PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 5/2011 vp

PeVM 5/2011 vp - HE 35/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tasavallan presidentin palkkiosta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 4 päivänä lokakuuta 2011 lähettänyt perustuslakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi tasavallan presidentin palkkiosta (HE 35/2011 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Kari Peltonen, valtioneuvoston kanslia

kansliapäällikkö Päivi Kairamo-Hella, tasavallan presidentin kanslia

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tasavallan presidentin palkkiosta. Samalla nykyinen laki kumotaan.

Tasavallan presidentin palkkio korotetaan nykyisestä 126 000 eurosta 160 000 euroon. Samassa yhteydessä luovutaan erillisestä edustusmäärärahasta.

Viimeksi palkkio ja edustusmääräraha on tarkistettu 1 päivästä maaliskuuta 2006 lukien. Koska sekä ansiotaso- että kuluttajahintaindeksin taso on olennaisesti kohonnut, on tarpeen tarkistaa palkkiota tasavallan presidentin vuonna 2012 alkavaa toimikautta varten.

Tasavallan presidentin rooliin ja instituutioon liittyvä edustaminen maksettaisiin jatkossa kanslian toimintamenoista. Muiden tasavallan presidentin aloitteesta järjestettävien tilaisuuksien menot ja muut mahdolliset presidentintoimen hoitamiseen liittyvät menot maksettaisiin tasavallan presidentin käyttövaroihin tarkoitetusta määrärahasta.

Esitys liittyy valtion vuoden 2012 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2012.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Tasavallan presidentin vuotuisen palkkion määrää ei aiemmin voimassa olleen hallitusmuodon 26 §:n perusteella ollut sallittua presidentin toimikauden aikana lisätä eikä vähentää. Uusi 1 päivänä maaliskuuta 2000 voimaan tullut perustuslaki ei sisällä vastaavan kaltaista sääntelyä. Aiemmassa hallitusmuodossa ilmaistun periaatteen mukaisesti on valiokunnan mielestä kuitenkin tärkeää, että presidentin palkkion ja edustusmäärärahan tarkistuksista säädetään hyvissä ajoin ennen kulloinkin valituksi tulevan presidentin toimikauden alkamista (vrt. PeVM 3/2006 vp). Hallituksen esitys on myös tältä osin asianmukaisesti laadittu.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella perustuslakivaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 2011

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Outi Mäkelä /kok
 • jäs. Sauli Ahvenjärvi /kd
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Pia Kauma /kok
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Anna Kontula /vas
 • Jukka Kopra /kok
 • Markus Lohi /kesk
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • vjäs. Kimmo Sasi /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Risto Eerola

​​​​