PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 6/2005 vp

PeVM 6/2005 vp - PNE 3/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta ja eduskunnan vaalisäännön 1 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 6 päivänä marraskuuta 2003 lähettänyt perustuslakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi puhemiesneuvoston ehdotuksen eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta ja eduskunnan vaalisäännön 1 §:n muuttamisesta (PNE 3/2003 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

eduskunnan pääsihteeri Seppo Tiitinen

eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio

pääjohtaja Tapio Leskinen, valtiontalouden tarkastusvirasto

lainsäädäntöjohtaja Matti Niemivuo, oikeusministeriö

professori Mikael Hidén

professori Tuomas Ojanen

professori Kaarlo Tuori

professori Veli-Pekka Viljanen

PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS

Puhemiesneuvosto ehdottaa eduskunnan työjärjestystä ja eduskunnan vaalisääntöä täydennettäviksi maininnoilla kyseisten säädösten soveltamisesta myös eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen sijaisen tehtävän avoinna olemisesta ilmoittamiseen samoin kuin sijaisen vaaliin. Lisäksi työjärjestyksen säännöstä puheenvuoroista ehdotetaan täydennettäväksi säännöksellä puheenvuoron myöntämisestä valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajalle. Ehdotus liittyy näiltä osin hallituksen esitykseen Suomen perustuslain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 102/2003 vp). Lisäksi puhemiesneuvosto ehdottaa tehtäväksi vähäisen teknisluonteisen tarkistuksen eduskunnan työjärjestyksen säännöksiin täysistuntoon ilmoittautumisesta.

Ehdotetut päätökset ovat tarkoitetut tulemaan voimaan samaan aikaan kuin edellä mainittu laki Suomen perustuslain muuttamisesta tulee voimaan.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Puhemiesneuvoston ehdotus liittyy pääosiltaan hallituksen esitykseen laiksi Suomen perustuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 102/2003 vp). Puhemiesneuvoston ehdotuksessa on keskeisesti kysymys eduskunnan työjärjestyksen ja eduskunnan vaalisäännön täydentämisestä perustuslain muutosehdotukseen liittyvillä säännöksillä apulaisoikeusasiamiehen sijaisesta samoin kuin valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan läsnäolo- ja puheoikeudesta eduskunnan täysistunnossa.

Perustuslakivaliokunta ei ole mainitusta hallituksen esityksestä antamassaan mietinnössä (PeVM 5/2005 vp) puoltanut ehdotusta valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan läsnäolo- ja puheoikeudesta. Asian sääntely eduskunnan työjärjestyksessä ei siksi ole tarpeen.

Lisäksi valiokunta on edellä mainitussa mietinnössään ehdottanut muutettavaksi hallituksen esittämää sääntelyä apulaisoikeusasiamiehen sijaisesta siten, että puhemiesneuvoston ehdotuksen sisältämä 2. päätösehdotus eduskunnan vaalisäännön muuttamisesta käy tarpeettomaksi. Sama koskee puhemiesneuvoston ehdotusta apulaisoikeusasiamiehen sijaisen mainitsemisesta eduskunnan työjärjestyksen 11 §:ssä.

Puhemiesneuvoston ehdotus sisältää mainittujen lisäksi ehdotuksen eduskunnan työjärjestyksen 47 §:n 3 momentin teknisluonteiseksi tarkistukseksi, jolla on tarkoitus selventää sääntelyä täysistunnossa pidettävistä nimenhuudoista. Tällainen eduskunnan työjärjestyksen sinänsä perusteltu vähäinen tarkistus on valiokunnan mielestä tarkoituksenmukaisinta toteuttaa jossakin nyt käsiteltävänä olevaa ehdotusta sopivammassa yhteydessä.

Näin ollen valiokunta ehdottaa puhemiesneuvoston ehdotuksen sisältämät molemmat päätösehdotukset hylättäviksi.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella perustuslakivaliokunta ehdottaa,

että 1. ja 2. päätösehdotus hylätään.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kimmo Sasi /kok
 • vpj. Arja Alho /sd
 • jäs. Hannu Hoskonen /kesk
 • Irina Krohn /vihr
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Annika Lapintie /vas
 • Reino Ojala /sd
 • Klaus Pentti /kesk
 • Arto Satonen /kok
 • Jan Vapaavuori /kok
 • vjäs. Toimi Kankaanniemi /kd
 • Veijo Puhjo /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Sami Manninen

​​​​