Strömberg, Valtion työmarkkinalaitos

johtaja Markku Lemmetty, Akava ry

päälakimies Timo Koskinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

professori Mikael Hidén

professori Olli Mäenpää

professori Veli-Pekka Viljanen

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • kauppa- ja teollisuusministeriö
 • kansliapäällikkö Markku Wallin, työministeriö.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eräiden virkojen perustamisesta ja eräiden virkojen lakkauttamisesta. Esitys on osa työ- ja elinkeinoministeriön perustamiseen tähtäävää uudistusta (ks. HE 54/2007 vp).

Esitys liittyy vuoden 2008 valtion talousarvioon.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Ehdotetulla lailla on tarkoitus perustaa 1 §:n 1 momentissa mainitut virat. Kysymys on toisessa hallituksen esityksessä (HE 54/2007 vp, PeVM 3/2007 vp) järjestettäväksi ehdotetun työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikön viran lisäksi saman ministeriön kolmen alivaltiosihteerin ja neljän osastopäällikön viran perustamisesta. Lain 3—5 §:ssä ehdotetaan vastaavasti säädettäväksi eräiden kauppa- ja teollisuusministeriön, työministeriön ja sisäasiainministeriön toimialaan kuuluvien virkojen lakkauttamisesta.

Tällaisia virkoja ei valtion virkamieslain 4 §:n 2 momentin 2 kohdan takia saa perustaa, lakkauttaa eikä niiden nimeä muuttaa, ellei kutakin virkaa ole eritelty valtion talousarviossa (ns. erittelyvirat). Käsiteltävänä olevassa esityksessä tarkoitetut erittelyvirat tulisivat valtion virkamieslaista poiketen perustetuiksi ja lakkautetuiksi lailla.

Viran perustaminen ja lakkauttaminen lailla on poikkeuksellinen menettely. Perustuslaista ei kuitenkaan johdu estettä säätää lailla jonkin aiemman lain mukaan muussa kuin lainsäädäntömenettelyssä päätettävästä asiasta, ellei lain säätäminen ole vastoin esimerkiksi perustuslain 3 §:n säännöksiä valtiollisten tehtävien jaosta. Käsiteltävänä olevassa esityksessä ehdotetaan säädettäväksi lailla asioista, joista yleensä päättää eduskunta talousarviomenettelyssä. Erittelyvirkojen perustaminen lailla ei ole perustuslain kannalta ongelmallista. Ehdotus liittyy välittömästi valtioneuvoston ministeriörakenteen 1.1.2008 voimaan tulevaksi tarkoitettuun uudelleen järjestelyyn. Tällaisessa sääntely-yhteydessä on objektiivisin perustein arvioituna hyväksyttävää säätää myös erittelyvirkojen lakkauttamisesta esityksessä ehdotetun mukaisesti lailla.

Työ- ja elinkeinoministeriöön perustettaviksi ehdotettujen virkojen täyttämiseen voidaan lakiehdotuksen 7 §:n 2 momentin nojalla ryhtyä ennen lain voimaantuloa. Virkojen täytöllä pyritään turvaamaan uuden ministeriön toimintakyky heti 1 päivästä tammikuuta 2008.

Lakiehdotuksiin on vakiintuneen lainsäädäntökäytännön mukaan tapana sisällyttää säännös mahdollisuudesta ryhtyä lain täytäntöönpanotoimenpiteisiin jo ennen asianomaisen lain voimaantuloa. Vaikka tällaisen säännöksen puuttumisen ei käytännössä ole katsottu estävän esimerkiksi virkojen täyttämistä ennen lain voimaantuloa, on säännöksen ottamista lakiin pidetty aiheellisena ainakin sellaisissa tilanteissa, joissa täytäntöönpanotoimenpiteiden on tiedetty olevan tarpeen.Ks. Lainlaatijan opas, oikeusministeriö 1996, s. 83. Ehdotus on tältä osin asianmukainen.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella perustuslakivaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 16 päivänä lokakuuta 2007

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kimmo Sasi /kok
 • vpj. Jacob Söderman /sd
 • jäs. Ulla Karvo /kok
 • Elsi Katainen /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk (osittain)
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Mikaela Nylander /r
 • Veijo Puhjo /vas
 • Tapani Tölli /kesk
 • Tuulikki Ukkola /kok
 • Antti Vuolanne /sd
 • vjäs. Hannu Hoskonen /kesk
 • Johannes Koskinen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Sami Manninen

VASTALAUSE

Perustelut

Hallituksen esitys laiksi eräiden virkojen perustamisesta ja eräiden virkojen lakkauttamisesta on tarkoitettu edesauttamaan sitä, että perustettava työ- ja elinkeinoministeriö voidaan perustaa vuoden 2008 alusta.

Työ- ja elinkeinoministeriön perustamista koskevan lakipaketin yhteydessä olimme sillä kannalla, että uuden ministeriön perustaminen on niin tärkeä ja paljon valmistelua vaativa hanke, että sen voimaantulo olisi syytä lykätä 1 päivään heinäkuuta 2008 hyvän lopputuloksen turvaamiseksi.

Näin ollen käsiteltävänä oleva laki ei ole tarpeen, minkä vuoksi se tulisi hylätä.

Ehdotus

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että lakiehdotus hylätään.

Helsingissä 16 päivänä lokakuuta 2007

 • Jacob Söderman /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Antti Vuolanne /sd
 • Veijo Puhjo /vas

​​​​